Wp/tzm/ⵉⵎⴰⵎ ⵎⴰⵍⵉⴽ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⵎⴰⵎ ⵎⴰⵍⵉⴽ

ⵎⴰⵍⵉⴽ ⴱⵏⵓ ⴰⵏⴰⵙ ⴱⵏⵓ ⴰⴱⵉ ⵄⴰⵎⵉⵔ ⴱⵏⵓ ⵄⴰⵎⵕⵓ ⴱⵏⵓ ⵍⵃⴰⵔⵉⵜ ⴰⵍ ⵓⴱⵓⵃⵉ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⴷⵉⵏⴰ, ⵢⴷⴷⵔ ⴷⵉⵙ, ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ ⴱⵏⵜ ⵛⴰⵔⵉⴽ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵔⵔⴰⵃⵎⴰⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 93 ⵏ ⵜⵉⵏⵉⴳⵜ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵓⵙⴰⵃⴰⴱⵉ ⴰⵏⴰⵙ ⴱⵏ ⵎⴰⵍⵉⴽ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵅⵉⵍⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍ ⵎⴰⵍⵉⴽ ⴱⵏ ⵎⴰⵄⵡⴰⵏ, ⵢⴽⴽⵔⴷ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵡⵇⴰⵎⴰ, ⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⵍⵍⵉ ⵊⴷⴷⵉⵙ: ⴰⴱⴰ ⵄⴰⵎⵉⵔ ⴱⵏ ⵄⴰⵎⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵃⴰⴱⵉ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉⵙ, ⵢⵃⴷⵔ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴰⵣⵏ (ⵍⵖⴰⵣⴰⵡⴰⵜ) ⴰⴽ ⴷ ⵏⴱⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ, ⴰⵍⴰ ⴱⴰⴷⵔ ⵓⵔ ⵢⵃⴷⵉⵔ ⴰⵔⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵎⵎⵉ ⵙ ⵎⴰⵍⵉⴽ, ⵊⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵎⴰⵍⵉⴽ, ⵢⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵔⵃⴱⵉⵢⵏ (ⴰⵜⵜⴰⴱⵉⵄⵉⵏ), ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵜ ⵉⴷ-ⵉⴱⴷⵔⵏ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⴹ-ⴷ ⵍ’ⴰⵃⴰⴷⵉⵜ ⴷ ⵢⵏⵏⴰ: ⵄⵓⵎⴰⵔ, ⵄⴰⵢⵛⴰ, ⵟⴰⵍⵃⴰ, ⴰⴱⵉ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ ⴷ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⴱⵏ ⵜⴰⴱⵉⵜ.