Wy/no/Fransk parlør

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | noWy > no > Fransk parlør
Jump to navigation Jump to search
Wy/no/Fransk parlør

Paris banner.jpg

I mørkeblå - land i verden hvor Fransk er det offisielle språket eller det nasjonale språket de facto. i lyseblå - land der Fransk er det offisielle språket, men ikke morsmålet til de fleste indfødte

Fransk er et rumensk språk som snakkes hovedsakelig i Frankrike, men også i mange andre deler av verden, inkludert Luxembourg, Sør-Belgia og Vest-Sveits i Europa. I Nord-Amerika, fransk i Quebec, New Brunswick, Ontario, andre deler av Canada, og deler av Louisiana i USA blir snakket. Andre fransktalende språk finnes i de tidligere franske koloniene i Nord-og Vest-Afrika, i Haiti, Martinique og Guadeloupe i Karibia, i Fransk Guiana i Sør-Amerika, i Tahiti og i mange andre Oseania / Oseania-grupper. Den har en lang historie som diplomatisk og kommunikasjonsspråk, og selv om det mistet mye av sin dominans til engelsk etter andre verdenskrig, forblir det som rigueur (obligatorisk kunnskap) for høyt utdannede mennesker over hele verden å ha minst noen grunnleggende ferdigheter på fransk språk.

Uttale guide[edit]

Vokaler[edit]

som 'a' i ape eller som 'a' i "aldri"
som "i" eller som 'e' i "en"
som "aj" eller som 'i' i "ikke"
som 'o' i "ok" eller som 'o' i "og"
som 'a' i "alltid" eller som "ja"
å 
som 'å' i "åtte"
ä 
som 'ä' i "eple"
ö 
som 'ö' i "?"

Konsonanter[edit]

som 'b' i "bo"
som 'c' i "sykkel" eller 'k' i "klovn"
som 'd' i "dukke"
som 'f' i "flaske"
som 'g' i "gå"
som 'h' i "håp"
som 'j' i "ja"
som 'k' i "ko"
som 'l' i "lag"
som 'm' i "mamma"
som 'n' i "nos"
som 'p' i "piano"
som 'k' i "ku"
som 'r' i "rad"
som 's' i "seil"
som 't' i "topp"
som 'v' i "valget"
som 'w' i "hollywood"
som 'x' i "økse"
som 'j' i "ja"
som 'z' i "zebra"


Setningsliste[edit]

Grunnleggende[edit]

God dag (formell)
Bonjour. (bawn-ZHOOR)
Hei (uformell
Salut. (sah-LUU)
Hvordan går det? (formell
Comment allez-vous ? (koh-moh t-AH-lay VOO)
Hvordan går det? (uformell
Comment vas-tu ? (koh-mahn...TV?UU); Comment ça va ? (koh-moh sah VAH)
Takk, bare bra 
Bien, merci. (byang, merr-SEE)
Hva heter du? (formell
Comment vous appelez-vous ? (koh-moh vooz AHP-lay VOO?)
Hva heter du? (uformell)
Comment t'appelles-tu ? (koh-moh tah-pell TOO?)
Jeg heter ______
Je m'appelle ______ (zhuh mah-PELL _____)
Hyggelig å treffe deg 
Enchanté(e). (ahn-shan-TAY)
Værsågod (formell
S'il vous plaît. (seel voo PLEH); Je vous prie. (zhuh vous PREE)
Værsågod (uformell
S'il te plaît. (seel tuh PLEH)
Tusen takk 
Merci. (merr-SEE)
Bare hyggelig 
De rien. (duh RYEHNG)
Ja 
Oui. (WEE)
Nei 
Non. (NOH)
Unnskyld meg (få oppmerksomhet). 
Pardon. (pahr-DOHN); Excusez-moi. (ehk-SKEW-zay MWAH)
Jeg beklager 
(Je suis) Désolé(e). (zhuh swee DAY-zoh-LAY); Je m'excuse. (zhuh mehk-SKEWZ)
Hva er klokken? 
Quelle heure est-il ? (kel euhr et-EEL?);
Ha det bra! (formell
Au revoir. (oh ruh-VWAHR)
Ha det bra! (uformell
Salut. (sah-LUU)
Jeg kan ikke snakke fransk [god nok]. 
Je ne parle pas [bien] français. (zhuh nuh PAHRL pah [byang] frahn-SEH )
kan du snakke engelsk? 
Parlez-vous anglais ? (par-lay VOO zahng-LEH?)
Er det noen som kan snakke engelsk her? 
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle anglais ? (ess keel-ee-AH kel-KUHN ee-see kee PAHRL ahng-LEH)/ Y a-t-il quelqu'un ici qui parle anglais ? (ee yah-TEEL kel-KUHN ee-see kee PAHRL ahng-LEH)
Hjelp! 
Au secours ! (oh suh-KOOR)
Ha en fin dag
Bonne journée (bon zhoor-NAY)
God dag / god morgen 
Bonjour (bong̠-ZHOO(R))
God kveld 
Bonsoir. (bng)-SWAHR)
God natt 
Bonne nuit. (bon NWEE)
Jeg forstår deg ikke 
Je ne comprends pas. (zhuh nuh KOHM-prahn pah)
Hvor er toalettet? 
Où sont les toilettes ? (OOH sohn leh twah-LET?)
Hvordan sier du _____ på fransk? 
Comment dit-on _____ en français ? (koh-moh dee-TONG _____ ahn frahn-SEH ?)
Hva heter dette? 
Comment appelle-t-on ça ? (koh-moh tah-pell-TONG SAH?)

Problemer[edit]

La meg være i fred 
Laissez-moi tranquille ! (lay-zay mwah trahn-KEEL!)
Ikke rør meg! 
Ne me touchez pas ! (nuh muh TOOSH-ay PAH!)
Jeg ringer politiet 
Je vais appeler la police. (zhuh VAYZ a-pell-AY la poh-LEES)
Politi! 
Police ! (poh-LEES)
Stopp tyven! 
Arrêtez ! Au voleur ! (ah-reh-TAY! oh vo-LEUR!)
Hjelp! 
Au secours ! (oh suh-KOOR!)
Det er et nødstilfelle 
C'est urgent ! (seh toor-ZHAHN)
Jeg har gått meg bort 
Je me suis perdu(e). (ZHUH muh swee pehr-DOO)
Jeg har mistet mitt baggasje
J'ai perdu mon sac. (zhay pehr-DOO mon SAK)
Jeg har mistet min lommebok
J'ai perdu mon portefeuille. (zhay pehr-DOO mon POHR-tuh-fuhye)
Mine ting har blitt stjålet 
On m'a volé mes affaires. (o(n) ma vo-LAY may-zaf-FAIR)
Jeg er sjuk 
Je suis malade. (zhuh swee mah-LAHD)
Jeg har blitt skadet 
Je me suis blessé. (zhuh muh swee bleh-SAY)
Jeg trenger (å få treffe) en lege 
J'ai besoin d'un médecin. (zhay buh-ZWAHN doon may-TSAN)
Kan jeg få låne telefonen din? 
Puis-je utiliser votre téléphone ? (PWEEZH oo-tee-lee-ZAY vot-ruh tay-lay-FUN)

Tall[edit]

zéro (zairro)
1
un/une (uhn)/(uun)
deux (deu)
trois (trwah)
quatre (kahtr)
cinq (sihnk)
six (sees)
sept (set)
huit (weet)
neuf (neuf)
10 
dix (deece)
11 
onze (onz)
12 
douze (dooz)
13 
treize (trayz)
14 
quatorze (kat-ORZ)
15 
quinze (kihnz)
16 
seize (says)
17 
dix-sept (dee-SET)
18 
dix-huit (dee-ZWEET)
19 
dix-neuf (deez-NUF)
20 
vingt (vihnt)
21 
vingt-et-un (vihng-tay-UHN)
22 
vingt-deux (vihn-teu-DEU)
23 
vingt-trois (vin-teu-TRWAH)
30 
trente (trahnt)
40 
quarante (kar-AHNT)
50 
cinquante (sank-AHNT)
60 
soixante (swah-SAHNT)
70 
soixante-dix (swah-sahnt-DEES) or septante (sep-TAHNGT) i Belgia og Sveits
80 
quatre-vingts (kaht-ruh-VIHN); huitante (weet-AHNT) i Belgia og Sveits
90 
quatre-vingt-dix (katr-vihn-DEES); nonante (noh-NAHNT) i Belgia og Sveits
100 
cent (sahn)
200 
deux cents (deu sahng)
300 
trois cents (trrwa sahng)
1000 
mille (meel)
2000 
deux mille (deu meel)
1,000,000 
un million (ung mee-LYOHN)
1,000,000,000 
un milliard
1,000,000,000,000 
un billion
Halv 
demi (duh-MEE), moitié (mwah-tee-AY)
Mindre 
moins (mwihn)
Mmer 
plus (pluus) / no more : plus (pluu)

Tid[edit]

Nå 
maintenant (ment-NAHN)
Seinere 
plus tard (plew TAHR)
Tidligere 
avant (ah-VAHN)
Morgon 
le matin (luh mah-TAN)
Ettermiddag 
l'après-midi (lah-preh-mee-DEE)
Kveld 
le soir (luh SWAHR)
Natt 
la nuit (lah NWEE)

Klokkeslett[edit]

Et på natten, 1.00 
1h00; une heure du matin (uun er duu ma-TAN)
To på natten, 2.00 
2h00; deux heures du matin (dooz er duu ma-TAN)
Middag , 12.00 
12h00; midi (mee-DEE)
Et om dagen, 13.00 
13h00; treize heures (traiyz er)
une heure de l'après-midi (uun er duh la-preh-mee-DEE)
To om dagen, 14.00 
14h00; quatorze heures (KAH-torz er)
deux heures de l'après-midi (duz er duh la-preh-mee-DEE)
midnight, 0.00 
0h00; minuit (mee-NWEE)

Varighet[edit]

_____ minutt(er) 
_____ minute(s) (mee-NOOT)
_____ time(r) 
_____ heure(s) (er)
_____ dag(ar) 
_____ jour(s) (zhoor)
_____ uke(r) 
_____ semaine(s) (suh-MEN)
_____ måned(er) 
_____ mois (mwa)
_____ år 
_____ an(s) (ahng), année(s) (ah-NAY)

Days[edit]

Unlike English, the names of days are not capitalised in French:

I dag 
aujourd'hui (oh-zhoor-DWEE)
I går 
hier (yare)
I morgen 
demain (duh-MAN)
Denne uka 
cette semaine (set suh-MEN)
Forrige uke 
la semaine dernière (lah suh-MEN dehr-NYAIR)
Neste uke 
la semaine prochaine (lah suh-MEN pro-SHEN)
Mandag 
lundi (luhn-DEE)
Tirsdag 
mardi (mahr-DEE)
Onsdag 
mercredi (mehr-kruh-DEE)
Torsdag 
jeudi (juh-DEE)
Fredag 
vendredi (vahn-druh-DEE)
Lørdag 
samedi (sahm-DEE)
Søndag 
dimanche (dee-MAHNSH)

Måneder[edit]

Januar 
janvier (ZHO(N)-vee-yeh)
Februar 
février (FEH-vree-yeh)
Mars 
mars (mar)
April 
avril (av-REE)
Mai 
mai (may)
Juni 
juin (zh-WA(N))
Juli 
juillet (zh-WEE-eh)
August 
août (oot)
September 
septembre (sep-TOMBR)
Oktober 
octobre (oc-TOBR)
November 
novembre (no-VOMBR)
Desember 
décembre (deh-SOMBR)

Farger[edit]

Svart 
noir/noire (nwahr)
Hvit 
blanc/blanche (blahng/blahnsh)
Grå 
gris/grise (gree/greez)
Rød 
rouge (roozh)
Blå 
bleu/bleue (bluh)
Gul 
jaune (zhawn)
Grønn 
vert/verte (verre/vehrt)
Orange 
Orange (oh-RAHNZH)
Lilla 
violet/violette (vee-oh-LEH/vee-oh-LET)
Brun 
brun/brune (bruh/bruhn)

Transport[edit]

Buss og tog[edit]

Hvor mye koster en billett til _____? 
Combien coûte le billet pour _____ ? (kom-BYAN koot luh bee-YEH poor)
Kan jeg få en billett til _____. 
Un billet pour _____, s'il vous plaît. (ung bee-YEH poor ____ seel voo pleh)
Hvor går dette toget/denne bussen? 
Où va ce train/bus ? (OO va suh trahn/boos?)
Hvor finner jeg toget/bussen til _____? 
Où est le train/bus pour _____ ? (OO eh luh trahn/buus poor ____)
Stopper dette toget/denne bussen i _____? 
Ce train/bus s'arrête-t-il à _____ ? (suh trahn/buus sah-reh-tuh-TEEL ah _____)
Når reiser toget/bussen til _____? 
Quand part le train/bus pour _____? (kahn par luh trahn/buus poor _____)
Når kommer toget/bussen fram til _____? 
Quand ce train/bus arrivera à _____ ? (kahn suh trahn/buus ah-ree-vuh-RAH ah _____)

