Wy/th/รวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | th
Wy > th > รวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น
Wy/th/รวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ตัวหนังสือญี่ปุ่นบนโคมไฟในวัด Asakusa, Tokyo

ภาษาญี่ปุ่น (日本語 nihongo) เป็นภาษาที่พูดในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ยกเว้น ฮาวาย เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งอาจพูดกันเป็นภาษาที่สอง ภาษาญี่ปุ่นมีคำยืมจำนวนมากจากภาษาจีน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกัน ภาษาญี่ปุ่นยังมีความเชื่อมโยงเล็กน้อยกับภาษาเกาหลี แม้ว่าในรูปภาษาเขียนจะใช้ตัวอักษร Katakana, Hiragana และ Kanji ซึ่งต่างพัฒนามาจากอักษรจีน

คู่มือการออกเสียง[edit | edit source]

ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษามีเสียงวรรณยุกต์อย่างจีนหรือไทย และออกเสียงได้ค่อนข้างง่าย The vowels are pronounced virtually identical to the "Italian way" and there are very few consonants that do not exist in English. All syllables are to be pronounced equal in length. Long vowels take the length of two syllables. Combinations like kya are treated like one syllable and are the only occurrence of sliding vowels, all other syllables are to be pronounced rather separately.

Also avoid placing too much emphasis on particular words or syllables. Although Japanese does have a form of stress and intonation, it is significantly flatter than English. Word stress is much more subtle and neglecting it at this point should not interfere with meaning. Trying to keep your intonation flat will make your attempts to speak Japanese more comprehensible to local listeners. When asking questions, you can raise the tone at the end, as in English.

สระ[edit | edit source]

Japanese has only five basic vowels, but the distinction between short and long vowels is often important. The sounds below are first given in romanized Japanese, then hiragana and finally katakana.

The short vowels are:

a, あ, ア
like 'a' in "palm"
i, い, イ
like 'i' in "marine"
u, う, ウ
like 'oo' in "hoop", but short (best described as the sound said without rounded lips)
e, え, エ
like 'e' in "set"
o, お, オ
like 'o' in "rope", but less round

Note that "u" is often weak at the end of syllables. In particular, the common endings desu and masu are usually pronounced as des and mas respectively. Also, the kana "do" and "to" are sometimes pronounced with a weak "o".

The long vowels are generally the same sound as the short vowels, only held approximate 60% longer. The long vowels, marked with a macron in this phrasebook, are:

ā, ああ, アー
like 'a' in "father"
ii, いい, イー
like 'ee' in "cheese"
u, うう, ウー
like 'oo' in "hoop"
ei, えい, エー
like the 'ay' in "pay"
ō, おう, オー
stretch out the 'o' in "soap"

All descriptions above are approximations, it's best to practice with a native speaker.

พยัญชนะ[edit | edit source]

With the solitary exception of "n" (ん・ン), consonants in Japanese are always followed by a vowel to form a syllable. Consonants and vowels are not freely combinable as in English, see table on the right for all possible syllables and note irregularities like し shi or ふ fu. Certain syllables can be marked with diacritics, which alters the pronunciation of the consonant part. The list below first gives the consonant part of the syllable in romanized Japanese, then the Japanese syllables that the sound occurs in first in Hiragana, then Katakana.

k in かきくけこ・カキクケコ
like 'k' in "king"
g in がぎぐげご・ガギグゲゴ
like 'g' in "go"
s in さすせそ・サスセソ
like 's' in "sit"
z in ざずぜぞ・ザズゼゾ
like 'z' in "haze"
t in たてと・タテト
like 't' in "top"
d in だでど・ダデド
like 'd' in "dog"
n in なにぬねの・ナニヌネノ
like 'n' in "nice"
h in はひへほ・ハヒヘホ
like 'h' in "help"
p in ぱぴぷぺぽ・パピプペポ
like 'p' in "pig"
b in ばびぶべぼ・バビブベボ
like 'b' in "bed"
m in まみむめも・マミムメモ
like 'm' in "mother"
y in やゆよ・ヤユヨ
like 'y' in "yard"
r in らりるれろ・ラリルレロ
no equivalent in English, a sound between 'l', 'r' and 'd', but close to a very soft 'r'
w in わ・ワ
like 'w' in "wall"
sh in し・シ
like 'sh' in "sheep"
j in じ・ジ
like 'j' in "jar"
ch in ち・チ
like 'ch' in "touch"
ts in つ・ツ
like 'ts' in "hot soup"
f in ふ・フ
no equivalent in English, somewhere between 'h' and 'f', but you will be understood if you pronouce it either way
n, ん, ン
short 'n', slides towards 'm' in some cases
っ・ッ (small tsu)
glottal stop; the following consonant is prepared, held and stopped for the duration of one syllable. For example, にっぽん nippon is pronounced "nip-(pause)-pon". (Note that the double consonants nn, mm, which are not written with っ, do not have this pause.)

ตัวอย่าง[edit | edit source]

 • kon'nichiwakon-nee-chee-wa (not kounneeCHEEua)
 • sumimasensoo-mee-mah-sen (not sue my maysen)
 • onegai shimasuoh-neh-gigh shee-mahss (not ouneeGAY SHYmessu)

Katakana[edit | edit source]

Katakana chart

Katakana are used to write foreign and loanwords (except for those from Chinese, which are written in kanji) and are hence a good choice for travellers to learn. The katakana set of characters encompasses exactly the same sounds as hiragana; they only look different. The table on the left only reproduces the basic character set and diacritics (カ → ガ). Combinations (キャ) apply just as for hiragana. One additional sound though is ヴ vu and combinations like ヴェ ve based on it, accommodating additional foreign sounds. Every once in a while you may spot additional ingenious combinations or use of diacritics.

Since Japanese doesn't very well accommodate rapid successions of consonants, the katakana transcription can often only approximate the actual pronunciation of a foreign word. While some words like café (カフェ kafe) can be represented quite gracefully, other words like beer (ビール bīru) or rent-a-car (レンタカー rentakā) seem slightly strange to the native English speaker. Nonetheless, many English expressions and concepts are used in everyday life, as are a number of German, French, Dutch and Portuguese loanwords. Oftentimes the exact meaning of a word has changed in Japanese (de: Arbeit → アルバイト arubaito is used only for part-time work) or a completely new meaning was invented (ワンマンカー wanmankā → "one-man car", trains and buses without an inspector, only one driver), but you can usually at least guess at the meaning.

To identify a katakana word, it's usually helpful to repeat it out loud a few times and to leave out superfluous vocals, especially the 'u' in ス su and 'o' in ト to. That way ライス raisu quickly becomes "rice" and チケット chiketto becomes "ticket". Don't try too hard though, as sometimes original Japanese words are written in katakana as well, similar to the use of uppercase or italic letters in English. In addition, some words were not derived from English but from other languages such as German, French or Dutch.

ไวยกรณ์[edit | edit source]

Japanese sentence structure is very similar to that of Korean, so speakers of Korean will find many aspects of Japanese grammar familiar, and vice versa.

At its core, Japanese grammar is pretty simple, though sentence structures differ greatly from English. For instance, Japanese uses postpositions instead of prepositions (Japan in and not in Japan). It has no gender, declensions or plurals. Nouns never conjugate while adjectives follow a generally standardised conjugation pattern. However, verbs have extensive conjugation patterns and much of Japanese lessons for foreign language learners is about getting these conjugations right. Verbs and adjectives also conjugate by politeness level though, and in a rather peculiar way.

Japanese is a so called agglutinative language, meaning several morphemes which have purely grammatical functions are glued to the end of a word stem to express the grammatical function. The more the intended meaning differs from the basic form of the word, the more morphemes are glued together.

Japanese verb and adjective conjugation
stem
mi
basic form
見る miru, "to see"
polite basic form
見ます mimasu, "to see" (pol.)
negative form
見ない minai, "to not see"
pol. neg. form
見ません mimasen, "to not see" (pol.)
past tense
見た mita, "seen"
pol. past tense
見ました mimashita, "seen" (pol.)
neg. past tense
見なかった minakatta, "not seen"
pol. neg. past tense
見ませんでした mimasendeshita, "not seen" (pol.)
possibility
見える mieru, "can see"
pol. possibility
見えます miemasu, "can see" (pol.)
neg. possibility
見えない mienai, "can not see"
stem
aka
adjective
赤い akai, "red"
negative form
赤くない akakunai, "not red"
neg. past tense
赤くなかった akakunakatta, "was not red"

แต่งประโยค[edit | edit source]

การออกเสียงคำช่วย

The hiragana syllables ha, he and wo are pronounced as wa, e and o respectively when used as a particle.

Japanese grammar generally employs a subject-object-verb order, but is very modular and flexible since the grammatical meaning of a word is expressed by the morphemes glued to its end and special marker particles. The two most important particles are the topic marker は wa and the object marker を o.

I saw the movie.
映画見ました。
Watashi-wa eiga-o mimashita.
I-[topic] movie-[object] seen.

It becomes a little more complicated if both objects and subjects are mixed within a sentence and the subject marker が ga is thrown in.

I discovered that she likes tea.
彼女お茶好きな事分かった。
Watashi-wa kanojo-ga ocha-o sukinakoto-ga wakatta.
I-[topic] she-[subj.] tea-[obj.] like-[subj.] understood.

Students of the language can spend years wrapping their heads around the difference between the topic of a sentence (marked by は wa) and the subject of a sentence (marked by が ga). However, as a beginner, you can fairly safely always use は wa to mark the person doing the action and get your message across.

Some other useful particles are:

の no
possessive marker
The mother's child
haha no ko
で de, に ni
indicating places and times
in Tokyo
東京で
Tōkyō-de
at 2 o'clock
2時に
niji-ni
から kara, へ e, まで made
from, towards, until
From here towards Osaka until Nara.
ここから大阪へ奈良まで
koko kara Ōsaka-e Nara-made
と to, か ka
and, or
This and that.
これとそれ
kore to sore
This or that.
これかそれ
kore ka sore
か? ka?
question forming particle
Are you going to Tokyo?
東京に行きますか?
Tōkyō ni ikimasu ka?

เป็นอยู่คืน[edit | edit source]

Japanese does not have an exact equivalent to the English verb "to be". Instead, the easiest way to form "A equals B" type expressions like "I am ..." or "This is ..." is the pattern A wa, B desu.

私は、山田です。 Watashi wa, Yamada desu ("I [am] Yamada.")
これは、りんごです。 Kore wa, ringo desu ("This [is] apple.")
それは、赤いです。 Sore wa, akai desu ("That [is] red.").

The word です desu here is not a verb, it's a polite copula (linking word), which can be omitted in colloquial speech or replaced with other copulas including でした deshita (polite past), でしょう deshō (polite suggestion) or だ da (plain). The topic indicated by は wa is also optional and is often implied by context:

あなたはだれですか? Anata wa dare desu ka? ("Who [are] you?")
山田です。 Yamada desu. ("[I am] Yamada.")
これは何ですか? Kore wa nan desu ka? ("What [is] this?")
りんごです。 Ringo desu. ("[This is] an apple.")
それは何色ですか? Sore wa nani-iro desu ka? ("What color [is] that?")
赤いです。 Akai desu. ("[That is] red.")

The two verbs いる iru > imasu and ある aru > arimasu express the physical presence of a person or an object respectively. To say "A is located in B", use the pattern A ga B ni imasu/arimasu:

山田さんがここにいます。 Yamada-san ga koko ni imasu. ("Mr. Yamada is [physically located] here.")
本が棚にありますか? Hon ga tana ni arimasu ka? ("Is there a book on the shelf?")
はい、あります。 Hai, arimasu. ("Yes, [the book] is [on the shelf].")

สรรพนาม[edit | edit source]

ฉัน ผม ดินฉัน ข้าพเจ้า...


As long as you're not 100% sure what you're doing you should always refer to yourself as 私 watashi and address others by their last name + さん san. If you feel adventurous, here are a number of ways to address people.

I

watashi, watakushi
the most common polite form for "I", lit. "private"
あたし atashi
informal feminine version of watashi
うち uchi
dialect form of watashi, lit "(my) house", usually used to refer to one's family or home
boku
boyish and more informal, used only by males
ore
male speak (rude)

you

あなた anata
most common form for "you", not too direct
あんた anta
more direct, used only by females, tends to be insulting
kimi
more direct, mostly from a man to a woman
お前 omae
very direct and informal, used only by males
てめえ temē
very rude, used only by males

More a cultural than a grammatical problem is the problem of addressing somebody. Even though there exist a multitude of words with the meaning "you", it is generally avoided to address somebody directly. The closest equivalent to "you" is あなた anata, but it's only used among friends or equals. It is usually preferred to address somebody by name, title or status, applying appropriate honorifics.

Note that in Japan, it is generally rude to address people by first name, and last names are almost always used instead. The exception to this rule are young children, and friends you are very close to. When names are written in Japanese, they always follow the Eastern name order (like Chinese and Korean names), with the last name always written before the first name, which is contrary to common practice in English-speaking countries. This means that someone known as Taro Yamada in English will have his name written as 山田太郎 (yamada tarō) in Japanese.

さん -san
The most basic honorific, about equivalent to Mister or Miss (no distiction between the two in Japanese). 山田さん Yamada-san: Mister Yamada
-sama
Politer than -san, used to address people ranking higher on the social ladder. It is also used by shop assistants to address customers.
ちゃん -chan
Usually used to address young children. Also used to address (usually female) close friends.
-kun
Used to address young boys and male close friends.
お客様 okyaku-sama
"Mister customer", used by hotel or shop owners to address you.
店長さん tenchō-san
The way to address the owner of a shop, though not the part-time workers.
お兄さん onī-san, お姉さん onē-san
Literally brother and sister respectively, is used to address young people who you're having a hard time finding a better honorific for.
お爺さん ojī-san, お婆さん obā-san
"Gramps" and "granny", very popular to address old people. Cuter when used with -chan.
社長 shachō
The boss of the company.
そちら sochira
Means something like "on your side" and is used when absolutely no better honorific can be found.

There are also several different words for "I", with 私 watashi being the most commonly used. Grammatically it's often unnecessary to use the words "you" or "I" as the intended meaning is obvious from context, so they should generally be avoided. Sometimes people will also call themselves by their own name. When doing so they must not add any additional honorifics though; one only does this when addressing others.

There's no specific form for "we" or the plural "you". To address groups of people you add the plural particle たち -tachi to somebody within the group or the group designator.

私たち watashi-tachi
lit. "the group around myself", meaning "we"
我々 ware-ware
a less formal way of saying "we"
あなたたち anata-tachi
"the group around you", plural "you"
子供たち kodomo-tachi
"a group of children", meaning "the children"
山田さんたち Yamada-san-tachi
"the group around Yamada-san", everybody you'd associate with Mr. Yamada, based on context

อ่านและเขียน[edit | edit source]

Reading and writing Japanese are advanced skills which take years of work to gain much real proficiency. Japanese themselves use three different writing systems of various complexity, two of which (hiragana and katakana) are syllabic and relatively easy to learn with 50 characters each.

The clincher is the set of Chinese characters known as kanji, roughly 2,000 of which are in daily use while many more exist. Kanji originated as pictures, where each character originally represented a meaning, idea or concept, not a sound as in English. Even though kanji have since evolved dramatically and many have long since jettisoned any connection to the original concept, the meaning of some simple kanji can still be easily guessed at (see below).

One difficulty in reading Japanese lies often in the fact that a kanji can have several different pronunciations. The kanji 人 for example has the meaning of a person, and by itself it may be pronounced hito. The kanji 大 means big (imagine a person with outstretched arms) and can be pronounced as dai or ō. Together they form the word 大人 otona, "adult" (lit. big person). In the word 外国人 gaikokujin ("foreigner", lit. outside country person) the same kanji 人 is pronounced jin. These pronunciations exist because a single kanji may be used to write one or more different words, or parts of words. These "readings" are normally categorized as either Sino-Japanese (音読み onyomi); a Japanese approximation of the Chinese pronunciation of the character at the time it was introduced to Japanese, or native Japanese (訓読み kunyomi); based on the pronunciation of a native Japanese word. Generally, kanji are read with their native Japanese reading when on their own (eg. 話, hanashi) and with Sino-Japanese readings when part of compound words (eg. 電話, denwa), though there are many exceptions.

While knowing Chinese will give one a huge advantage in tackling kanji, and someone who knows Chinese would generally be able to guess the meanings of new kanji with about 70% accuracy, one should still be careful. While most characters have similar meanings in both Japanese and Chinese, there are a few which have drastically different meanings. For example, the word 手紙 "hand paper" means "toilet paper" (shouzhi) in China, but "letter" (tegami) in Japan.

Kanji are mixed with hiragana and katakana in everyday writing for historical reasons. Japan adopted the Chinese hanzi system, but found it difficult to impossible to express sound-based Japanese grammatical inflections with the meaning-based Chinese characters. Hence the sound-based hiragana characters have been invented and tacked onto the end of hanzi/kanji characters. The katakana system was invented to express foreign and loan words. There are also several competing systems for rendering Japanese in the Latin alphabet, although the Hepburn romanization system is the most common and is used on Wikivoyage as well. Do not be surprised if you see these words romanized differently elsewhere.

Also note that there are many homophones in Japanese, i.e. words with different meanings that have the same prononciation (like "there", "they're" and "their"). This can be confusing even to native speakers, to the extent that words have to be explained with an alternative reading or need to be drawn. These words may also employ a pitch-accent system to distinguish them, which speakers of non-tonal languages may have difficulty learning to understand.

hashi 橋 "bridge" 端 "edge" 箸 "chopsticks"
noboru 登る "to climb" 昇る "to ascend" 上る "to go up"

รวมประโยคที่ใช้บ่อย[edit | edit source]

สัญลักษณ์ที่พบบ่อย


営業中
เปิด
準備中
ปิด
入口
ทางเข้า
出口
ทางออก
大・中・小
ใหญ่ / กลาง / เล็ก
ผลัก
ดึง
お手洗い, トイレ, 化粧室
ห้องน้ำ
ชาย
หญิง
禁止
ห้าม
เยน (ญี่ปุ่น เอ็ง)

พื้นฐาน[edit | edit source]

สวัสดี (หรือสวัสดีตอนกลางวัน)
こんにちは。 Konnichiwa. (kon-nee-chee-wah)
สบานดีไหม?
お元気ですか? O-genki desu ka? (Oh-GEN-kee dess-ka?)
สบายดี ขอบคุณครับ/ค่ะ
はい、元気です。 Hai, genki desu. (Ha-ee, gen-kee dess)
แล้วคุณล่ะ?
あなたは? Anata wa? (Ah-nah-tah wa)
What's your name? (lit. "Your name is...")
お名前は? O-namae wa? (Oh-nah-mah-eh wah?)
My name is ... .
… です。 ... desu. (... dess.)
ยินดีที่ได้รู้จัก (formal)
始めまして。どうぞ宜しくお願いします。 Hajimemashite. Dōzo yoroshiku onegaishimasu. (Hah-jee-meh-mash-teh dohh-zoh yoh-roh-sh-ku oh-neh-gah-ee shee-mah-ss)
Please. (request)
お願いします。 Onegai shimasu. (oh-neh-gah-ee shee-mahs)
Please. (offer)
どうぞ。 Dōzo. (Dohh-zoh)
This person is ... . (when introducing somebody)
こちらは … Kochira wa ... (ko-chi-rah wah...)
Thank you very much. (formal)
どうもありがとうございます。 Dōmo arigatō gozaimasu. (doh-moh ah-ree-GAH-toh go-ZAh-ee-mah-ss)
Thank you. (less formal)
ありがとうございます。 Arigatō gozaimasu. (ah-ree-GAH-toh go-ZAh-ee-mahs)
Thank you. (normal)
ありがとう。 Arigatō. (ah-ree-GAH-toh)
Thanks. (informal)
どうも。 Dōmo. (doh-moh)
You're welcome.
どういたしまして。 Dō itashimashite. (doh EE-tah-shee mah-shteh)
yes
はい hai (High)
no
いいえ iie (EE-eh)
Excuse me.
すみません。 Sumimasen. (soo-mee-mah-sen)
I'm sorry.
ごめんなさい。 Gomen nasai. (goh-men-nah-sah-ee)
I'm sorry. (informal)
ごめん Gomen. (goh-men)
Goodbye. (long-term)
さようなら。 Sayōnara. (sa-YOHH-nah-rah)
Goodbye. (informal)
じゃね。 Ja ne. (Jah-neh)
I can't speak Japanese (very well).
日本語が(よく)話せません。 Nihongo ga (yoku) hanasemasen. ( nee-hohn-goh gah (yo-koo) hah-nah-seh-mah-sen)
Do you speak Japanese?
日本語が話せますか? Nihongo ga hanasemasu ka? (ni-HON-go gah hah-nah-se-mahs-KAH?)
Yes, a little.
はい、少し。 Hai, sukoshi. (HIGH sko-shee)
Do you speak English?
英語が話せますか? Eigo ga hanasemasu ka? (EHH-goh gah hah-nah-seh-mahs-KAH?)
Is there someone here who speaks English?
誰か英語が話せますか? Dareka eigo ga hanasemasu ka? (dah-reh-kah EHH-goh gah hah-nah-seh-moss-KAH?)
Please speak slowly.
ゆっくり話してください。 Yukkuri hanashite kudasai. (YOO-kuree hanash-teh koo-dah-sah-ee)
Please say it again.
もう一度言ってください。 Mō ichido itte kudasai. (mo EE-chee-doh ee-te koo-dah-sah-ee)
Please help!
助けて! Tasukete! (tahs-keh-teh!)
Look out!
危ない! Abunai! (ah-boo-NIGH!)
Good morning.
お早うございます。 Ohayō gozaimasu. (oh-hah-YOH go-zah-ee-mahs)
Good morning. (informal)
おはよう。 Ohayō.
Good evening.
こんばんは。 Kombanwa. (kohn-bahn-wah)
Good night (to sleep)
お休みなさい。 Oyasuminasai. (oh-yah-soo-mee-nah-sigh)
Good night (to sleep) (informal)
お休み。 Oyasumi.
I don't understand.
分かりません。 Wakarimasen. (wah-kah-ree-mah-sen)
I am not Japanese.
日本人ではありません。 Nihonjin dewa arimasen. (nee-hon-jin deh-wah a-ree-ma-sehn)
Where is the toilet?
お手洗い・トイレはどこですか? Otearai/toire wa doko desu ka? (Oh-teh-ah-rah-ee/toh-ee-reh wah DOH-koh dess kah?)
What?
何? Nani? (nah-nee)
Where?
どこ? Doko? (doh-koh)
Who?
誰? Dare? (dah-reh)
When?
いつ? Itsu? (it-soo)
Which?
どれ? Dore? (doh-reh)
Why?
どうして Dōshite (doh-sh'teh)
How?
どうやって? Dōyatte (dohh-yah-teh)
How much?
いくら? Ikura? (ee-koo-rah)
What type of?
どんな? Donna? (dohn-nah)

ปัญหา[edit | edit source]

การปฏิเสธ

คนญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการพูดคำว่า "ไม่" and in fact the language's closest equivalent, いいえ iie, is largely limited to denying compliments you have received. ("Your Japanese is excellent! "Iie, it is very bad!"). But there are numerous other ways of expressing "no", so here are a few to watch out for.

いいです。 結構です。
Ii desu. Kekkō desu.
"It's good/excellent." Used when you don't want more beer, don't want your bentō lunch microwaved, and generally are happy to keep things as they are. Accompany with teeth-sucking and handwaving to be sure to get your point across - both of these expressions may be interpreted as positive responses if you don't include enough nonverbal indications to the contrary.
ちょっと難しいです・・・
Chotto muzukashii desu...
Literally "it's a little difficult", but in practice "it's completely impossible." Often just abbreviated to sucking in air through teeth, saying "chotto" and looking pained. Take the hint.
申し訳ないですが・・・
Mōshiwakenai desu ga...
"This is inexcusable but..." But no. Used by sales clerks and such to tell you that you cannot do or have something.
ダメです。
Dame desu.
"It's no good." Used by equals and superiors to tell you that you cannot do or have something. The Kansai equivalent is akan.
違います。
Chigaimasu.
"It is different." What they really mean is "you're wrong". The casual form chigau and the Kansai contraction chau are also much used.
Leave me alone.
ほっといてくれ。 Hottoitekure.
Don't touch me!
さわらないで! Sawaranaide!
I'll call the police.
警察をよぶよ!。 Keisatsu o yobu yo!
Police!
警察! Keisatsu!
Stop! Thief!
動くな! 泥棒! Ugokuna! Dorobō!
I need your help.
手伝ってください。 Tetsudatte kudasai.
It's an emergency.
緊急です。 Kinkyū desu.
I'm lost.
道を迷っています。 Michi o mayotte imasu.
I lost my bag.
鞄をなくしました。 Kaban o nakushimashita.
I dropped my wallet.
財布をおとしました。 Saifu o otoshimashita.
I'm sick.
病気です。 Byōki desu.
I don't feel well.
具合がわるいです。 Guai ga warui desu.
I've been injured.
けがをしました。 Kega o shimashita.
Please call a doctor.
医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai.
Can I use your phone?
電話を使わせていただけますか? Denwa o tsukawasete itadakemasu ka?

Medical emergencies[edit | edit source]

I need a doctor.
医者に見てもらいたいです。 Isha ni mite moraitai desu.
Is there a doctor who can speak English?
英語の出来る医者はいますか? Eigo no dekiru isha wa imasu ka?
Please take me to a doctor.
医者に連れていって下さい。 Isha ni tsurete itte kudasai.
My wife/husband/child is sick.
妻・旦那・子供が病気です。 Tsuma/danna/kodomo ga byōki desu.
Please call an ambulance.
救急車を呼んで下さい。 Kyūkyūsha o yonde kudasai.
I need first aid.
応急手当を下さい。 Ōkyū teate o kudasai.
I need to go to the emergency room.
救急室にいかなければなりません。 Kyūkyūshitsu ni ikanakereba narimasen.
shorter: 救急室に行かないと。 Kyūkyūshitsu ni ikanai to.
How long will it take to get better?
治るのはどの位かかりますか? Naoru no wa dono kurai kakarimasu ka?
Where is a pharmacy?
薬局はどこですか? Yakkyoku wa doko desu ka?

อาการแพ้[edit | edit source]

I'm allergic to ... .
私は … アレルギーです。 Watashi wa ... arerugii desu.(ja.Arerugii,de.Allergie)
antibiotics
抗生物質 kōsei busshitsu
aspirin
アスピリン asupirin
codeine
コデイン kodein
dairy products
乳製品 nyūseihin
food coloring
人工着色料 jinkō chakushokuryō
fungus
菌類 kinrui
MSG
味の素 ajinomoto
mushrooms
キノコ kinoko
peanuts
ピーナッツ pīnattsu
penicillin
ペニシリン penishirin
pollen
花粉 kafun
seafood
魚介類 gyokairui
sesame
ゴマ goma
shellfish
貝類 kairui
tree nuts, fruits or berries
木の実 kinomi
wheat
小麦 komugi

อธิบายอาการ[edit | edit source]

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


หัว 頭 atama
หน้า 顔 kao
ตา 目 me
หู 耳 mimi
จมูก 鼻 hana
คอ 喉 nodo
ตาง 顎 ago
คอ 首 kubi
ไหล่ 肩 kata
อก 胸 mune
เอว 腰 koshi
แขน 腕 ude
ข้อมือ 手首 tekubi
นิ้่ว 指 yubi
มือ 手 te
ศอก 肘 hiji
ก้น (お)尻 (o)shiri
น่อง 腿 momo
เขา 膝 hiza
ขา เท้า 足 ashi
... เจ็บ
… が痛い。... ga itai.
รู้สึกไม่สบาย
気分が悪い Kibun ga warui.
Having a fever.
熱があります。 Netsu ga arimasu.
Coughing a lot.
咳がでます。 Seki ga demasu.
Feeling listless.
体がだるい。 Karada ga darui.
Feeling nauseated.
吐き気がします。 Hakike ga shimasu.
Feeling dizzy.
めまいがします。 Memai ga shimasu.
Having the chills.
寒気がします。 Samuke ga shimasu.
Swallowed something.
何かを呑んでしまいました。 Nanika o nonde shimaimashita.
Bleeding.
出血です。 Shukketsu desu.
Broken bone.
骨折です。 Kossetsu desu.
He/she is unconscious.
意識不明です。 Ishiki fumei desu.
Burned.
火傷です。 Yakedo desu.
Trouble breathing.
呼吸困難です。 Kokyū konnan desu.
Heart attack.
心臓発作です。 Shinzō hossa desu.
Vision worsened.
視力が落ちました。 Shiryoku ga ochimashita.
Cannot hear well.
耳が良く聴こえません。 Mimi ga yoku kikoemasen.
Nose bleeds a lot.
鼻血が良くでます。 Hanaji ga yoku demasu.

Extreme weather[edit | edit source]

Japan has more than its fair share of natural disasters.

Blizzard
吹雪 (fubuki)
Earthquake
地震 (jishin)
Flood
洪水 (kōzui)
Landslide
地滑り (jisuberi)
Tsunami
津波 (tsunami)
Typhoon
台風 (taifū)
Volcano eruption
噴火 (funka)

ตัวเลข[edit | edit source]

While Arabic (Western) numerals are employed for most uses in Japan, you will occasionally still spot Japanese numerals at eg. markets and the menus of fancy restaurants. The characters used are nearly identical to Chinese numerals, and like Chinese, Japanese uses groups of 4 digits, not 3. "One million" is thus 百万 (hyaku-man), literally "hundred ten-thousands".

There are both Japanese and Chinese readings for most numbers, but presented below are the more commonly used Chinese readings. Note that, due to superstition (shi also means "death"), 4 and 7 typically use the Japanese readings yon and nana instead.

Template:Infobox

0
〇 (zero or maru) / 零 (rei) in finance
1
一 (ichi)
2
二 (ni)
3
三 (san)
4
四 (yon or shi)
5
五 (go)
6
六 (roku)
7
七 (nana or shichi)
8
八 (hachi)
9
九 (kyū)
10
十 ()
11
十一 (jū-ichi)
12
十二 (jū-ni)
13
十三 (jū-san)
14
十四 (jū-yon)
15
十五 (jū-go)
16
十六 (jū-roku)
17
十七 (jū-nana)
18
十八 (jū-hachi)
19
十九 (jū-kyū/jū-ku)
20
二十 (ni-jū)
21
二十一 (ni-jū-ichi)
22
二十二 (ni-jū-ni)
23
二十三 (ni-jū-san)
30
三十 (san-jū)
40
四十(yon-jū)
50
五十 (go-jū)
60
六十 (roku-jū)
70
七十(nana-jū)
80
八十 (hachi-jū)
90
九十 (kyū-jū)
100
百 (hyaku)
200
二百 (nihyaku)
300
三百 (sambyaku)
600
六百 (roppyaku)
800
八百 (happyaku)
1000
千 (sen)
2000
二千 (ni-sen)
3000
三千 (san-zen)
10,000
一万 (ichi-man)
1,000,000
百万 (hyaku-man)
100,000,000
一億 (ichi-oku)
1,000,000,000,000
一兆 (itchō)
0.5
〇・五 (rei ten go)
0.56
〇・五六 (rei ten go-roku)
number _____ (train, bus, etc.)
_____番 (____ ban)
half
半分 (hambun)
less (few)
少ない (sukunai)
more (many)
多い (ōi)

เวลา[edit | edit source]

ปัจจุบัน 今 (ima)
ภายหลัง 後で (atode)
ก่อนหน้า 前に (mae ni)
ก่อน ___ ___ の前に ( ___ no mae ni)
เช้า 朝 (asa)
บ่าย 午後 (gogo)
เย็น 夕方 (yūgata)
กลางคืน 夜 (yoru)

เวลานาฬิกา[edit | edit source]

Clock times are formed as Chinese numeral plus 時 ji, for example, goji 5時 for five o'clock. The exception is four o'clock which is pronounced yoji (四時) instead of shiji. You will be understood if you simply substitute gozen 午前 for "AM" and gogo 午後 for PM, although other time qualifiers like 朝 asa for morning and 夜 yoru for night may be more natural. The 24-hour clock is also commonly used in official contexts such as train schedules. TV schedules occasionally use a modified 24-hour clock, with late night showtimes counted from the previous day, e.g. Monday at 26:00 indicates Tuesday at 2:00 AM.

หกโมงเช้า 朝6時 (asa rokuji)
เก้าโมงเช้า 午前9時 (gozen kuji)
เที่ยงวัน 正午 (shōgo)
บ่ายโมง 午後1時 (gogo ichiji.)
บ่ายสองโมง 午後2時 (gogo niji)
เที่ยงคืน 夜12時 (yoru jūniji), 零時 (rēji)

ระยะเวลา[edit | edit source]

Confusingly, the Japanese words for "N days" (long) and "Nth day" are the same, so eg. 二日 futsuka means both "two days" and "the second day of the month". (See #Days of the Month for the full list.) You can tag on -間 kan at the end, eg. futsukakan 2日間, to clarify that you mean "two days long". The exception is 一日, which is read ichinichi to mean "one day/all day", but tsuitachi to mean "first day".

_____ นาที _____ 分 (fun or pun)
_____ ชั่วโมง _____ 時間 (jikan)
_____ วัน _____ 日間 (nichikan or (k)kakan, see note above)
_____ สัปดาห์ _____ 週間 (shūkan)
_____ เดือน _____ ヶ月 (kagetsu)
_____ ชั่วโมง _____ 年 (nen)

วัน[edit | edit source]

วันนี้ 今日(kyō)
เมื่อวานนี้
昨日(kinō)
พรุ่งนี้ 明日(ashita)
พรุ่งนี้ (ทางการ)
明日(asu)
สัปดาห์นี้
今週(konshū)
สัปดาห์ที่แล้ว
先週(senshū)
สัปดาห์หน้า
来週(raishū)
วันในสัปดาห์[edit | edit source]

The days of the week are named after the sun, the moon and the five elements of Chinese philosophy.

วันอาทิตย์ 日曜日 (nichiyōbi)
Monday
月曜日 (getsuyōbi)
Tuesday
火曜日 (kayōbi)
Wednesday
水曜日 (suiyōbi)
Thursday
木曜日 (mokuyōbi)
Friday
金曜日 (kin'yōbi)
วันเสาร์ 土曜日 (doyōbi)

วันขอวเดือน[edit | edit source]

The 1st through the 10th of the month have special names:

First day of the month
1日 (tsuitachi)
Second day of the month
2日 (futsuka)
Third day of the month
3日 (mikka)
Fourth day of the month
4日 (yokka)
Fifth day of the month
5日 (itsuka)
Sixth day of the month
6日 (muika)
Seventh day of the month
7日 (nanoka)
Eighth day of the month
8日 (yōka)
Ninth day of the month
9日 (kokonoka)
Tenth day of the month
10日 (tōka)

The other days of the month are more orderly, just add the suffix -nichi to the ordinal number. Note that 14, 20, and 24 deviate from this pattern.

Eleventh day of the month
11日 (jūichinichi)
Fourteenth day of the month
14日 (jūyokka)
Twentieth day of the month
20日 (hatsuka)
Twenty-fourth day of the month
24日 (nijūyokka)

Months[edit | edit source]

Months are very orderly in Japanese, just add the suffix -gatsu to the Sino-Japanese ordinal number.

January
1月 (ichigatsu)
February
2月 (nigatsu)
March
3月 (sangatsu)
April
4月 (shigatsu)
May
5月 (gogatsu)
June
6月 (rokugatsu)
July
7月 (shichigatsu)
August
8月 (hachigatsu)
September
9月 (kugatsu)
October
10月 (jūgatsu)
November
11月 (jūichigatsu)
December
12月 (jūnigatsu)

Seasons[edit | edit source]

Spring
春 (haru)
Summer
夏 (natsu)
Rainy season
梅雨 (tsuyu, baiu)
Autumn
秋 (aki)
Winter
冬 (fuyu)

Writing time and date[edit | edit source]

Dates are written in year/month/day (day of week) format, with markers:

2007年3月21日(火)

Note that Imperial era years, based on the name and duration of the current Emperor's reign, are also frequently used. 2010 in the Gregorian calendar corresponds to Heisei 22 (平成22年), which may be abbreviated as "H22". Dates like "22/03/24" (March 24, Heisei 22) are also occasionally seen.

Colors[edit | edit source]

Many of the English words for colors are widely used and understood by almost all Japanese. These are indicated after the slash.

Note that some Japanese colors are normally suffixed with -iro (色) to distinguish between the color and the object. For example, 茶 cha means "tea", but 茶色 chairo means "tea-color" → "brown".

black
黒 / ブラック (kuro / burakku)
white
白 / ホワイト (shiro / howaito)
gray
灰(色) / グレー (hai(iro) / gurē)
red
赤 / レッド (aka / reddo)
blue
青 / ブルー (ao / burū)
yellow
黄(色) / イエロー (ki(iro) / ierō)
green
緑 / グリーン (midori / guriin)
orange
橙 / オレンジ (daidai / orenji)
purple
紫 / パープル (murasaki / pāpuru)
brown
茶(色) / ブラウン (cha(iro) / buraun)

การเดินทาง[edit | edit source]

Bus and train[edit | edit source]

How much is a ticket to _____?
_____ までいくらですか? (_____ made ikura desu ka?)
One ticket to _____, please.
_____ まで一枚お願いします。(_____ made ichimai onegaishimasu.)
Where does this train/bus go?
この電車・バスはどこ行きですか? (Kono densha/basu wa doko yuki desu ka?)
Where is the train/bus to _____?
_____ 行きの電車・バスはどこですか? (_____ yuki no densha/basu wa doko desu ka?)
Does this train/bus stop in _____?
この電車・バスは _____ に止まりますか? (Kono densha/basu wa _____ ni tomarimasu ka?)
When does the train/bus for _____ leave?
_____ 行きの電車・バスは何時に出発しますか? (_____ yuki no densha/basu wa nanji ni shuppatsu shimasu ka?)
When will this train/bus arrive in _____?
この電車・バスは何時に _____ に着きますか? (Kono densha/basu wa nanji ni _____ ni tsukimasu ka?)

Directions[edit | edit source]

How do I get to _____?
_____ はどちらですか? (_____ wa dochira desu ka?)
...the train station?
駅...? (eki...)
...the bus station?
バス停...? (basu tei...)
...the airport?
空港...? (kūkō...)
...downtown?
街の中心...? (machi no chūshin...)
...the youth hostel?
ユースホステル...? (yūsu hosuteru...)
...the _____ hotel?
_____ ホテル...? (hoteru...)
...the _____ embassy/consulate?
_____大使館/領事館...? (_____ taishikan/ryōjikan...)
Where are there a lot of _____
_____が多い所はどこですか? (_____ga ooi tokoro wa doko desu ka?)
...lodgings?
宿...? (yado...)
...restaurants?
レストラン...? (resutoran...)
...bars?
バー...? (baa...)
...sites to see?
見物...? (mimono...)
Where is _____?
_____はどこですか? (_____ wa doko desu ka?)
Is it far from here?
ここから遠いですか? (Koko kara tooi desu ka?)
Please show me on the map.
地図で指して下さい。 (Chizu de sashite kudasai.)
street
道 (michi)
Turn left.
左へ曲がってください。 (Hidari e magatte kudasai.)
Turn right.
右へ曲がってください。(Migi e magatte kudasai.)
left
左 (hidari)
right
右 (migi)
straight ahead
まっすぐ (massugu)
towards the _____
_____ へ向かって (e mukatte)
past the _____
_____ の先 (no saki)
before the _____
_____ の前 (no mae)
Watch for the _____.
_____が目印です。 (ga mejirushi desu.)
intersection
交差点 (kōsaten)
traffic light
信号 (shingou)
north
北 (kita)
south
南 (minami)
east
東 (higashi)
west
西 (nishi)
uphill
上り (nobori), also used for trains heading towards Tokyo
downhill
下り (kudari), also used for trains coming from Tokyo

Taxi[edit | edit source]

Taxi!
タクシー! (Takushii! (Taxi!))
Take me to _____, please.
_____までお願いします。 (_____ made onegaishimasu.)
How much does it cost to get to _____?
_____ までいくらですか? (_____ made ikura desu ka)
Take me there, please.
そこまでお願いします。 (soko made onegaishimasu.)

