Wp/tzm/ⵓⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⴰⴷⵏ ⴳ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵓⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⴰⴷⵏ ⴳ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ

ⵉⵍⴽⵎ ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴼ ⵅⵙ ⵏⵜⵜⴰ! ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ 11,2 ⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴽⴽⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 960 ⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵍⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵏⵥⴰⴷⵉⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⴽⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ, ⴰⵔ ⵉⵍⴽⴽⵎ ⵡⵓⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⴹ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵛ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ (6,5 ⵙⵎ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ). ⴽⵔⴰ ⴳ ⵜⵏⵥⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵥⵉⵢⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵛⵇⵓ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⵟⵟ. ⵉⵍⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵣⵓⵏⴷ: ⵜⵉⴷⵉⴽⵍⵜ ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⴹⴰⵔⵏ!