Difference between revisions of "Wp/nod/จังหวัดเชียงใหม่"

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > จังหวัดเชียงใหม่
(Created page with "'''จังหวัดเชียงใหม่''' คาว่า '''จังหวัดเชียงไหม่''' เปนจังหวัดในประ...")
(No difference)

Revision as of 03:18, 4 January 2014

จังหวัดเชียงใหม่ คาว่า จังหวัดเชียงไหม่ เปนจังหวัดนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่มอก 20,107 ตารางกิโลเมตร เซิ่งใหย่เปนอันดับ 2 ของประเทศ และมีไพร่เมือง 1,655,642 ฅน นักเปนอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เปนประชากรที่กินอยู่ในห้องเขตเมืองแลชานเมือง 960,906 ฅน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐเงี้ยวของประเทศม่าน

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเปน 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับธี 25 ของจังหวัด และลำดับธี 878 ของประเทศ เซิ่งเปนอำเภอหล้าสุดของไทย อนึ่ง มอกปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอโครงการจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัตศาสตร์อันเหิงนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทึงด้านประเพณีวัฒนธัมม์ และมีแหล่งแอ่วจำนวนนัก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และกะลังพิจารณาสมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์ของอยูเนสโก