Wt/kbd/хъунщӏэ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хъунщӏэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ˈχʷǝnɕʹɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [хъунщӏ] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: хъунщӏэ хъунщӏэр -- хъунщӏэхэр
Эргативнэ: хъунщӏэ хъунщӏэм -- хъунщӏэхэм
Послеложнэ: хъунщӏэкӀэ хъунщӏэмкӀэ хъунщӏэхэкӀэ хъунщӏэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: хъунщӏэу хъунщӏэрауэ хъунщӏэхэу хъунщӏэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Еплъ псалъафэ зэпыщӀахэр.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • хъунщӏэ: see псалъафэ зэпыщӀахэр
УРЫСЫБЗЭ
  • хъунщӏэ: см. псалъафэ зэпыщӀахэр