Wt/kbd/хэкӏуэдэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хэкӏуэдэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [xɐkʹʷɐ'dɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • хэ- + [кӀуэд] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым хыумылъагъукӀыжу, хыумыгъуэтэжу хэзэрыхьын, щыкӀуэдын.
 2. Ӏуэху гуэрым гъащӀэр хэлъхьэн, укӀыгъэ щыхъун.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Си дыщэ чысэр шэдым хэкӀуэдащ, - жиӀащ Хъуэжэ. Хъуэжэ и таурыхъищэ
 • Мэкъу хьэвэм мастэ хэкӀуэдащ. Псалъэжьхэр
 • Хым хэкӀуадэр кхъэлъахэншэщ. Псалъэжьхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Пшахъуэм хэкӀуэдэн.
 • Удзым хэкӀуэдэн.
 • Зауэм хэкӀуэдэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • хэкӏуэдэн: 1. be or get lost (in some mass or medium) 2. perish, be killed swh
 • Пшахъуэм хэкӀуэдэн: get lost in the sand
 • Удзым хэкӀуэдэн: get lost in the grass
 • Зауэм хэкӀуэдэн: be killed in the war
УРЫСЫБЗЭ
 • хэкӏуэдэн: 1. потеряться, затеряться в чём-л. (в какой-л. массе, среде) 2. погибнуть где-л.
 • Пшахъуэм хэкӀуэдэн: потеряться в песке
 • Удзым хэкӀуэдэн: затеряться в траве
 • Зауэм хэкӀуэдэн: погибнуть на войне

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.