Jump to content

Wp/nod/ᩅᩥᨠᩥᨽᩦᨯᩮ᩠ᨿ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
(Redirected from Wp/nod/ᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ)
Wp > nod > ᩅᩥᨠᩥᨽᩦᨯᩮ᩠ᨿ
ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣᨡᩬᨦᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿ

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ : Wikipedia) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩣᩁᩣᨶᩩᨠᩕᩫ᩠ᨾ​ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩉᩣ​ᩈᩮᩁᩦ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᩅᩮᩢ᩠ᨷ​ᨪᩱᨴ᩼ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈ᩠ᨶᩢ᩠ᨷ᩻ᩈ᩠ᨶᩩᩁ᩻​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨾᩪᩃᨶᩥᨵᩥ​ᩅᩥᨠᩥᨾᩦᨯᩮ᩠ᨿ​ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩬᩁᨷᩴ᩵ᩈᩯ᩠ᩅ᩻ᨦᨹᩫᩖᨠᩴᩣᩁᩱ ᨾᩦᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩉᩣᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ ᪂᪆ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ(ᩈᩢ᩠ᨷᨽᩰᩬᩡᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇᨾᩦᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩉᩣᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ ᪄.᪂ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ) ᨠᩮᩥ᩠ᨯᨡᩥ᩠᩶ᨶᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠᩵ᩅᨾᨡ᩠ᨿᩁᨡᩬᨦᩋᩣᩈᩣᩈᨾᩢᨣ᩠ᨣᨤᩱ᩠ᩅ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨷᩴ᩵ᩅ᩵ᩤᨹᩱᨣᩴᨡᩮᩢ᩶ᩣᨳᩮᩥ᩠ᨦᩓᨠᩯ᩶ᨡᩱᨷᩫᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨯᩱ᩶ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩮᩁᩦ ᨾᩦᨹᩪ᩶ᨡ᩠ᨿᩁᨷᩕᨧᩴᩣᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ ᪁᪀᪀,᪀᪀᪀ ᨤᩫ᩠ᨶ[1] ᩁᩬᨯᨳᩮᩥ᩠ᨦᨯᩮᩥᩬᩁᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ ᪂᪅᪅᪆ ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨾᩦ ᪂᪈᪆ ᨽᩣᩇᩣ ᨯᩱ᩶ᨠᩖᩣ᩠ᨿᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨦᩣ᩠ᨶᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᩓᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶᩥᨿᩫ᩠ᨾᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨷᩫ᩠ᨶᩋᩥ᩠ᨶᨴᩮᩥᩬᩁ᩼ᨶᩮᩢ᩠ᨲ ᨧᩢ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨹᩪ᩶ᨩᩮᩢ᩶ᩣᨹᩬᩴ᩵ᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨸᩮ᩠ᨶᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷᨴᩦ᩵ ᪆ ᨶᩲᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨲᩣ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨧᩢ᩠ᨯᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷᨡᩬᨦᩋᩃᩮᩢ᩠ᨠᨪᩣ ᨾᩦᨹᩪ᩶ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ ᪃᪆᪅ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨾᩮᩥ᩠ᨶᩅ᩵ᩤᨾᩦᨹᩪ᩶ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨹᩬᩴ᩵ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨳᩮᩥ᩠ᨦ ᪂,᪇᪀᪀ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᨲᩬ᩵ᩴᨯᩮᩥᩁᨶᩲᩈᩉᩁᩢᨮᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩣᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨯ᩠ᨿᩅ

ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ

[edit | edit source]
  1. "'Technology can topple tyrants': Jimmy Wales an eternal optimist". Sydney Morning Herald, November 7, 2011. Retrieved November 19, 2011.