Jump to content

Wp/tzm/ⵍⵡⵏⵏⴰⵙ ⵎⵄⵟⵓⴱ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
(Redirected from Wp/tzm/ⵍⵓⵏⴰⵙ ⵎⴰⵟⵓⴱ)
Wp > tzm > ⵍⵡⵏⵏⴰⵙ ⵎⵄⵟⵓⴱ
ⵍⵡⴻⵏⵏⴰⵙ ⵎⴻⵄⵜⵓⴱ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⵓⵏⴰⵙ ⵎⴰⵟⵓⴱ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ

[edit | edit source]

ⵍⵓⵏⴰⵙ ⵎⴰⵜⵓⴱ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 24 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1956 ⴷⵉ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⵓ ⵄⴰⵎⵕ, ⴰⵢⵜ ⵎⵃⵎⵓⴷ, ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ - ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1998 ⴳ ⵜⴱⵔⵇⵓⵇⵜ, ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ (ⵉⵛⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ), ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵛⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⵛⵀⵓⵕⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵎⴰⵜoⵓⴱ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⴰⵎⵓⵏⴷⵓⵍ, ⵢⵜⵜⴰⵔⵓ ⵉⵙⴼⵔⴰ ⵉⴳⵔⵔⵣⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵉⵛⵏⵏⵓ-ⵜⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵉⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵉⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵍⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵍⴰⵢⴽⵉⵜ (ⵍⴰⵟⵛⵉⵜⵥ) ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵏⴽⵔⵏⵜ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴱⵕ 1988, ⵎⴰⵜoⵓⴱ ⵡⵜⵏ-ⵜ ⵢⵉⵎⵙⵜⵓⵍⵏ (ⵉⵊⴰⴷⵕⵎⵉⵢⵏ) ⵙ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵢⵔⵏⴰ ⵊⵊⴰⵏ-ⵜ ⴷ ⴰⵎⵊⵔⵓⵃ ⵢⵏⴹⵔⵔⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵢⴽⴽⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵎⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ. ⴷⴳ ⵛⵜⵎⴱⵕ ⵏ 1994, ⵎⴰⵜoⵓⴱ ⵅⴹⴼⵏ-ⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ (ⵉⵔⴱⵔⴰⴱⵏ) ⵉⵎⵙⵍⵍⵃⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⵜⵉⵎⵙⵍⵍⵃⵜ ⴷⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⵖⵔ-ⵙⵏ ⴷ ⴰⵎⵃⴱⵓⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ 10 ⵜⵓⴱⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⵏⵏⵉ. ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏ 1995, ⵎⴰⵜoⵓⴱ ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖ-ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵎⵎⴰ ⵍ ⵔⴱⵍⵍ (ⴰⵖⵡⵡⴰⵖ). ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵔ ⵣⵣⴼ-ⴷ ⵖⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1998, ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⴰⵍⴱⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵜoⵓⴱ ⵢⵖⵍⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴽⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵜⵏⴷⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵎⵙⵍⵍⵃⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵏⵖⴰⵏ-ⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴹⵓⵍⴰⵜⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⴱⵔⵇⵓⵇⵜ, ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⵉ. ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⵛⵉⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ (ⴷⴷⵓⵍⴰ) ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⵏⴽⵔⵏⵜ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵉⵏ (ⵥⵎⵓⵜⵙ) ⴷ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵖⴼ ⵍⵊⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ. ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵍoⵓⵏⵙ ⵎⴰⵜoⵓⴱ ⴷ ⴰⵙⴰⴹ (ⵀⵥⵔoⵙ) ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵖⴼ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⴰⵕⴱ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⵍ.

ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ

[edit | edit source]
 • (1978) sin idisken :Ay-izem, Daawessu
 • (1979) kuẓ idisken :Ruh ay-aqcic, Yekkes-as i znad ucekkel, A l'hif yuran, Ay ahlili
 • (1980) sin idisken :Ad-twaligh, Recital à l'Olympia 80(JSK)
 • (1981) kṛaḍ idisken :As-agi lligh, Slaavit ay abehri (vol.1: Slaavit ay abehri, vol.2: Yehzen l Oued-Aissi), At yiraten
 • (1982) Tirgin
 • (1983) Tamsalt n Sliman
 • (1984) A-tarwa l-hif
 • (1985) sin idisken :Dda Hammou, Lvavur
 • (1986) sin idisken :ougadhegh akerwin (=Les deux compères), Tamurt-iw
 • (1987) Tissirt n-enndama
 • (1988) sin idisken :El-mmut, Rwah rwah
 • (1989) L'ironie du sort
 • (1991) Regard sur l'histoire d'un pays damné (vol.1:Regard sur l'histoire d'un pays damné, vol.2: Izriw yeghlav lahmali)
 • (1993) Communion avec la patrie (vol.1: Communion avec la patrie, vol.2: hymne à Boudiaf)
 • (1994) Kenza