Wp/tzm/ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵯⵛ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵯⵛ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵯⵛ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⴰⵎⵖⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ/ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ/ ⴰⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ/ ⴰ ⵜⵇⵇⵉⵎⴷ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ/ ⵜⴷⴷⵔⴷ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ/ ⴷ ⵉⵣⵡⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ/ ⴷ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ/ ⴷ ⴰⴱⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵙⴰⵡⵏ/ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ/ ⵙ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ/ ⵢⵏⴽⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⴽ/ ⵢⵙⵙⵉⴷⵎⵔ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴽ/ ⴷⴳ ⵉⵎⵉ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ/ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⴽ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵡⴰⴼⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⴼⴰ/ ⴰⵢⵜⵎⴰ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⵙⵜⵜⵎⴰ/ ⵓⵢⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ/ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰ/ ⵉⵙ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⵏⵜⵜⴷⴷⵔ ⴷⴰ/ ⵙ ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ/ ⴰⴽⵓⵛ/ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