Wp/tzm/ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴼ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴼ

ⴷⴰ ⵏⵏ ⵜⵜⵀⵓⵍⵓ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴼ ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 12,7 ⵙⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⴰⵜⵉ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏ ⵜⴰ ⴷ ⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ. ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⴳⵯⵉⵜ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵣⵣⵡⵉⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴷ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴱⴰⵟ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ, ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⵖⵉⵍⵜ ⵉⴷⴷ ⵓⴱⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ, ⴷ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⴳⵓⵜ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵢ ⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ!