Category:Wt/sat/ᱚᱞᱪᱤᱛᱟᱹᱨ

From Wikimedia Incubator

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱷᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱪᱚᱨᱚᱞ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱤᱥᱴᱤ