Wt/mnw/ပမန်

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mnwWt > mnw > ပမန်

မန်

ပွံင်အက္ခရ် နဲတၞဟ်

ပၟန်

နိရုတ်

နူ မန်(ကြိယာ)၊ ကြိယာ မန် ဂှ် ကၠုင်နူ သံသကြိုတ် မန္တြ

ဗွဟ်ရမ္သာင်

 • IPA /paˀmon/

စၞးနာမ်/ နာမ်

ပမန် (paean)

 • ဒဒှ်မဖ္ဍောတ်ဗှ် ဂါထာ။
  ဖာဲသၟိင်အိန်ကီု ပိုဲဒးဟီုကၠာ၊ စိုပ်ပယာံဟေင် ကေင်မကၠုင်အာ၊ ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကေတ်ရ ဗြံက်ဗြကြိယာ၊ ကွာ်ပ္ၚောအ်ပၠန် နာဲဝန်ဇာတာ၊ မန်သှ်တရင် ခၠင်ဒးပံက်အာ၊ ဒဿဂြဳဟေင် အောပ်ဒၟံင်သေင်ဟာ၊ ပမန်အိန်ဂှ် ပြဟ်ဍေံဂွံကၠာ၊ ဍေံဂွံပၠန်တုဲ ဒ္ၚဳသုဲတိတ်အာ၊ ဒဿဂြဳချပ် ကၞပ်အောပ်ဒၟံင်ကၠာ။ (လိက်သၟိင်ရာံ၊ နာဲကၠဵုဇု၊ ၁၁၄၀ သၞာံ။)
  ပ္ဍဲကာလဂှ် ညး ပရာပ်နင်စိင် ဇရေင်ညးပိစှော်ပိဂှ်ရ။ စိင်တအ်ဂှ် ဟဂံင်လုပ်ဆိုက်တုဲ ကရေဲကဵုရမျှာင်တုဲ ဒြေပ်ဒဴအာအိုတ်ရ။ တုဲ ကေတ်နင်စိင်သ္အာင်ပၠန်။ စိင်တအ်ဂှ် ဟဂံင်လောပ်၊ ကရေဲရမျှာင်တုဲ ဒြေပ်ဒဴအာအိုတ်ရ။ သၟိင် ညာတ်တုဲ ဂးရ၊ ယွံတၠတအ် ဂဥုဲမွဲမွဲ နွံပ္ဍဲဍေဟ်တအ်ဟာ၊ မၞးတအ် ရံင်စမ်မွဲ၊ သၟိင်ဂး။ ညးဂမၠိုင် ရံင်တုဲ၊ ဟမွဲရအဴ၊ ညးဂမၠိုင် ဂး။ ဒှ်ရသာ်ဂှ် ဍေဟ် လေပ်မန်ဟာ၊ မၞးတအ် သၟာန်ဍေဟ်ညိ၊ သၟိင် ဂး။ သ္ကအ်သၟိင်တအ်ဂှ် သၟာန် ညးပိစှော်ပိဂှ်ရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် ဟီု၊ ယွံမၞးတအ် ပမန်ပိုဲ နွံရ၊ ဂတမုက်သၟိင် ကဵုပိုဲဂွံဟီု၊ ဗောဓိသတ် ဂး။ (ကုလာဝကဇာတ်၊ တတိယဝဂ်၊ သ္ကေမ်ဨကနိပါတ်။)
  ကောဒေံညးၜါ ဟွံညှာဒည၊ ယွံဒေံသော်က္ဍိုပ် ဗှ်ေဗၠိုပ်တိရ၊ အဲကလာင်အာ တူအကာသ၊ အာမံက်တိုန်ပ္ညုင် ဍုင်သေမ်မူလ၊ ကောသာ်ဂှ်ကီု သီုညးၜါရ၊ ဟီုဂးတုဲပၠန် နပမန်ဂျ၊ မန်ဗဂိုဟ်ကွေံ ဗၠိုပ်စှ်ေတိရ၊ ညးမွဲတုန်ရော တိုန်တူကာသ၊ ဒိုဟ်ဍုင်သေမ်ရ ဂတအာတုန်။ (လိက်ဇိဝှစက္က၊ ကျာ်ဇၞော်သောဘိတ၊ ကွာန်ဇြာ၊ ၁၂၅၂ သၞာံ။)
  သက္ကောရာဇ အိန်တလလွဳ၊ မဆောမ်မစိ ကလော်ဗြဴပိပ္ညဳ၊ ဂဥုဲဒိပ်မပြဲ ထပ်ကဵုတဲဇဳ၊ တၟအ်ကလန်ဒိပ် ဂဥုဲဒိပ်ကျာ်သြဳ၊ ပမန်ဒိပ်ကၠာ ဂါထာအိန်ပ္ညဳ၊ တလအိန်ရဳ ဒ္ၚဳကဵုလဝ်ရ။ (လိက်ကောန်သၟိင်ပိ၊ ခစုန်အံက်။)
  တုဲကျာ်ဂးသွံ ယဝ်သၟိက်ဂွံမာ၊ ပမန်အဲကၠာ ဂါထာအမ်သဝ်၊ ဗတောန်တုဲသွံ ရောင်ဂွံဗြဴသွဝ်၊ ဂးဣၚုဟ်ရ ကျာ်တဳလဓရ်၊ တုဲကဵုပမဝ် ဓရ်ကမ္မဋ္ဌာန်၊ ဟိုတ်ဝါသနာ တမၠာမဒါန်၊ ယာံပမဝ်ဗက် သ္ဇိုင်ညးသ္ဇက်ပ္ကာန်၊ ဒှ်သောတာပန် အသဝ်လောန်လာန်။ (လိက်ပဋ္ဌမဗောဓိ၊ မင်ဍိက်လ၊ ၁၁၆၀ သၞာံ။)
  တမ္ၚာမွဲအဴ ရဴဝွံဍေဟ်လွဳ၊ ခဏောန်ဒက်ဗျာင် ဖဴသၞေင်စာင်ဗဳ၊ အာဗၞုဟ်သၟိင်စှ် မန်ဗ္ဒဟ်ရာဲသဳ၊ ခရော်နာံထံင် ဒၞာဲခဏံင်ၜဳ၊ က္ဍိုက်ဍုင်ဂၠာဲသ္ၚဳ ပလွဳပရာ၊ အစောမ်ပမန် နယန်ပညာ၊ ကညာတ်သၞေင်စာင် သာင်တိုန်ညှာညှာ၊ ရပ်သၞေင်စာင်ပၠန် ဒးခဏောန်ကၠာ၊ ကၠာတ်ပၠန်ဟွံတိတ် ၚိတ်ဗိုန်က္ညန်အာ၊ ပ္တေဟ်လွဳဒးဘဲ လောပ်တဲမိစ္ဆာ။ (လိက်မာဃဒေဝါန်၊ တၠဂုဏ်အ္စာဝေဓညာဏ မတက်တရးပတိတ်လဝ်။)

ဝေါဟာတၟုပ်

 • ဂါထာ (ပါဠိ)