Wt/kbd/Index:ТЕМ136

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Index:ТЕМ136

1.3. Цӏыхум и организмэр

б) зыхэщӏэныгъэхэмрэ къэщӏэныгъэхэмрэ

1.3.6. мэ къэщӏихьэныгъэ

пэ

 • пэ фӏы

къыщӏихьэн (къыщӏехьэ)

 • хьэхэм мэ фӏыуэ къэщӏехьэ
 • удзхэм я мэ гуакӏуэр къыпщӏехьэ

къыщӏихьэныгъэ

 • мэ къыщӏихьэныгъэ

къыщӏихын (къыщӏех)

 • пщэфӏапӏэм газымэ къыщӏихырт

зэрыпамэ орган
пэмэн (мэпамэ)

 • хьэр мэпамэ

епэмын (йопэм)

 • удз гъэгъам епэмын
 • дыхум епэмын

мэ

 • удз гъэгъахэм я мэ
 • дыхумэ
 • газымэ
 • мэ гуакӏуэ

мэ игъэун (ирегъэу)

 • жьым мэ игъэун

мэ щӏын

 • дыхум мэфӏ ещӏ

мэ иӏэн

 • мэ гуакӏуэ иӏэн

мэ зиӏэ

 • мэ гуакӏуэ зиӏэ

мэ къыпихын (къыпех)

 • мы удз гъэгъам мэ къыпех

мэ къыкӏэрихын (къыкӏэрех)

 • абы дыхумэ къыкӏэрех

мэ щыун (щоу)

 • лым мэ щоу

мэ зыщыу

 • мэ гуакӏуэ зыщыу мэкъу/шей