Wt/kbd/Index:ТЕМ131

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Index:ТЕМ131

1.3. Цӏыхум и организмэр

а) ӏэпкълъэпкъым щыщ ӏыхьэхэмрэ органхэмрэ

1.3.1. ӏэпкълъэпкъ

ӏэпкълъэпкъ

 • ӏэпкълъэпкъ узыншэ
 • абы ӏэпкълъэпкъ быдэ иӏэщ
 • ӏэпкълъэпкъым и температурэ
 • ӏэпкълъэпкъым щыщ ӏыхьэхэр
 • ӏэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэр
 • узым ӏэпкълъэпкъыр къарууншэ ищӏащ

пкъы

 • пкъы псэухэр

организм

 • псэущхьэ/къэкӏыгъэ организм

пкъыгъу

 • ӏэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэр

орган

 • кӏуэцӏ органхэр

къызэращӏэ органхэр

 • зэралъагъу органхэр
 • зэрыпамэ орган
 • зэрызэхах органхэр
 • ӏэфагъ-дыджагъ къызэращӏэ орган
 • къызэрыщӏихьэ органхэр (мэ къызэрыщӏэ органхэр)
 • еӏусэкӏэрэ къызэращӏэ органхэр
 • гупсысэм и орган (зэрыгупсысэ и орган)
 • бзэм и органхэр


щхьэ

 • щхьэр гъэщхъын/гъэзэн/егъэзыхын/къэӏэтын/хуэщӏын/еӏуэнтӏэкӏын)
 • сэ си щхьэр мэуз
 • щхьэм ӏэлъэщӏ телъхьэн
 • и щхьэр кӏэрэхъуащ, хэзэрыхьащ

нэжьгъ
щхьэ щӏыб

 • щхьэ щӏыбкӏэ жьэхэуэн

щхьэ щӏыбагъ
щхьэпхэтӏыгу

 • пыӏэр щхьэпхэтӏыгумкӏэ гъэкӏуэтэн
 • пыӏэр шхьэпхэтӏыгум тегъэсын

нэкӏу

 • нэкӏум и теплъэ
 • нэкӏур щхьэгъубжэм хуэгъэзауэ тӏысын

нэкӏуплъ
напэ

 • напэ хъурей/дахэ/фагъуэ
 • напэм хэуэн

нэгу

 • нэгу нэӏуасэ

натӏэ

 • натӏэ лъагэ/лъахъшэ
 • натӏэбгъуэ

нэ

 • нэ ижь/сэмэгу
 • нэ щхъуантӏэ/фӏыцӏэ
 • нэшхуэ
 • ар нэшхуэщ
 • нэ къэгъэплъэн/зэтепӏэн
 • нэр уфӏыцӏын

пэ

 • пэ цӏыкӏу/дахэ/тӏей
 • пэр лъэщӏын

жьэ

 • кӏэнфетыр жьэм жьэдэлъхьэн

ӏу

 • си ӏур дыджщ

ӏупэ

 • ищхьэ ӏупэ
 • ищӏыӏу тет ӏупэ
 • илъабжьэ ӏупэ
 • ищӏагъ щӏэт ӏупэ
 • ӏупэм щыхуэн
 • ӏупэм ба хуэщӏын

дзэ

 • дзапэфӏанэхэр
 • дзэщхьэл
 • сабиидзэ
 • дзэхэр узыншэхэр/узхэр)
 • дзэ дахэ ӏутщ
 • сэ си дзэр мэуз
 • дзэхэр гъэкъэбзэн
 • сабийм и дзэ зыбжанэ къыхэкӏащ
 • дзэм псантхуэ къичын

жьэпкъыпэ
тхьэкӏумэ

 • тхьэкӏумэ ижь/сэмэгу
 • абы и тхьэкӏумэ сэмэгур дэгущу
 • зы тхьэкӏумэмкӏэ зэхэмыхьӏн
 • абы и тхьэкӏумэр мэуз

пщэ

 • пщэ кӏыхь/псыгъуэ
 • шарф и пщэм ешэкӏын

тэмакъ

 • хъыджэбз цӏыкӏум и тэмакъыр мэуз
 • тэмакъыр гъущӏащ
 • зэрыбауэ тэмакъ

къурмакъей

 • къурмакъейр пщэдэлъкӏэ щӏэуфэн

щхьэц

 • щхьэц фӏыцӏэ/тхъуа
 • щхьэц кӏыхь/кӏэщӏ
 • щхьэц шэрэзахэр/ухуэна
 • щхьэц ухуэна зытет хъыджэбз
 • щхьэц щын/жьын/ухуэнын
 • дамащхьэм нэс щхьэц

