Wp/zgh/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵔⵊ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵔⵊ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ: ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴷ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴳⵓⵔⴰ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴽⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⵊ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⴳ ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ:

“ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ”.

ⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ “ ⵜⴰⵡⴰⵖⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵜⴽⴰⵔⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⴷⴷⵊ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵣ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ, ⴰⵖ ⴷ ⵉⵡⵛⴰⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵉⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ”.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ “ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⴽⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ”, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵉ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴷ ⵉⵄⵣⵣⴰ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵟⵉⴼ ⵛⵛⴰⴷⵍⵉ.

ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵢⵓⵎⵎⵔⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ.

ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽ ⵅⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵙⵙⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵏⵏⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ.

ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵍⵓⵜ ⴰⴷ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⴽⵉⴰⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵅⴼ: “ⴰⴳⵍⵍⵉⵙ ⵓⵚⴽⴰⵏ”; ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵅⴼ “ ⵓⴷⵎ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵇⴰⴷ ⵡⵛⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ.