Wt/kbd/хьэрийкурий

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хьэрийкурий

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ħɐri:jkʷǝ'ri:j]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [хьэрий] + [курий]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: хьэрийкурий хьэрийкурийр -- хьэрийкурийхэр
Эргативнэ: хьэрийкурий хьэрийкурийм -- хьэрийкурийхэм
Послеложнэ: хьэрийкурийкӀэ хьэрийкуриймкӀэ хьэрийкурийхэкӀэ хьэрийкурийхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: хьэрийкурийуэ хьэрийкурийрауэ хьэрийкурийхэу хьэрийкурийхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. ПӀейтеиныгъэ.
 2. КумблӀэмб.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Тобэ ярэби дунейр хьэрийкурий ин хъуну къыщӀэкӀынщ. КӀыщокъуэ Алим
 • Гъуэгур хьэрийкурийуэрэ къакӀуэти, зы кумбыр зэпиупщӀри дэгъэзеигъуэм кӀэрылъэдауэ Игнат пхъэр къызэрыкӀэлъыкӀуэм гу лъитащ. Хэкур мэгъагъэ

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • хьэрийкурий: 1. confusion, turmoil 2. potholes, bumps
УРЫСЫБЗЭ
 • хьэрийкурий: 1. неразбериха, суматоха 2. рытвины, ухабы

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.