ที่พัก[edit | edit source]

Do you have any rooms available?
空いてる部屋ありますか? (Aiteru heya arimasu ka?)
How much is a room for one person/two people?
一人・二人用の部屋はいくらですか? (Hitori/futari-yō no heya wa ikura desu ka?)
Is the room Japanese/Western style?
和室/洋室ですか? (Washitsu/yōshitsu desu ka?)
Does the room come with...
部屋は ... 付きですか? (Heya wa ___ tsuki desu ka?)
...bedsheets?
床の枚...? (yuka no mai...)
...a bathroom?
風呂場...? (furoba...)
...a telephone?
電話...? (denwa...)
...a TV?
テレビ? (terebi...)
May I see the room first?
部屋を見てもいいですか? (Heya o mite mo ii desu ka?)
Do you have anything quieter?
もっと[静かな]部屋ありますか? (Motto [shizuka na] heya arimasu ka?)
...bigger?
広い...? (hiroi...)
...cleaner?
きれいな...? (kirei na...)
...cheaper?
安い...? (yasui...)
OK, I'll take it.
はい、これで良いです。(Hai, kore de ii desu.)
I will stay for _____ night(s).
_____ 晩泊まります。(____ ban tomarimasu.)
Do you know another place to stay?
他の宿はご存知ですか? (Hoka no yado wa gozonji desu ka?)
Do you have [a safe?]
[金庫]ありますか? ([Kinko] arimasu ka?)
...lockers?
戸棚...? (todana...?)
Is breakfast/supper included?
朝食・夕食は付きますか? (Chōshoku/yūshoku wa tsukimasu ka?)
What time is breakfast/supper?
朝食・夕食は何時ですか? (Chōshoku/yūshoku wa nanji desu ka?)
Please clean my room.
部屋を掃除してください。 (Heya o sōji shite kudasai.)
Please wake me at _____.
_____ に起こしてください。 (____ ni okoshite kudasai.)
I want to check out.
チェックアウトです。(Chekku auto (check out) desu.)

Money[edit | edit source]

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
アメリカ/オーストラリア/カナダドルは使えますか? (Amerika/ōsutoraria/kanada doru wa tsukaemasu ka?)
Do you accept British pounds?
イギリスポンドは使えますか? (Igirisu pondo wa tsukaemasu ka?)
Do you accept credit cards?
クレジットカードは使えますか? (Kurejitto kaado (credit card) wa tsukaemasu ka?)
Can you change money for me?
お金両替できますか? (Okane ryōgae dekimasu ka?)
Where can I get money changed?
お金はどこで両替できますか? (Okane wa doko de ryōgae dekimasu ka?)
Can you change a traveler's check for me?
トラベラーズチェックを両替できますか? (Torabarāsu chekku (traveler's check) wo ryōgae dekimasu ka?)
Where can I get a traveler's check changed?
トラベラーズチェックはどこで両替できますか? (Torabarāzu chekku (traveler's check) wa doko de ryōgae dekimasu ka?)
What is the exchange rate?
為替レートはいくらですか?(Kawase rēto wa ikura desu ka?)
Where is an automatic teller machine (ATM)?
ATM はどこにありますか? (ATM wa doko ni arimasuka?)

Eating[edit | edit source]

Template:Infobox

I'm hungry.
お腹がすきました。 (Onaka ga sukimashita.)
A table for one person/two people, please.
一人・二人です。 (Hitori/futari desu.)
Please bring a menu.
メニューを下さい。 (Menu wo kudasai.)
Can I look in the kitchen?
調理場を見てもいいですか? (Chōriba wo mite mo ii desu ka?)
Is there a house specialty?
お勧めはありますか? (O-susume wa arimasu ka?)
Is there a local specialty?
この辺の名物はありますか? (Kono hen no mēbutsu wa arimasu ka?)
Please choose for me.
お任せします。 (O-makase shimasu.)
I'm a vegetarian.
ベジタリアンです。 (Bejitarian desu.)
I don't eat pork.
豚肉はだめです。 (Butaniku wa dame desu.)
I don't eat beef.
牛肉はだめです。(Gyūniku wa dame desu.)
I don't eat raw fish.
生の魚はだめです。(Nama no sakana wa dame desu.)
Please do not use too much oil.
油を控えて下さい。(Abura wo hikaete kudasai.)
fixed-price meal
定食 (teishoku)
à la carte
一品料理 (ippinryōri)
breakfast
朝食 (chōshoku) / 朝ご飯 (asagohan)
lunch
昼食 (chūshoku) / 昼ご飯 (hirugohan)
light meal/snack
軽食 (keishoku)
supper
夕食 (yūshoku) / 晩ご飯 (bangohan)
Please bring _____.
_____ を下さい。(_____ wo kudasai.)
I want a dish containing _____.
_____が入ってるものを下さい。 (____ ga haitteru mono wo kudasai.)
chicken
鶏肉 (toriniku)
beef
牛肉 (gyūniku)
pork
豚肉 (butaniku)
mutton
羊肉 (yōniku)
fish
魚 (sakana)
ham
ハム (hamu)
sausage
ソーセージ (sōsēji)
cheese
チーズ (chīzu)
eggs
卵 (tamago)
salad
サラダ (sarada)
(fresh) vegetables
(生)野菜 ( (nama) yasai)
(fresh) fruit
(生)果物 ( (nama) kudamono)
bread
パン (pan)
toast
トースト (tōsuto)
noodles
麺類 (menrui)
pasta
パスタ (pasuta)
rice
ご飯 (gohan)
soup
スープ : (sūpu)
beans
豆 (mame)
May I have a glass/cup of _____?
_____ を一杯下さい。 (____ wo ippai kudasai.)
May I have a bottle of _____?
_____ を一本下さい。 (_____ wo ippon kudasai.)
coffee
コーヒー (kōhī)
green tea
お茶 (ocha)
black tea
紅茶 (kōcha)
juice
果汁 (kajū)
water
水 (mizu)
beer
ビール (bīru)
red/white wine
赤/白ワイン (aka/shiro wain)
Do you have _____?
_____ はありますか? (_____ wa arimasu ka?)
chopsticks
お箸 (o-hashi)
fork
フォーク (fōku)
spoon
スプーン (supūn)
salt
塩 (shio)
black pepper
胡椒 (koshō)
soy sauce
醤油 (shōyu)
ashtray
灰皿 (haizara)
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
済みません (sumimasen)
(when starting a meal)
いただきます。(itadakimasu)
It was delicious. (when finishing a meal)
ご馳走さまでした。 (Gochisōsama deshita.)
Please clear the plates.
お皿を下げてください。 (Osara o sagete kudasai.)
The check, please.
お勘定お願いします。 (O-kanjo onegaishimasu.)

On the phone[edit | edit source]

Telephone
電話 denwa
Mobile phone
携帯(電話) kētai(denwa)
Telephone number
電話番号 denwa bangō
Phone book
電話帳 denwa chō
Answering machine
留守番電話 rusuban denwa
Hello (only on the phone)
もしもし moshi moshi
May I speak to ... .
… をお願いします。... wo onegaishimasu.
Is ... there?
… はいらっしゃいますか? ... wa irasshaimasu ka?
Who is calling?
どなたですか? Donata desu ka?
One moment, please.
ちょっとお待ちください。 Chotto omachi kudasai.
... is not here right now.
… は今いません。 ... wa ima imasen.
I will call you again later.
後でまた電話します。 Ato de mata denwa shimasu.
I got the wrong number.
間違えました。 Machigaemashita.
The line is busy.
話し中です。 Hanashichū desu.
What is your phone number?
電話番号は何番ですか? Denwa bangō wa nanban desu ka?

Bars[edit | edit source]

Template:Infobox

Do you serve alcohol?
お酒ありますか? (O-sake arimasu ka?)
Is there table service?
テーブルサービスありますか? (Tēburu sābisu arimasu ka?)
A beer/two beers, please.
ビール一杯・二杯下さい。(Biiru ippai/nihai kudasai.)
A glass of red/white wine, please.
赤・白ワイン一杯下さい。(Aka/shiro wain ippai kudasai.)
A mug (of beer), please.
(ビールの)ジョッキ下さい。((Bīru no) jokki kudasai.)
A bottle, please.
ビン下さい。 (Bin kudasai.)
_____ (hard liquor) and _____ (mixer), please.
_____ と _____ 下さい。(_____ to _____ kudasai.)
sake
日本酒 (nihonshu)
Japanese liquor
焼酎 (shōchū)
whiskey
ウイスキー (uisukii)
vodka
ウォッカ (wokka)
rum
ラム (ramu)
water
水 (mizu)
club soda
ソーダ (sōda)
tonic water
トニックウォーター (tonikku wōtā)
orange juice
オレンジジュース (orenji jūsu)
cola (soda)
コーラ (kōra)
with ice
オンザロック (onzarokku (on the rocks))
Do you have any bar snacks?
おつまみありますか? (O-tsumami arimasu ka?)
One more, please.
もう一つください。 (Mō hitotsu kudasai.)
Another round, please.
みんなに同じものを一杯ずつください。 (Minna ni onaji mono o ippai zutsu kudasai.)
When is closing time?
閉店は何時ですか? (Heiten wa nanji desuka?)

Shopping[edit | edit source]

Template:Infobox

Do you have this in my size?
私のサイズでありますか? (Watashi no saizu de arimasu ka?)
How much is this?
いくらですか? (Ikura desu ka?)
That's too expensive.
高過ぎます。 (Takasugimasu.)
Would you take _____?
_____円はどうですか? (_____ yen wa dō desu ka?)
expensive
高い (takai)
cheap
安い (yasui)
I can't afford it.
そんなにお金を持っていません。 (Sonna ni okane wo motteimasen.)
I don't want it.
要りません。 (Irimasen.)
You're cheating me.
騙してるんだ。 (Damashiterun da.) Use with caution!
I'm not interested.
興味ありません。 (Kyōmi arimasen.)
OK, I'll take it.
はい、それにします。 (Hai, sore ni shimasu.)
Can I have a bag?
袋を貰えますか? (Fukuro moraemasu ka?)
Do you ship (overseas)?
海外へ発送出来ますか? (Kaigai e hassō dekimasu ka?)
I need...
___が欲しいです。 (____ ga hoshii desu.)
...spectacles.
眼鏡 (megane)
...toothpaste.
歯磨き (hamigaki)
...a toothbrush.
歯ブラシ (ha-burashi)
...tampons.
タンポン (tampon)
...soap.
石鹸 (sekken)
...shampoo.
シャンプー (shampū)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
鎮痛剤 (chintsūzai)
...cold medicine.
風邪薬 (kazegusuri)
...stomach medicine.
胃腸薬 (ichōyaku)
...a razor.
剃刀 (kamisori)
...an umbrella.
傘 (kasa)
...sunblock lotion.
日焼け止め (hiyakedome)
...a postcard.
葉書 (hagaki)
...postage stamps.
切手 (kitte)
...batteries.
電池 (denchi)
...writing paper.
紙 (kami)
...a pen.
ペン (pen)
...a pencil.
鉛筆 (empitsu)
...English-language books.
英語の本 (eigo no hon)
...English-language magazines.
英語の雑誌 (eigo no zasshi)
...an English-language newspaper.
英字新聞 (ēji shinbun)
...a Japanese-English dictionary.
和英辞典 (waē jiten)
...an English-Japanese dictionary.
英和辞典 (ēwa jiten)

Family[edit | edit source]

Are you married?
結婚していますか? (Kekkon shiteimasu ka?)
I am married.
結婚しています。 (Kekkon shiteimasu.)
I am single.
独身です。 (Dokushin desu)
Do you have brothers and sisters?
兄弟はいますか? (Kyōdai wa imasu ka?)
Do you have children?
子供はいますか? (Kodomo wa imasu ka?)

Talking about your own family[edit | edit source]

Template:Infobox

Father
父 (chichi)
Mother
母 (haha)
Older Brother
兄 (ani)
Older Sister
姉 (ane)
Younger Brother
弟 (otōto)
Younger Sister
妹 (imōto)
Grandfather
祖父 (sofu)
Grandmother
祖母 (sobo)
Uncle
叔父/伯父 (oji)
Aunt
叔母/伯母 (oba)
Husband
夫 (otto) / 主人 (shujin)
Wife
妻 (tsuma) / 家内 (kanai)
Son
息子 (musuko)
Daughter
娘 (musume)
Grandchild
孫 (mago)

Talking about another's family[edit | edit source]

Father
お父さん (otōsan)
Mother
お母さん (okāsan)
Older Brother
お兄さん (onīsan)
Older Sister
お姉さん (onēsan)
Younger Brother
弟さん (otōtosan)
Younger Sister
妹さん (imōtosan)
Grandfather
おじいさん (ojīsan)
Grandmother
おばあさん (obāsan)
Uncle
おじさん (ojisan)
Aunt
おばさん (obasan)
Husband
ご主人 (goshujin)
Wife
奥さん (okusan)
Son
息子さん (musukosan)
Daughter
お嬢さん (ojōsan)
Grandchild
お孫さん (omagosan)

Driving[edit | edit source]

I want to rent a car.
レンタカーお願いします。 (Rentakā (rent-a-car) onegaishimasu.)
Can I get insurance?
保険入れますか? (Hoken hairemasu ka?)
Do you have a driver's license?
免許証を持っていますか? (Menkyoshō wo motteimasu ka?)
stop (on a street sign)
止まれ/とまれ (tomare)
one way
一方通行 (ippō tsūkō)
caution
徐行 (jokō)
no parking
駐車禁止 (chūsha kinshi)
speed limit
制限速度 (seigen sokudo)
gas (petrol) station
ガソリンスタンド (gasorin sutando)
petrol
ガソリン (gasorin)
diesel
軽油/ディーゼル (keiyu / diizeru)

Authority[edit | edit source]

In Japan, you can legally be incarcerated for twenty-three (23) days before you are charged, but you do have the right to see a lawyer after the first 48 hours of detention. Note that if you sign a confession, you will be convicted.

I haven't done anything (wrong).
何も(悪いこと)していません。(Nani mo (warui koto) shiteimasen.)
It was a misunderstanding.
誤解でした。 (Gokai deshita.)
Where are you taking me?
どこへ連れて行くのですか? (Doko e tsurete yukuno desu ka?)
Am I under arrest?
私は逮捕されてるのですか? (Watashi wa taiho sareteruno desu ka?)
I am a citizen of ____.
____ の国民です。 (____ no kokumin desu.)
I want to meet with the ____ embassy.
____ 大使館と会わせて下さい。 (____ taishikan to awasete kudasai.)
I want to meet with a lawyer.
弁護士と会わせて下さい。(Bengoshi to awasete kudasai.)
Can it be settled with a fine?
罰金で済みますか? (Bakkin de sumimasu ka?)
Note: You can say this to a traffic cop, but bribery is highly unlikely to work in Japan.

