Wt/kbd/Index:ТЕМ181

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Index:ТЕМ181

1.8. Жей

1.8.1. жей

жеин (мэжей)

 • быдэу жеин
 • ар жэщ псом жеякъым
 • жеину гъуэлъыжын
 • абы жеин фӏэфӏщ
 • сабийм жеин щӏидзащ
 • ар куэдрэ жеифакъым
 • сабийр жеящ
 • жеинкӏэ ирикъун
 • сэ жеинкӏэ срикъуакъым

жей

 • жей быдэ/куу/ӏув
 • жейм хилъэфэн
 • ӏэфӏу жеин
 • жейкӏэ ирикъун

пщӏыхьэпӏэ

 • пщӏыхьэпӏэ лъагъун
 • сэ пщӏыхьэпӏэ шынагъуэ слъэгъуащ
 • сэ уэ пщӏыхьэпӏэу услъэгъуащ

гъуэлъын

 • гъуэлъыпӏэм гъуэлъын
 • пӏэм гъуэлъын
 • джабэкӏэ гъуэлъын
 • хьэр шэнтиуэм деж гъуэлъащ

гъуэлъыжын

 • хъыджэбз цӏыкӏур гъуэлъыжащ
 • пӏэм гъуэлъыжын
 • сабийхэр гъуэлъыжакӏэщ

щыгъуэлъыжын

 • сыт щыгъуэ уэ ущыгъуэлъыжыр?
 • дэ дыщыгъуэлъыж хабзэр хэкӏуэтауэщ

хэгъуэлъэжын

 • удзым хэгъуэлъхьэн

игъуэлъхьэн

 • гъуэлъыпӏэм игъуэлъхьэн

ӏурихын (ӏурех)

 • ар асыхьэту ӏурихащ.
 • абы и щхьэр щхьэнтэм зэрытрилъхьэу, занщӏэу ӏурихащ

хилъэфэн
къэушын

 • сэ икъукӏэ жьыуэ сыкъоуш
 • (Пушкин). Етӏуанэ махуэм кӏыфӏ зэхэту Лизэ къэушащ

къэгъэушын

 • цӏыкӏухэр къэгъэушын
 • пщэдджыжь сыхьэтихым сыкъэвгъэуш

къызэщыун

 • сыхьэтихым къызэщыун

къэтэджын

 • жьыуэ къэтэджын
 • ар пщэдджыжьыр сыхьэтихым къэтэджащ

къыхэтэджкӏын

 • пӏэм къыхэтэджыкӏын
 • къызэфӏэувэн

нэхулъэфӏ укъикӏ
уи пщэдджыжь фӏыуэ
фи пщэдджыжь фӏыуэ

гъуэлъыпӏэ

 • гъуэлъыпӏэбгъуэ
 • гъуэлъыпӏэ тынш
 • сабий гъуэлъыпӏэ
 • гъуэлъыпӏэм гъуэлъын
 • гъуэлъыпӏэм илъын
 • гъуэлъыпӏэм щыжеин
 • щыжей пэшым гъуэлъыпӏитӏ щӏэтщ
 • топыр гъуэлъыпӏэ щӏагъым щӏэлъэдащ

пӏэ

 • пӏэр ӏухын
 • пӏэм гъуэлъын
 • пӏэм къыхэтэджыкӏын

тепӏэн

 • тепӏэн щабэ
 • тепӏэн щӏагъщӏэлъ

ипхъуэн (ирепхъуэ)
тепӏэнщӏэлъын

 • тепӏэнщӏэлъын щӏэбзэ
 • тепӏэнщӏэлъын тебзэ
 • тепӏэнщӏэлъын щӏагъщӏэлъ

уэншэку

 • уэншэку щабэ

къауц
шхыӏэн

 • шхыӏэн хуабэ
 • шхыӏэн дыта
 • сабийм щхыӏэн тепӏэн
 • бжьэхуц шхыӏэн

щыщыху

 • щащыху ӏув зытепӏэн
 • цы щащыху

шхыӏэнщӏэбзэ
уэншэкутепхъуэ

 • уэншэкутепхъуэ къабзэ

щхьэнтэ

 • щхьэнтэ щабэ/быдэ/цӏыкӏу/ин
 • щхьэнтэр щхьэм щӏэдзын
 • абы и щхьэр щхьэнтэм зэрытрилъхьэу, занщӏэу ӏурихащ

щхьэнтэтебзэ

 • щхьэнтэтебзэр телъхьэн/техын

щхьэнтэтетэлъ
пӏэтепхъуэ
тепхъуэ

жеипӏэ
щыжей пэш

 • цӏыкӏу щыжей пэш
 • щыжей пэшым гъуэлъыпӏитӏ щӏэтщ