Wt/kcg/ba̱ng

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > ba̱ng

Tyap

A̱khwot a̱kwop A̱merika a̱ghyang a̱ ba̱ng jet a̱bwoi mi̱ bwak a̱zayak nggu hu.

Vak yei ghyang

Yei

A̱lyoot

ba̱ng (á̱kpa ba̱ng)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)

Ba̱ng bye fa:

 1. Á̱ mup kyang ma̱ng bwak, ku yok kwa bah.
  • Ka̱nang n di ba̱ng kyang ang hu, a̱lyia̱ ka si̱ ya nung.
  • Ba̱ng kyang ang hu ma̱ng si̱ Zwandyen vwuon. Si̱ nwan hu laai byia̱ cet.
  • Ka̱ ba̱ng hu na vwuo ang a̱khwu, a jong nung n ba̱ng ma̱ng a̱pyia̱ nung.
 2. Ka̱ á̱ san á̱niet á̱ si̱ sak a̱mali ku da̱ a̱vwuonsaai-á̱niet teang kurum a̱ni.
  • Si̱sak ji nang gu ba̱ng nzi̱t a̱ni, A̱gwaza wa na tan nggu.
  • Iya nung wu nyia̱ nyi ku ba̱ng nggu shansham nang gu ku mbai a̱ni a̱mali nyin ka di̱n jen a̱ja.
  • Á̱niet a̱bya lyen ba̱ng á̱nietnzwan ba̱t.
 3. Ka̱nang á̱ go nggwon ku a̱bwuang a̱fai a̱ laai a̱ shi mi̱cet a̱ni.
  • Byin hu hwa bah, ba̱ng hu hwa.
  • A̱tyia̱ nung wu ku swuoa̱bung ma̱ng ba̱ng mman nani. A̱mgba̱m ma̱ng a̱nia, na̱ cat si̱sak nang na̱ na mbyian nggu a̱lyoot.
  • Ba̱ng á̱nietnzwan shansham yet a̱kwa nggu kya.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Mup kyang
Saai á̱niet á̱ sak
Go mman

Ta̱m

ba̱ng, mba̱ng, ku ba̱ng, na ba̱ng, wu ba̱ng, ka̱n ba̱ng, ku ba̱ng, ba̱ ba̱ng, bye ba̱ng

Ba̱ng bye fa:

 1. Ka̱nang á̱ mup kyang mi̱ bwak ku si̱ kwa bah.
  • Ba̱ng kwaa̱mbwat hu mi̱cet.
  • Nat a̱ ba̱ng a̱ywan nyak ka shansham.
  • Ba̱ng nung ta̱m ji a bai ndyo, ka̱ a cobai.
 2. Ka̱nang á̱ go nggwon ku a̱bwuang a̱fai a̱ laai a̱ shi mi̱cet a̱ni.
  • Mma Koni wa ku ba̱ng nggu gu si̱ laai a̱ shi.
  • Nggu wa ku ba̱ng ka̱mpa̱ni a̱hwa neet nang ku swuoa̱bung tat jen nang konyan cat tyai a̱pyia̱ nggu nang a̱tyunta̱m nhu wu a̱ni.
  • ba̱ng nggwon a̱kya shansham bah.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Mup kyang
Go mman

Bwoi mi̱ bwoi