Typical Japanese expressions[edit | edit source]

Template:Infobox

そうですね。 Sō desu ne.
"That's how it is, isn't it?"
General agreement. Especially old people can be heard going sō desu ne back and forth quite a few times.
(大変)お待たせしました。 (Taihen) omataseshimashita.
"I have made you wait (terribly) long."
Used as an excuse after any amount of downtime, even just seconds. Often also used as a starter to get things going again.
お疲れさまでした。 Otsukaresama deshita.
"It's been honorably tiresome."
To colleagues in the sense of "you gave it all, good work", but more generally at the end of almost any activity.
頑張って! Ganbatte!
"Give it your best!"
Meant to be encouraging and motivating.
いただきます。 Itadakimasu.
"I will receive."
To yourself before starting to eat or when accepting something offered to you.
失礼します。 Shitsurei shimasu.
"I will trouble you." or "I will be impolite."
When entering your superiors room or an unfamiliar house, when trying to get someone's attention or generally when interrupting someone.
失礼しました。 Shitsurei shimashita.
"I have troubled you." or "Excuse my impoliteness."
When leaving your superiors room or an unfamiliar house or generally as "Sorry to have bothered you, carry on."
大丈夫。 Daijōbu.
"It is alright."
For general reassurance. Used with desu ka? to inquire if something or somebody is alright.
凄い! Sugoi!
"Great!", "Incredible!"
Very popular amongst girls and greatly overused.
可愛い! Kawaii!
"How cute!"
See sugoi.
ええぇ〜 Eee~
"Reallyyyyyyy~?"
Almost a standard reaction to any kind of news. Can be lengthened indefinitely and is hence useful to stall for time when thinking about a real answer.
ウソ! Uso!
"Lie!"
Doesn't necessarily accuse one of lying, usually used in the sense of "Seriously?!"

Honourifics[edit | edit source]

Japanese makes extensive use of honorific language (敬語 keigo) when talking to people of higher status. Keigo is famously difficult to master and even Japanese salespeople often need to take special courses to learn to speak correctly, but it is very commonly used in situations like salespeople talking to customers and train announcements, so even passive familiarity with the most common keigo verbs and constructs can be very handy.

Respectful form[edit | edit source]

When talking to someone of higher status than yourself, it is important to use a respectful form (尊敬語 sonkeigo) when talking about the other person. Generally, this follows the pattern お~になる(o ~ ni naru), where ~ represents the stem of the basic polite form: eg. to read, 読む(yomu), basic polite form 読みます(yomimasu) becomes お読みになる(o-yomi-ni-naru). The naru at the end follows the normal conjugation patterns for naru, most commonly becoming narimasu (present) or narimashita (past). The main exceptions are listed below:

 • To see: 見る becomes ご覧になる (goran-ni-naru).
 • To eat/drink: 食べる/飲む becomes 召し上がる (meshi-agaru).
 • To come/go/be at a place: 来る/行く/いる becomes いらっしゃる (irassharu). (basic polite form いらっしゃいます irasshaimasu and not いらっしゃります)
 • To know: 知る becomes ご存知だ (gozonji-da).
 • To give (to yourself): くれる becomes 下さる (kudasaru). (basic polite form 下さいます kudasaimasu and not 下さります)
 • To do: する becomes なさる (nasaru). (basic polite form なさいます nasaimasu and not なさります)
 • To say: 言う becomes おっしゃる (ossharu) (basic polite form おっしゃいます osshaimasu and not おっしゃります)

Humble form[edit | edit source]

When talking about yourself to someone of higher status than you, it is important to put yourself down by using a humble form (謙遜語 kensongo). Generally this follows the pattern お~する (o ~ suru), where ~ reprents the stem of the basic polite form: eg. to borrow, 借りる(kariru), basic polite form 借ります (karimasu) becomes お借りする (o-kari-suru). The suru at the end follows the usual conjugation pattern of suru, most commonly becoming shimasu (present) or shimashita (past); for an extra helping of humility, the verb 致す itasu > 致します itashimasu can be substituted. The main exceptions are listed below:

 • To see: 見る becomes 拝見する (haiken-suru).
 • To come/go: 来る/行く becomes 参る (mairu).
 • To eat/drink/receive: 食べる/飲む/もらう becomes いただく (itadaku)
 • To give: あげる becomes さし上げる (sashi-ageru).
 • To do: する becomes 致す (itasu)
 • To know: 知る becomes 存じる (zonjiru)
 • To say: 言う becomes 申し上げる (mōshi-ageru)
 • My name is: いう becomes 申す (mōsu)

Polite form[edit | edit source]

The third type of keigo is called simply "polite language", or teineigo (丁寧語). Whereas respectful and humble language refer to the subject (you and I), teineigo is used to simply imply respect to the listener. An example:

りんごをご覧になりますか? Ringo wo goran ni narimasuka?
Can you see the apple? (respectful)
りんごを拝見します。 Ringo wo haiken shimasu.
I see the apple. (humble)
彼もりんごを見ます。 Kare mo ringo wo mimasu.
He also sees the apple. (polite)

In fact, the desu copula and the -masu form taught to beginning students of Japanese are both examples of teineigo. A few verbs and adjectives have special teineigo forms:

to be
aru (ある) → gozaru (ござる、御座る) (basic polite form ございます (gozaimasu) and not ござります)
to die
shinu (死ぬ) → nakunaru (亡くなる)
good
ii/yoi (いい/良い) → yoroshii (よろしい)

ชื่อประเทศและดินแดน[edit | edit source]

Country and territory names in Japanese are generally borrowed from their English names and written in katakana. The names of languages are generally formed by adding 語 (go) to the end of the country name. Some of the main exceptions are as follows:

日本 Nihon/Nippon , 日本国 Nihon-koku
ญี่ปุ่น
中国 Chūgoku, 中華人民共和国 Chūka jinmin Kyouwa koku
China (or, confusingly, Western Honshu)
台湾 Taiwan
ไต้หวัน
香港 Honkon
ฮ่องกง
韓国 Kankoku
เกาหลีใต้
北朝鮮 Kitachōsen
เกาหลีเหนือ
ドイツ Doitsu
เยอรมนี
イギリス Igirisu, 英国 Eikoku (written)
สหราชอาณาจักร
インド Indo
อินเดีย
タイ Tai
ประเทศไทย
フランス Furansu
ฝรั่งเศส
イタリア Itaria
อิตาลี
イスラエル Isuraeru
อิสราเอล
アメリカ Amerika, 米国 Beikoku (written)
สหรัฐอเมริกา (ไม่ใช่ทวีป)
南アフリカ Minami-afurika
อาฟริกาใต้
オランダ Oranda
เนเธอแลนด์
ベルギー Berugī
เบลเยี่ยม
ハンガリー Hangarī
ฮังการี
エチオピアー Echiopia
เอธิโอเปีย
アラブ首長国連邦 Arabu-shuchōkoku-rempō
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
豪州 Gōshū , オーストラリア Ōsutoraria
ออสเตรเลีย

Offensive Language[edit | edit source]

Fool or idiot (Kanto)
バカ (baka)
Fool or idiot (Kansai)
アホ (aho)
Doing something untimely
まぬけ (manuke)
A slow person
のろま (noroma)
Being bad at something
下手 (heta)
Being very bad at something
下手糞 (hetakuso)
A stingy person
ケチ (kechi)
An old man
ジジイ (jijii)
An old woman
ババア (babaa)
Not being cool
ダサイ (dasai)*
Fussy or depressing
ウザイ (uzai)*
Creepy
キモイ (kimoi)*
Drop dead!
くたばれ (kutabare)
Get out of the way!
どけ (doke)
Noisy!
うるさい (urusai)
Shit
糞 (kuso)
Pervert
スケベ (sukebe)

* These words are mostly used by young people

เรียนรู้เพิ่มเติม[edit | edit source]

 • Remembering the Kanji 1 by James W. Heisig (1977) — Extremely well-known book detailing just the meanings of most kanji and mnemonics to assist with retaining those meanings. Follow-up texts cover Chinese onyomi readings and all that again for less common naming kanji.

WikiPedia:Japanese languageTemplate:Guidephrasebook Template:Phrasebookguide