Wt/kbd/Index:ТЕМ11007

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Index:ТЕМ11007

1.10. Щыгъынымрэ вакъэмрэ

1.10.7. инагъ

инагъ

 • вакъэм и инагъыр

номыр

 • вакъэм и номыр

щапхъэ
ар дыдэщ!
ин

 • ботинкӏэр инщ.

хуэинын (хуэинщ)

 • сэ ботинкӏэр схуэинщ

кӏыхь

 • гъуэншэджыр кӏыхьщ.

хуэкӏыхьын (хуэкӏыхьщ)

 • гъуэншэджыр тхуэкӏыщӏщ

кӏэщӏ

 • бостеикӏэ кӏыхь дыдэщ.

хуэкӏэщӏын

 • бостеикӏэ пхуэкӏыхьщ.

бгъуэ
бгъуфӏэ
бгъузэ
хуэбгъузэн (хуэбгъузэщ)
быхъу

хуэбыхъун (хуэбыхъущ)

 • цейр щӏалэм хуэбыхъущ.

зэв

 • шырыкъухэр зэвщ

хуэзэвын (хуэзэвщ)

 • шырыкъуэхэр схуэзэвщ

кӏагуэ
хуэкӏэгуэн (хуэкӏагуэщ)