Wb/jv/Sastra Jawa/Serat Kalatidha

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv‎ | Sastra Jawa
(Redirected from Wb/jv/Sastra Jawa/Serat Kalatida)
Wb > jv > Sastra Jawa > Serat Kalatidha

SERAT KALATIDA kuwi sawijining karya Sastra Jawa kang dianggit déning R. Ng. Ranggawarsita.

Sinom[edit | edit source]

 • Wahyaning arda rubeda

ki pujangga amengêti mêsu cipta mati raga mudhar warananing gaib sasmita sakalir ruwêding sarwa pakewuh wiwaling kang warana dadi badaling Hyang Widdhi amêdharakên paribawaning bawana

 • Mangkya darajating praja

kawuryan wus sunyaruri rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi ponang paramengkawi kawilêting tyas malatkung kongas kasudranira tidhêm tandhaning dumadi ardayengrat dening karoban rubeda

 • Ratune ratu utama

patihe patih linuwih pra nayaka tyas raharja, parandene tan dadi, paliyasing kalabêndu, malah sangking andadra, rubeda kang ngrêribêdi, beda-beda ardane wong sanagara.

 • Katatangi tangisira

sira sang paramengkawi kawilêting tyas duhkita katamaning reh wirangi dening upaya sandi sumaruna anarawung pangimur manuara met pamrih melik pakolih têmah suha ing karsa tanpa wêweka

 • Dhasar karoban pawarta

babaratan ujar lamis pinudya dadya pangarsa wêkasan malah kawuri yen pinikir sayêkti pedah apa aneng ngayun andhêdhêr kaluputan siniraman banyu lali lamun tuwuh dadi kêkêmbanganing beka

 • Ujar paniti sastra

awawarah asung peling ing jaman kêneng musibat wong ambêk jatmika kontit mangkono yen niteni pedah apa mituhu pawarta alawora mundhak angraranta ati angur baya ngikêta cariteng kuna

 • Kêni kinarya darsana

panglimang ala lan bêcik sayêkti akeh kewala lalakon kang dadi tamsil masalahing ngaurip wahananira tinêmu têmahan anarima mupus papasthening takdir puluh-puluh anglakoni kaelokan


 • Amênangi jaman edan

ewuh aya ing pambudi melu edan nora tahan yen tan milu anglakoni boya kaduman melik kalirên wêkasanipun dilalah karsa Allah bêgja-bêgjane kang lali luwih bêgja kang eling lawan waspada

 • Samono uga babasan

padu-padune kepêngin nggih mekotên Paman Dhoblang bener ingkang angarani nanging sajroning batin sajatine nyamut-nyamut wis tuwa arêp apa muhung mahasaning ngasêpi supayantuk parimarmaning Hyang Suksma

 • Beda lamun kang wus santosa

kinarilan ing Hyang Widdhi satiba malanganeya tan susah ngupaya kasil saking mangunah prapti Pangeran paring pitulung mara samaning titah rupa sabarang pakolih parandene masih tabêri iktiyar

 • Sakadare linakonan

mung tumindak mara ati anggêr tan dadi prakara karana wirayat muni iktiyar iku yêkti pamilihe reh rahayu sinambi budi daya kanthi awas lawan eling kang kaesthi antuka parmaning Suksma


 • Ya Allah ya Rasulullah

kang sipat murah lan asih mugi-mugi aparinga pitulung ingkang nartani ing alam awal akir dumunung in gêsang ulun mangkya sampun awrêdha ing wêkasan kadi pundi mila mugi wontêna pitulung Tuhan


 • Sagêda sabar santosa

mati sajroning ngaurip kalising reh aru-ara murka angkara sumingkir tarlen mêlêng malatsih sanityaseng tyas mamasuh badharing sapu dhêndha antuk mayar sawatawis BoRONG angGA saWARga meSI marTAya

Wacan[edit | edit source]

Pranala njaba[edit | edit source]