Veibeskrivelse[edit]

Hvordan kommer jeg til _____ ? 
Où se trouve / trouvent _____ ? / (oo suh tr-OO-v _____)
...togstasjonen? 
...la gare ? (lah gahr)
...bussholdeplassen? 
...la gare routière ? (lah gahr roo-TYEHR)
...nærmeste metro / t-bane / t-banestasjon? 
...la station de métro la plus proche ? (lah stah-syon duh MAY-tro lah ploo prosh)
...flyplassen? 
...l'aéroport ? (lehr-oh-POR?)
...det nærmeste hotellet? 
...l'hôtel (le plus proche) ? (loh-tel luh ploo prosh)
...politistasjonen?
...le commissariat de police ? (luh com-mee-SAHR-ee-ah duh po-LEES)
...turistinformasjonen? 
...le syndicat d'initiative ? (luh SAN-dee-kah dee-NEE-sya-teev) // l'office du tourisme ? // (Quebec) le bureau touristique?
...Den nærmeste bank / minibank? 
...la banque la plus proche ? (lah bonk lah ploo prosh) / le distributeur de billets le plus proche ?(luh dees-tree-buu-TEUR duh bee-YAY luh ploo prosh) / le guichet automatique?
...markedet? 
...les halles ? (city or large town) / le marché ? (small town or village) (lay AL-uh / luh MAR-shay)
...stranden? 
...la plage ? (lah plaazh)
...de beste barene? 
...les meilleurs bars ? (leh meh-YUHR bah)
...de beste restaurantene? 
...les meilleu...restauranter? ? (leh meh-YUHR res-toh-RO(N))
Kan du vise meg det på kartet? 
S'il vous plaît, pourriez-vous me l'indiquer sur la carte ? (SEE-voo-PLEH POO-ree-yeh-voo muh la(n)-DEE-keh syoor la cart
Er det langt borte? 
C'est loin ? (seh lwa(n))
Nei, det er ganske nært. 
Non, c'est tout proche. (No(n) seh too prosh)
Rett på 
Tout droit (too drwah)
Snu til høyre 
Tournez à droite (TOOR-neh a drwaht)
Snu til venstre 
Tournez à gauche (TOOR-neh a gohsh)
Mot den ... 
Vers le / la / les... (vehr luh)
Forbi ... 
Après que vous passiez le / la / les... (ap-REH kuh voo PASS-see-yeh luh / la / leh)
Før ... 
Avant que vous arriviez au / à la / aux (av-O(N) kuh vooz-a-REEV-ee-yeh o / a la / o)
Ved siden av ... 
À côté du / de la / des (a COH-teh doo / duh la / deh)
Motsatt ... 
En face du / de la / des (o(n) fass doo / duh la / deh)
Nord 
le nord (luh nor)
Øst 
l'est (lest)
Sør 
le sud (luh suud)
Vest 
l'ouest (loo-WEST)
Vei 
Route (root)
Gate
Rue (ruu)
Veikryss 
Carrefour (car-FOOR)
Trafikklys 
Feux (fuh) de circulation
Rundkjøring 
Rond-point (ro(n)-pwa(n))
Motorveien 
Autoroute (oh-to-ROOT)
Jernbane 
Chemin de fer (shuh-MA(N) duh fehr)

Taxi[edit]

Taxi! 
Taxi ! (tahk-SEE!)
Kan du kjøre meg til _____ 
Déposez-moi à _____, je vous prie. (DAY-poh-zay-MWAH ah _____, zhuh voo PREE)
Hvor mye vil det koste å kjøre til _____? 
Combien cela coûte-t-il d'aller à _____ ? (kahm-BYENG suh-LA koo-TEEL dah-LAY ah _____?)
Kan du kjøre meg dit? 
Amenez-moi là, je vous prie. (ah-MEHN-ay-mwah LAH, zhuh voo PREE)

Pengar[edit]

Godtar du amerikanske/kanadiske/australske dollar? 
Acceptez-vous les dollars américains/australiens/canadiens ? (ahk-sep-tay VOO leh doh-LAHR ah-may-ree-KANG/aws-trah-LYAHNG/kah-nah-DYAHNG?)
Godtar du britiske pund? 
Acceptez-vous les livres Sterling ? (ahk-sep-tay VOO leh leevr stehr-LING?)
Godtar du kredittkort? 
Acceptez-vous les cartes de crédit ? (ahk-sep-tay VOO leh kahrt duh kray-DEE?)
Hvor kan jeg få vekslet penger?
Pouvez-vous me le faire changer ? (poo-vay-VOO muh luh fehr SHAHNZHAY?)
Hvor kan jeg få vekslet penger? 
Où puis-je le faire changer ? (oo PWEEZH luh fehr SHAHNZHAY?)
Hva er valutakursen? 
Quel est le taux de change ? (KELL eh luh TAW duh SHAHNZH?)
Hvor er nærmeste minibank? 
Où puis-je trouver un distributeur de billets ? (oo PWEEZH troo-VAY ung dees-tree-buu-TEUR duh bee-YAY?)

