Help:Wt/sat/ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

From Wikimedia Incubator

ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱹᱧ ? ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱫᱤᱼᱢᱤᱫ ᱵᱩᱴᱟᱹᱢ ᱵᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱾

ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ ᱾ ᱵᱟᱨ ᱯᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱺ

ᱡᱟᱦᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱯᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wt/sat/ᱞᱮᱣᱟ&action=submit&preload=Template:Wt/sat/basic-sat ᱞᱤᱝ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ preload=Template:Wt/sat/basic-sat ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱮᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱫᱮᱜᱼᱟ ᱾

᱑ . ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ?[edit | edit source]

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱮᱱᱮᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱨ ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱼᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

᱒ . ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ[edit | edit source]

  1. ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱥᱮᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱾ ᱯᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾
  2. ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱤᱝᱠ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱᱮ, ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮ ᱾

᱓ . ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱪᱷᱟᱸᱪ[edit | edit source]

  • ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮ ᱾

== ᱢᱮᱱᱮᱛ ==
ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱾
== ᱥᱟᱰᱮ ==
=== English ===
=== ଓଡ଼ିଆ ===
=== हिंदी ===
=== বাংলা ===
=== অসমীয়া ===
== ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱟᱱᱟᱲ ==
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ '''[[:sat:ᱨᱚᱱᱚᱲ |ᱨᱚᱱᱚᱲ ]]''' ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱰᱷᱮᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ᱾
== ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ==
*Campbell, A.; Macphail, R.M. (1984). Campbell's English-Santali Dictionary. Eastern Books. ISBN 978-0-8364-1137-9.
*Campbell, A. (1899). A Santali-English dictionary. Santal Mission Press.
*Mrs. Maina Tudu (Hansdah). (2016) SANTALI DICTIONARY, Olchiki-Olchiki-English script. ISBN 978-93-5267-534-0
*P.O. BODDING. SANTALI DICTIONARY (1929)
[[Category:Wt/sat/*]]
[[Category:Wt/sat]]
[[Category:Wt/sat/ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱦᱴᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱥᱟᱰᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱴ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱜᱮᱯ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱛᱷᱚᱠ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱣᱤᱠᱤᱞᱤᱝᱠ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱥᱟᱦᱴᱟ🏆 ᱓]]

ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱫᱚ ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ ᱾[edit | edit source]

== ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ ==
=== ᱧᱩᱱᱩᱢ ===
#
[[Category:Wt/sat/*]]
[[Category:Wt/sat]]
[[Category:Wt/sat/ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱦᱴᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱥᱟᱰᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱴ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱜᱮᱯ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱛᱷᱚᱠ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱣᱤᱠᱤᱞᱤᱝᱠ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ]]
[[Category:Wt/sat/ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱥᱟᱦᱴᱟ🏆 ᱓]]
[[Category:Wt/sat/ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ]]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[edit | edit source]