Wt/kbd/Appendix:АдыгэцIэхэр

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbdWt > kbd > Appendix:АдыгэцIэхэр

Абдул Адэлбий Азэмэт Албэч Алемэ Алёнэ Алий Алим Алътуд Анатолэ Андемыркъан Андзор Анзор Анютэ Аруан Аскэр Аскэрбий Аслий Аслъэн Аслъыжан Астемир Ахьмед Ашэбей Ашэмэз

Багъ Балэ Батрэз Батыр Башир Бэчмызэ Берд Беслъэн БетIал Билал Бицу Блэнауэ Болет Борис Брул Бубэ Былэ Быцэ

Валентинэ

Гуащэнэ Гулэз Гунэс

Гъубжокъуэ Гъурэ Гъурнау

Дадусэ Данизэт Данил Даур Дахэнагъуэ Дахэпс Дахэуэс Динэ Дисэ Думэсарэ Дыгъэ Дыщэ

Джэлэс Джэрий Джэримэс

Екъуб Елберд Елгъэр Елдар Ержыб Ерокъуэ Ерустам

Жамбот Жан Жаннэ Жансэхъу Жансурэт Жантий Жанхъуэтекъуэ Жануэс Жэбагъы Жыгун

Задин Зазэ Залинэ Залым Зарэ Заужан Заур Зеикъуэ Зейнаб Зитэ Зубер Зузэ Зулий Зураб Зурят Зырамыку

Ибрэхьим Идар Инал Иналыкъуэ Индрис Индырбий Исмэхьил Исмел Исуф Иуан

Кашиф Кэзибан Кэлэмэт Кэмал

Кулэ Кущбий Кушыку

КӀыщокъуэ КӀыщым

КIунэ

Къагырмэс Къазбеч Къамбот Къамылыкъуэ Къанкъуэщ Къаныкъуей Къарэ Къардэн Къэжэр Къэрэбий Къэрэгъэш Къэрэжан Къэрмокъуэ Къэрней Къэтхъэн

Къубатий Къущхьэ

Лалэ Лалинэ Лалуцэ Ланэ Лацэ Лашын Лашынкъей Лела Ленэ Лерэ Лизэ Линэ Лиуан Лол Лусан Лусанэ Лусенэ ЛутI Лыху Людэ Люсэ

Лъостэн

Мадинэ Мазэ Марие Маринэ Мартин Марям Марян Марят Машэ Маш Мэзан Мэран Мэрем Мэржан Мэруан Мэрям Мэрян Мэрят Мэшыкъуэ Музрач Мурад Мурат Мурид Мусэ Мухьэмэд Мухьэмэт Мызэ Мысост

Нагъуэ Надие Назир Назирэт Назифэ Назыч Налинэ Нало Наржан Нартан Нартшу Нарыч Наурыз Нахъуэ Нащ Нащхъуэ Нащыр Нэмэт Нэсрэн Нунэ Нурэ Нурдин Нуржан

Омран

Пагуэ Парий Пётр Псыгуэнсу ПсыкӀэху Псынэдахэ Пщыбий Пщымахуэ

Рифат

Сакынат Салимэ Самихь Самия Санэ Саримэ Сэлим Сэлихь Сэрэбий Сэрэт Сэрмакъ Сэтэней СулътIан Сумэрджэн СулътӀан Сурэт

Тамарэ Тамбий Тамбукъан Таужан Темболэт Тембот Темыр Темыркъан Темырыкъуэ Теуэ Тотрэш Тумэ Тхэзэплъ Тызыл

ТӀалиб ТӀэфэ

Уэзы Уэзырмэс Уэсмэн Улэ Умар Урыху Ушт

Фадие Фаинэ Фаридон Фаризэт Фарузэ Фарукъу ФатӀимэ ФуIэд

Хунэ Хурэ

Хьбалэ Хьэбэз Хьэбыж ХьэжакӀуэ Хьэзрэт Хьэлия ХьэматI Хьэмид Хьэмус ХьэпатӀ ХьэпӀотӀ Хьэрун Хьэсанш Хьэсэн Хьэсен Хьэсет Хьэсит Хьэтал Хьэтау Хьэту ХьэтIиф ХьэтIутI Хьэутий Хьэчим Хьид Хьикмэт Хьудэ

Хъанэ Хъаний Хъерлы Хъызыр Хъымсад

Хъудэ Хъуранщ Хъусен

Цацэ Цуркэ

ЦIагъуэ ЦIамыкъуэ ЦIацIэ ЦIэлу ЦIэус ЦӀунэ ЦIутIэ ЦIумаш ЦIывынэ ЦIыкIуш ЦIырау ЦIыпIынэ ЦIыцIу

Чанэ Чацэ Чачий Чэзибан Чэлэщ Чэлий Чэло Чэрим Чэрыуан Чэсэм Чэшиф Чывэ Чылар Чыматокъуэ Чышбэч

Шам Шэрэдж Шортэн Шумахуэ Шухьиб

Щам Щауей

Юлэ Юнкэ Юрэ Юрий Ютэ

Iэбэху Iэбэхунэ Iэбу Iэдахэ Iэдэм Iэдэу IэдэфIэ Iэдииху Iэдыщэ Iэзэ Iэзид Iэзидэ Iэкандэ Iэлацэ Iэмин Iэминат Iэмщыз Iэмыдэ IэпафIэ IэпэIэсэ Iэпсэ Iэпсэгъу Iэпщэху Iэрыхуэ Iэсанэ Ӏэсият Iэсхьэд Ӏэсят Iэуэс Iэужан Iэулинэ Iэуний IэфI IэфIусэ IэфIыпсэ IэхуэфI Iэюб Iилэ

Iубзэ Iудахэ IумащIэ Iунат IуфIэ Iущгуащэ Iущнагъуэ Iущнанэ Iущынэ