Mat[edit]

à la carte 
à la carte (ah lah KAHRT)
Frokost 
Frankrike: petit-déjeuner (ptee-day-zheu-NAY); Sveits / Belgia / Canada: déjeuner (day-zheu-NAY)
Lunch 
Frankrike: déjeuner (day-zheu-NAY); Sveits / Belgia / Canada: dîner (dee-NAY)
Middag 
France: dîner (dee-NAY); Elsewhere: souper (soo-PAY)
Kan jeg få _____. 
Je voudrais _____. (zhuh voo-DREH _____)
Jeg vil gjerne ha en tallerken med _____. 
Je voudrais un plat avec _____. (zhuh voo-DREHZ ung plaht ah-VEK _____)
Kylling 
du poulet (duu poo-LEH)
Oksekjøtt 
du bœuf (duu BUFF)
Kalkun
de la dinde (duh lah DAND)
Fisk 
du poisson (duu pwa-SONG)
Hummer 
du homard (duu oh-MAR)
Muslinger 
des palourdes (deh pah-LOORD)
Østers 
des huîtres (dez WEETR)
Blåskjell 
des moules (deh MOOL)
Snegler 
des escargots (dez es-car-GOH)
Frosker 
des grenouilles (deh gruh-NOOEY)
Skinke 
du jambon (duu zhahng-BONG)
Svinekjøtt 
du porc/cochon (dü POHR/dü coh-SHONG). cochon is much less formell.
Villsvin 
du sanglier (dü sahng-GLYAY)
Pølse 
des saucisses (deh saw-SEESS)
Ost 
du fromage (duu froh-MAHZH)
Egg 
des œufs (dehz UH)
Salat 
une Salate (uun sah-LAHD)
(Fersk) grønnsaker 
des légumes (frais) (deh lay-guum FREH)
(Fersk) frukt 
des fruits (frais) (frwee (freh))
Brød 
du pain (pang)
Ristet brød 
rôtis (roh-TEE)
Kaffe 
du café (doo kah-FAY)
Te 
du thé (doo tay)
Juice 
du jus (doo zhuu)
Farris 
de l'eau plate / gazeuse (duh loh PLAT / gah-ZUHZ)
Øl 
de la bière (duh lah byehr)
Rød / Hvit vin 
du vin rouge / blanc (doo vang roozh/blahng)
Kan jeg få litt _____? 
Puis-je avoir du _____ ? (pweezh ah-VWAHR duu)
Salt 
sel (sel)
Sort pepper 
poivre (pwavr)
Smør 
beurre (bur)
Unnskyld, kelner? (få oppmerksomhet)
S'il vous plaît, monsieur / madame ? (seell voo PLEH mong-SYUH/ma-DAHM)
Jeg er ferdig 
J'ai terminé. (zhay TAIRH-mee-NAY)
Det smakte utmerket 
C'était délicieux. (seh-tay de-li-SYUH)
Kan du ta med tallerknene
Pouvez-vous débarrasser la table, s'il vous plaît ? (poovay voo DEH-bahr-a-seh lah tah-bluh seel voo play)
Kan jeg få regningen?
L'addition, s'il vous plait. (lah-dee-SYOHN seel voo play)

Barer[edit]

Serverer dere alkohol? 
Servez-vous des boissons alcoolisées ? (sair-vay VOO day bwa-songz al-co-ol-ee-SAY)
Har du bordtjeneste? 
Est-ce que vous servez à la table ? (Ess-kuh voo ser-VAYZ ah lah TAHBL?)
Kan jeg få en/to øl? 
Une bière/deux bières, s'il vous plait. (...)
Kan jeg få et/to glass rødvin/hvitvin?
Un verre de vin rouge/blanc, s'il vous plait. (...)
Kan jeg få en halvliter? 
Une pinte, s'il vous plait. (oon peent, seel-voo-PLEH)
Kan jeg få en flaske? 
Une bouteille, s'il vous plait. (...)
Whiskey 
whisky (...)
Vodka 
Vodka (...)
Rom 
rhum (...)
Vann 
de l'eau (duh loh)
Club soda 
soda (...)
Tonic vann 
Schweppes (...)
Appelsin juice 
jus d'Orange (joo d'or-AHNJ)
Cola (soda
Coca (koh-KAH)
En til, takk. 
Un/une autre, s'il vous plait. (oon OH-truh, seel-voo-PLEH)
Når stenger dere? 
À quelle heure fermez-vous ? (ah kell ER fer-MAY voo)

