Difference between revisions of "Wp/nod/ประชาธิปไตย"

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ประชาธิปไตย
(Created page with "'''ประชาธิปไตย''' เปนระบอบการปกครองแบบนึ่ง ซึ่งบริหารอำนาจรัฐมา...")
(No difference)

Revision as of 10:54, 9 January 2014

ประชาธิปไตย เปนระบอบการปกครองแบบนึ่ง ซึ่งบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างนักของฅนเมือง ผู้เปนเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนโดยกงคาว่าผ่านผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อำนาจแทนก่ได้ ประชาธิปไตยยังเปนอุดมคติที่ว่าพลเมืองคู่ฅนในชาตร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และก่ำหนดให้พลเมืองคู่คนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความยินยอมและเจตนาของตน