Wp/mvf/ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mvf
(Redirected from Wp/mvf/Cinggis qayan)
Wp > mvf > ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ (~11621227 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18) 1206 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠤᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1227 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ᠂ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠮᠥᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠤᠭ
ᠭᠠᠷᠤᠯ
[edit | edit source]

᠀ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠᠨᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨᠣᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠴᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ᠂ ᠰᠠᠯᠢ᠆ᠬᠠᠴᠠᠭᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠨᠢᠳᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠩᠰᠣᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠳᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠣᠪᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠃ ᠳᠣᠪᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠯᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠪᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠣᠪᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠲᠣᠲᠣᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠨᠳᠠ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠅

᠀ ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮᠨᠢ ᠬᠠᠪᠢᠴ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠮᠡᠨᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠴᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩᠬᠣᠷ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠪᠢᠨᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠮᠪᠢᠨᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠲᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠅

᠀ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠣᠲᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠦ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ)᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠲᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠ)᠂ ᠬᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠦ ᠨᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠯᠢ)᠂ ᠵᠦᠷᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠠᠴᠠ᠆ᠪᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠥᠬᠢᠨᠪᠠᠷᠬᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠ)᠂ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠦ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠮᠣᠩᠬᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ ᠅

ᠢᠳᠡᠷ
ᠨᠠᠰᠤ
[edit | edit source]

᠀ ᠨᠢ 1162 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠥᠵᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ᠆ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠨ ᠣᠯᠵᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠦᠭᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠽᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠp᠂ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ,ᠲᠡᠮᠦᠭᠡ ᠣᠲᠴᠢᠭᠣᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠯᠡᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠣᠴᠢᠭᠢᠯ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠪᠡᠭᠲᠡᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠡᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ ᠅

᠀ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ 1617 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠷᠲᠡᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠨᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠣᠮᠠᠲ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠽᠤᠳ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠭᠴᠡᠢ ᠅

ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ
ᠬᠠᠨ
ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
[edit | edit source]

1180 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠯᠡᠳᠦ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠥᠦᠯᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠨ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠯᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠳ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠪᠥᠷᠲᠥᠶᠢᠭ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠᠨ ᠤ 104 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ《ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠁》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠰᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1189 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠵᠦᠷᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠠᠴᠠ᠆ᠪᠡᠬᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠳᠠᠢ᠆ᠣᠲᠴᠢᠭᠣᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢ《ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ ᠅

ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ᠂
ᠲᠠᠲᠠᠷ᠂
ᠵᠦᠷᠬᠢᠨ᠂
ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
[edit | edit source]

᠀ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠯᠠᠨ 13 ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ 13 ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠤᠳ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ 13 ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠭ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠣᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠴᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠬᠣᠩᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠩᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠅

XII ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠩ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠵᠢᠩ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠵᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠷᠤ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠤᠯᠵᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠤᠲᠤ ᠰᠢᠲᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠵᠢᠩ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ《ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ》᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ《ᠴᠠᠭᠳᠬᠤᠷᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠵᠢᠩ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠵᠦᠷᠬᠢᠩ ᠦᠳ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠨᠣᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠷᠠᠯ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠦᠷᠬᠢᠨ ᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠯᠡᠲᠦ ᠠᠮᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠴᠠ᠆ᠪᠡᠬᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠴᠤ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠅

1201 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠷ᠂ ᠢᠬᠢᠷ ᠡᠴᠡ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠭᠣᠷᠯᠣᠰ ᠤᠳ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠷᠦᠦ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ ᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠶᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠶᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠤᠭᠲᠠᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠭ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠷᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠤᠢᠴᠤᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠨᠣᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠨᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠤᠢᠴᠤᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠢᠷᠢᠯᠲᠤᠭ ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤ (ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠡᠪᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ) ᠬᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ ᠅