Wp/tzm/ⵜⴰⵖⵎⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵖⵎⴰ
ⴼⴰⵙⴰⵜ - ⵜⴰⵖⵎⴰ / ⵢⵉⴼⵔⵏ

ⵜⴰⵖⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⵛⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵊⵊⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⵔⴰⵏ "ⵢⴼⵔⵏ", ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⵏⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ, ⴰⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ: ⴰⵜ-ⵣⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵛⵇⴰⵔⵏⴰ "ⴷⵉⵙⵉⵔ" ⵙⴳ ⴰⵏⵣⵓⵍ ⴷ ⴽⴻⴽⵍⴰ ⵙⴳ ⴰⴳⵎⵓⴷ, ⵜⵓⴳⴳⵊ ⴼ ⵟⵔⴰⴱⵍⵙ (120 ⴽ.ⵎ). 

ⵜⴰⵖⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵜⵉⵖⵏⴰⵙⵉⵏ, ⵉⵣⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵎ:( ⴼⴰⵙⴰⵜ, ⵅⵎⵊⴰ, ⴰⵣⵔⴰⵔ, ⵜⴰⴷⵡⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴱⵓⵙⵍⵉⴽⴰ, ⴳⵟⵍⵉⵊ ⵜⵉⵖⵓⵖⴰ, ⵜⵉⵛⵎⵊⴰⵏ, ⴳⴰⵟⵉⵟ, ⵃⴰⵍⴰⵍⴰ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵊⵉ, ⵜⵉⵛⵎⵊⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ, ⵛⴰⵖⵓⵛⴰ, ⵜⴰⵙⵉⵜⵓⵜ, ⵙⵉⴽⴼⴰⵍ ) ⴷ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵉⵣⵡⴰⵍⵏ ⵉⴹⵏ.

ⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵖⵎⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵍ ⵉⵎⴰⵣⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵖⴰ, ⵜⴰⵖⵎⴰ ⵖⵔⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵖⵉⵙⵔⴰ ⴰⵎⵎ:( ⵖⴰⵙⵔⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⵢ, ⵄⴰⵎⵔ, ⵎⴰⵊⵔ, ⵜⵉⵡⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⴹⴰⵙⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵡⵏ ), ⴷ ⵉⵔⴰⵟ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵓⵖⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴷⴰⴷⴷⴰⵜⵙⵏ ⵉⵎⵣⵓⵡⵔⴰ.  

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏ ⴷⵉⵙⵏ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ, ⵏⵜⵏⵉⵏ ⵓⵛⵓⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵜⵉⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵍⴳⴷⴰⴼⵉ ⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⴷ ⵏⵏⵓⴹⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⴷⴼⵔⵜ ⵙ ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵍ-ⵀⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⴰⴷⵎ:

  1. ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵔⴰⵙ.
  2. ⵄⵎⵔ ⵉⵍ-ⵎⵃⵔⵓⴳ ⵎⴳⵍⵛ.
  3. ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵙoⵉⴷ ⵉⵎⵃⵎⵎⴷ.
  4. ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵙⴰⵍⵎ ⵣⵔⵢⴱⴰ.
ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵏ

ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵊⵉⵍⴰⵜ

  1. ⵉⵎⵃⵎⵎⴷ ⵢⵓⵙⴼ ⵎⵓⵣⴳ.
  2. oⵎⵔ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵅⵢⵛ.
  3. ⵅⵍⵉⴼⴰ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⵣⵔⵢⴱⴰ.
  4. Oⵎⵓⵔ ⴱⵏ ⵎⵃⵎⵎⴷ.