Wt/kbd/хэпщэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хэпщэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [xɐ'pɕɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • хэ- + [пщ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Упщурэ зыгуэр нэгъуэщӀ гуэрым хэгъэзэрыхьын.
 2. Хуэм-хуэмурэ зыгуэрым и хьэлщэным зегъэхъуэжын, хэмылъа хьэл гуэр къегъэщтэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ХупцӀынэм хьэжыгъэ хэпщэн.
 • ЯтӀэм хьэуазэ хэпщэн.
 • Пашэхэм я лэжьэкӀэр псоми яхэпщэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • хэпщэн: 1. mix, fit or accommodate sth into sth 2.introduce, install or implant sth
 • ХупцӀынэм хьэжыгъэ хэпщэн: to mix flour in the batter.
 • ЯтӀэм хьэуазэ хэпщэн: mix hay in the clay.
 • Пашэхэм я лэжьэкӀэр псоми яхэпщэн: introduce to all with the practices of the best workers.
УРЫСЫБЗЭ
 • хэпщэн: 1. вместить что-л. во что-л. 2. внедрить, укоренить что-л.
 • ХупцӀынэм хьэжыгъэ хэпщэн: вмешать муку в тесто.
 • ЯтӀэм хьэуазэ хэпщэн: вмешать солому в глину.
 • Пашэхэм я лэжьэкӀэр псоми яхэпщэн: внедить у всех практику передовых работников.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.