Shopping[edit]

Hvor mye (er dette)? 
Combien (ça) coûte ? (COMM-bee-yen (SAH) coot)
Det er for dyrt 
C'est trop cher. (say-TRO-shair)
Ville du godtatt _____? 
Pourriez-vous accepter _____ ? (poor-yay-VOOZ ahk-sep-TAY)
Dyrt 
cher (shehr)
Billig 
bon marché (bong mar-SHAY) (not declined. Elles sont bon marché.)
Jeg har desverre ikke råd 
Je n'ai pas les moyens. (zhe nay pah leh mwah-YAHNG)
Jeg vil ikke ha det 
Je n'en veux pas. (zhe nahng veu pah)
Du lurer meg 
Vous essayez de m'arnaquer. (vooz ess-ey-YE duh mahr-na-KAY)
Jeg er ikke interresert 
Je ne suis pas intéressé. (zhen swee pahz-ann-tay-ress-SAY)
OK, jeg tar det 
D'accord, je le/la prends. (dah-kor zhe luh/lah prahn)
Kan jeg få en pose? 
Pourrais-je avoir un sac ? (poo-REHZH ah-VWAR ung sahk)
Jeg trenger... 
J'ai besoin... (zhay buh-ZWAHN)
...tannpasta 
...de dentifRis. (duh dahn-tee-FREESS)
...en tannbørste 
...d'une brosse à dents. (duun bross ah DAHN)
...tamponger 
......tamponger (duh tahm-POHN)
...såpe 
...de savon. (duh sah-VOHN)
...shampoo 
......shampoong. (duh shahm-PWAHN)
...smertestillende 
...d'un analgésique (aspirine, ibuprofène);. (dun ah-nal-zhay-ZEEK (ahs-pee-REEN/ee-buu-proh-FEN))
...hostesaft 
...d'un médicament pour le rhume. (dung may-dee-kah-MAHNG poor luh RUUM)
...mage medisin 
...d'un remède pour l'estomac. (dung ray-MED poor less-toh-MAHK)
...en barberhøvel 
...d'un rasoir. (dung rah-ZWAR)
...batterier 
...de piles. (duh PEEL)
...en paraply 
...d'un parapluie. (doon pah-ra-ploo-ee)
...solkrem 
...de crème solaire. (deh crehm so-LEHR)
...ett postkort 
...d'une carte postale. (doon kahrt post-AL)
...frimerker 
...de timbres. (duh TAHM-burs)
...brevpapir 
...de papier à lettres. (duh pap-YEH ah LEH-TR)
...en penn 
...d'un stylo. (doon STEE-loh)

Myndigheter[edit]

Jeg har ikke gjort noe galt 
Je n'ai fait rien de mal. (zhuh nay fay ree-AHN duh MAL)
Det var en misforståelse 
C'est une erreur. (set uhn air-UR)
Hvor er du meg? 
Où m'emmenez-vous ? (ooh mehm-en-EH voo)
Er jeg arrestert? 
Suis-je en état d'arrestation ? (SWEEZH ahn EH-tah dahr-es-ta-SYONG)
Jeg er norsk statsborger (m) 
Je suis un citoyen norvégien. (zhuh sweez uhn see-twa-YEN norvégien)
Jeg er norsk statsborger (f) 
Je suis une citoyenne norvégien. (zhuh sweez uhn see-twa-YEN norvégien)
Jeg vil snakke med norske ambassaden / konsulatet
Je veux parler à l'ambassade / consulat de Norvège. (ZHUH vuh pahr-LAY ah l'ambassade / consulat de Norvège)
Jeg vil snakke med en advokat 
Je voudrais parler à un avocat. (ZHUH vood-RAY par-lehr ah uhn AH-vo-caht)
Kan jeg betale en bot nå? 
Pourrais-je simplement payer une amende ? (poo-RAYZH sampl-MANG pay-AY yn ah-MAHND)