Wt/kcg/jhyi

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > jhyi

Tyap

A̱yaabwokntswam ba shyia̱ di̱ jhyi nkyang.
A̱toot nang á̱ ku jhyi a̱ni.

Bwoi a̱lyoot 1

Yei

A̱lyoot

jhyi (á̱kpa *)

Sot swang a‌lyiat:
hu (á̰kpa *)
 1. Jhyi yet jhyuk kyang hwa ka̱nang a̱ngga wu nyia̱ ta̱m shansham bah.
  • Jhyi hu tyia̱ bah.
  • A myiam jhyi jet-a̱bwoi hu a̱ji wa?
  • Yok n di. Ka̱ jhyi hu tyia̱, n na jong ang jhyang a bu jhyi.
Bwan di‌ lilyem ghya‌ng

Ta̱m

jhyi, ka̱n jhyi, ku jhyi, ba̱ jhyi, bye jhyi, wu jhyi, na jhyi, njhyi

 1. Jhyi yet jhyuk kyang hwa ka̱nang a̱ngga wu nyia̱ ta̱m shansham bah.
  • Boman a̱i! A na jhyi nung kwatak hu bah?
  • Nat a jhyi nywán ji vwi̱t hu ma̱nini.
  • Bai n jhyi ang dyo la!
Bwan di‌ lilyem ghya‌ng


Jhyi a̱byiek Ijebu-Ode.

Bwoi a̱lyoot 2

Yei

A̱lyoot

jhyi (á̱kpa *)

Sot swang a‌lyiat:
hu (á̰kpa *)
 1. Jhyi hu hwa yet kap sangba̱p kyang.
  • Ku na labeang bah, a na tat jhyi hu.
  • Jhyi hu shyia̱ gbang bah.
  • Ka̱ a tat jhyi hu, a yok kwa.
Bwan di‌ lilyem ghya‌ng