жьакӏэ

 • жьакӏэ зытет цӏыхухъу
 • жьакӏэ зытемыт цӏыхухъу

пащӏэ

 • пащӏэ гъэкӏын
 • пӏащӏэ зытет цӏыхухъу

набдзэ

 • набдзэ фӏыцӏэ
 • набдзэ ӏув/кӏыр
 • набдзэр зэхэуфэн

нэбжьыц

 • нэбжьыц кӏыхьхэр


пкъы
бгъэ

 • бгъэ бгъуфӏэ/ӏузэ
 • бгъэ иуа
 • бгъэ уз зыхэщӏэн

быдз

 • сабийр быдз егъэфэн

тхы
щӏыб

 • щӏыбкӏэ телъын
 • щхьэгъубжэм щӏыбыр хуэгъэзауэ щытын

тхыцӏэ

 • тхыцӏэкӏэ телъын

щӏыбыку
ныбэ

 • ныбэкӏэ телъын (хэлъын)

бгы

 • бгы псыгъуэ

джабэ

 • джабэ ижь/сэмэгу
 • джабэ ижьымкӏэ гъуэлъын
 • джабэкӏэ телъу жеин
 • джабэкӏэ зыгъэзэн
 • сэ си джабэр къыхоуэ/къыхолъадэ

бгъу

 • бгъу ижь/сэмэгу
 • бгъукӏэ гъуэлъын (щылъын)

дамэ

 • дамэм телъу хьын
 • дамэр дэгъэуеин

дамащхьэ

 • дамащхьэм нэс щхьэц
 • ӏэр и дамащхьэм телъхьэн

плӏэ

 • плӏабгъуэ
 • плӏэ ӏузэ

ӏэ

 • ӏэ ижь/сэмэгу
 • ӏэр ӏэтын/ехьэхын
 • ӏэкӏэ тхын
 • къэрэндащыр ӏэ ижьымкӏэ къэщтэн
 • тхылъыр ӏэ сэмэгумкӏэ ӏыгъын
 • сабийр ӏэкӏэ къешэкӏын

ӏэфракӏэ

 • ӏэр ӏэфракӏэм деж къыщыгъэшын
 • ӏэфракӏэкӏэ жьэхэуэн

ӏэтхьэмпэ
ӏэгу

 • напэр ӏэгукӏэ лъэщӏын
 • мыӏэрысэр ӏэгукӏэ ӏыгъын
 • ӏэгум илъын

ӏэпэ
ӏэпхъуамбэ

 • ӏэпхъуамбэ псыгъуэ
 • ӏэпхъуамбэшхуэ
 • ӏэпхъуамбэм илъу ӏэлъын зехьэн

ӏэбжьанэ

 • ӏэбжьанэ кӏыхьхэр
 • ӏэбжьаэнэр пыупщӏын/пыкӏыкӏын

ӏэштӏым

 • ӏэштӏым хуэгъэдэлъэн
 • ӏэштӏымыр егъэлъагъун
 • стӏолым ӏэштӏымкӏэ еуэн

лъэ
лъакъуэ

 • лъакъуэ ижь/сэмэгу
 • лъакъуэ кӏыхь/кӏэщӏ
 • лъакъуэкӏэ увын/къэтэджын
 • лъакъуэм теувэн
 • лъакъуэ сэмэгур уӏэн
 • лъакъуэр лъэгуажьэм къыщыгъэшын

лъэгуажьэ

 • и лъэгуажьэм тесын
 • лъэгуажьэм нэсу псым хэтын
 • лъакъуэр лъэгуажьэм къыщыгъэшын
 • трава по колено удзыр лъэгуажьэм къос
 • сабийр лъэгуажьэм тегъэтӏысхьэн

куэщӏ

 • сабийр куэщӏым тегъэтӏысхьэн
 • сумкэр куэщӏым илъхьэн

лъапэ

 • лъапэ къупщхьэхэр

лъэдакъэ

 • лъэдакъэхэмкӏэ теувэн

лъэтхьэмпэ
лъэпхъуамбэ

 • лъэпхъуамбэшхуэ

лъэбжьанэ

 • лъэбжьанэр пыупщӏын
 • лъэбжьанэ кӏыхьхэр