Wt/kcg/byin

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > byin

Tyap

Byin li̱lak.
A̱byii̱k a̱ghyang shyia̱ di̱ byin nggwon.

A̱lyoot 1

byin (á̱kpa byín)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa: ji)

Yei

 1. Byin yet kyang hwa nang á̱ tsot a̱ni ku byia̱ a̱tai nkwa ma̱ng vam nkwon ma̱ng bwong a̱tatak (shimba jhyang byia̱ kwa tazwa ma̱ng a̱tatak).
  • A̱nyan wa tsot byin ji?
  • Natcyet yet a̱tyutsot byin wa.
  • Ka̱ a fa̱k n dyui byin ji a̱ka̱nyiung a myia̱ a̱fufwuo a̱ fa̱a̱k.
Bwan di̱ lilyem ghyáng

A̱lyoot 2

byin (á̱kpa byin)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)

Yei

Byin bu bye fa:

 1. Tyei ku kyiat mman.
  • Byin nggu hu yet kyang a̱gwai hwa ba̱t.
  • Jen byin nggu ji nyia̱ kpa̱mkpaan.
  • Byin hu vwan a̱khwu.
 2. A̱ka̱mbwuon ku nggwon a̱li a̱yin.
  • Nggwoseam kani yet byin a̱ma Bityong hwa.
  • N gyet byin a̱mali ntyok hwa.
  • A̱nyan wa si̱ yet byin a̱mali ka̱sa̱i hu?
  • N mi̱n ghyei A̱ku ba yet byin cincai byaa?
Tai
Tyei mman
A̱fi̱p
Tyei mman
Bwan di̱ lilyem ghyáng
Tyei mman
A̱ka̱mbwuon

Ta̱m

byin (á̱kpa mbyin)

byin, mbyin, ka̱n byin, ku byin, ba̱ byin, wu byin, bye byin, na byin

 1. Byin yet vak nwuai ma̱ng nggwon mi̱ swanta hu hwa. Á̱ byin nggwon ka̱nang ka̱ ghwut neet mi̱ a̱fa a̱yang nka ka ku á̱ kyiat nka neet mi̱ a̱cyi (ka̱ nywan ja ku kuzang tangka̱i nyam ku tyei mman di̱ mang cyi a̱ni).
  • A̱ nkwa a̱fi̱fan neet nang á̱ ku byin nggu.
  • A̱kyuo Boman byin nggwon a̱sam a̱tsotson a̱fwun.
  • Ka̱ á̱ byin ang ansham, bai a̱ji a li kyang hu n na nyia̱ ang dyo a̱ni.

Tai

A̱fi̱p

Bwan di̱ lilyem ghyáng