Wt/kbd/хэӏулӏэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хэӏулӏэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [xɐʔʷǝ'ɬʹɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • хэ- + [ӏулӏ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэр кӀэрегъэубыдэн, хэӀун, хэлъхьэн (п. п. бгъэм дамыгъэ).
 2. Зыгуэр тедзэн, уебэнурэ иудын.
 3. Хиубыдэн (узым пӀэм), сымаджэ хъун.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Си Лъэбыхуу [хьэр] плъагъур нэхъри къэгушхуащ, дыгъужьым и къурмакъейм зыщӀидзэри щӀым хиӀулӀащ. Черкес таурыхъхэр, сборник

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • БгъэхэӀур хэӀулӀэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • хэӏулӏэн: 1. stick or pin sth on sth 2. overcome, vanquish, win a victory over sb 3. render sb bedridden (about a disease)
 • БгъэхэӀур хэӀулӀэн: pin on a broach or badge.
УРЫСЫБЗЭ
 • хэӏулӏэн: 1. приколоть что-л. к чему-л. 2. побороть, одолеть кого-л. 3. приковать к постели (о болезни)
 • БгъэхэӀур хэӀулӀэн: приколоть брошь или значок.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.