Wt/kbd/Appendix:Псалъалъэ къызэгъэдзэкӏа-12

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Appendix:Псалъалъэ къызэгъэдзэкӏа-12

-а ... -ӏуа | -э ... -гъэ | -гъуэ ... -дэ | -джэ ... -зэ | -кэ ... -кӏэ | -кӏуэ... -лэ | -лъэ ... -нэ | -пэ ... -пӏэ | -рэ ... -уэ | -фэ ... -хуэ | -хьэ ... -цэ | -цӏэ ... -щэ |
-щӏэ ... -ӏуэ | -б ... -ягъ | -гъу ... -ё | -ж ... -яз | -и ... -яй | -к ... -ыкъу | -кхъ ... -льм | -н ... -ыгъэн | -гъуэн ... -ӏудзэн | -жэн ... -ӏукӏэн | -кӏуэн ... -ӏулъэн |
-лӏэн ... -ырэн | -сэн ... -ытэн | -тӏэн ... -ыфэн | -фӏэн ... -ӏухуэн | -хьэн ... -ӏухьэн | -хъэн ... -ӏущэн | -щӏэн ... -ыӏуэн | -ун ... -ейн | -кун ... -хъун |
-бын ... -дзын | -жын ... -шэжын | -щэжын ... -ӏужын | -жьын ... -фэкӏын | -фӏэкӏын ... -хукӏын | -хъукӏын ... -пыкӏын | -пӏыкӏын ... -ӏукӏын |
-къын ... -ынын | -пын ... -кӏуэтын | -къэтын ... -лъэфын | -нэфын ... -щӏихын | -кӏухын ... -выхьын | -гыхьын ... -щӏыхьын | -ӏыхьын ... -ӏушын |
-щын ... -ӏун | -о ... -ляр | -с ... -ыӏус | -т ... -ытӏ | -у ... -ыӏуу | -ф ... -ӏуху | -хь ... -ӏуч | -ш ... -ыӏы | -ъ ... -ыӏу |
Глагол префиксхэр |

-бын ... -дзын