Wt/kbd/хэлъытэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хэлъытэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [xɐɬǝ'tɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • хэ- + [лъыт] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрхэр зыгуэрым хэбжэн.
 2. Зыгуэрхэм хуэдэу бжын, гъэувын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ЛэжьапщӀэм хэлъытэн.
 • Благъэм хэлъытэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • хэлъытэн: 1. include sb or sth in the number or sb or sth, add sb or sth to the number of sth 2. count or include sb or sth in the number of sb or sth.
 • ЛэжьапщӀэм хэлъытэн: include in the salary
 • Благъэм хэлъытэн: count as a relative
УРЫСЫБЗЭ
 • хэлъытэн: 1. причислить, прибавить кого-что-л. к кому-чему-л. 2. причислить, отнести кого-что-л. к числу кого-чего-л.
 • ЛэжьапщӀэм хэлъытэн: причислить к зарплате
 • Благъэм хэлъытэн: отнести к свойственникам

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.