Wt/kbd/Index:ТЕМ135

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Index:ТЕМ135

1.3. Цӏыхум и организмэр

б) зыхэщӏэныгъэхэмрэ къэщӏэныгъэхэмрэ

1.3.5 макъ зэхэхыныгъэ

тхьэкӏумэ

 • тхьэкӏумэ жан

зэхэхын (зэхех)

 • фӏыуэ/щӏагъуэу зэхэхын
 • бжэ еуӏу макъ зэхэхын
 • ар ежьэу зэхэсхащ

зэхэхыныгъэ
едэӏуэн (йодаӏуэ)

 • музыкэ/концерт/радиом/историемкӏэ лекцэм/егъэджакӏуэм жиӏэм едэӏуэн

ӏун (маӏу)

 • макъ ӏун

къэӏун (къоӏу)

 • дыхьэшх макъ/рояль макъ/лъэ макъхэр/уэрэд макъ къоӏу

къыщыӏун (къыщоӏу)

 • пэшым псалъэ макъхэр къыщыӏурт
 • щӏыбым уэрэд макъ къыщоӏу

зэхэхын (зэхох)

 • мыбдеж фӏыуэ щызэхох

бзэрэбзэн (мэбзэрабзэ)
дэгу

 • цӏыху/лыжь дэгу

макъ

 • зэӏущащэ/еуӏу/рояль/кӏий/уэзджынэ/уафэгъуагъуэ макъ
 • макъ ӏэтакӏэ
 • макъ инкӏэ

псыгъуэ

 • макъ псыгъуэ

лъахъшэ

 • макъ лъахъшэ

гъум

 • макъ гъум

жьгъыжьгъ

 • макъ жьгъыжьгъ

жьгъыру

 • сабий макъ жьгъыру

цӏу

 • макъ цӏу

хуэм

 • музыкэ/уэрэд/псалъэмакъ хуэм

хуэму

 • хуэму дыхьэшхын/уэрэд жыӏэн/псэлъэн

щэху

 • макъ/псалъэмакъ щэху

щэхуу

 • щэхуу псэлъэн

щым

 • унэр щымщ

ӏэуэлъауэншагъэ
даущыншэ

 • ихъуреягъкӏэ даущыншэщ

даущыншагъэ
ӏущащэ

 • ӏущащэ макъ

ӏущэщэн (мэӏущащэ)
ӏущэщын (ӏуощэщ)
къэӏущэщын (къэӏуощэщ)
ӏущащэу (псэлъэн)
еӏущэщэн (йоӏущащэ)
щымын (мыщымэ)
щымыныгъэ
жымыӏэн (жеӏэкъым)
жымыӏэныгъэ

 • зыри жымыӏэныгъэ

макъышхуэ

 • дыхьэшх макъышхуэ

ин

 • макъ/еуӏу макъ/дыхьэшх макъ ин

ину

 • ину псэлъэн/кӏиин/жыӏэн
 • гитарэ ину къоӏу

ӏэуэлъауэ

 • ӏэуэлъауэ щӏын/щӏэтын
 • ӏэуэлъауэ макъ
 • жьым и ӏэуэлъауэ
 • ӏуэулъауэ щыкӏуэд къалэ

ӏэуэлъаӏуэу
ӏэуэлъэуэн (мэӏэулъауэ)

 • цӏыкӏухэр хуабжьу мэӏэуэлъауэ
 • мэзыр мэӏэуэлъауэ)

макъ гъэӏун (егъаӏуэ)

 • макъ жьгъыру гъэӏун

вуун (мэву)

 • щхьэр/тхьэкӏумэр мэву

ву макъ
зуун (мэзу)
зу макъ
тхьэгъуш макъ

 • тхьэгъуш макъ къэӏун/къеуэн/еуэн

уэзджынэ макъ

 • уэзджынэ макъ къэӏун/къеуэн/еуэн

телефон

 • телефон къеуэн/еуэн

псэлъэн (мэпсалъэ)
псынщӏэу/ину/дихьэхауэ псэлъэн
жыӏэн (жеӏэ)

 • псынщӏэу/ину/дихьэхауэ жыӏэн

гуо макъ
гуоун (мэгуо)
кӏий макъ

 • кӏий макъ къэӏэтын, къэӏун

кӏиин (мэкӏий)
ӏуэн (маӏуэ)

 • адакъэр ину маӏуэ

джэн (маджэ)
джэ макъ

 • адакъэм и джэ макъ

теуӏуэ макъ

 • щхьэгъубжэм, бжэм теуӏуэ макъ

теуӏуэн (мэтоуӏуэ)

 • уадэкӏэ, бжэм теуӏуэн

тӏыркъ макъ

 • шэрхъхэм я тӏыркъ макъ

етӏыркъ макъ

 • етӏыркъ макъ бжэм

еуӏу макъ
еуӏуэн (йоуӏуэ)

 • щхьэгъубжэм, бжэм еуӏуэн

теуэ макъ