Wt/kbd/хуэму

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хуэму

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: НАРЕЧИЕ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA ['xʷɐmu:]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [хуэм] + -у

МЫХЬЭНЭ

 1. МыпӀащӀэу, мыхуабжьу, мыпсынщӀэу, жьажьэу.
 2. Макъышхуэ имыщӀу, щэхуу.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Хуэму кӀуэн.
 • Хуэму тхэн.
 • Хуэму псэлъэн.
 • Хуэму еуӀун.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • хуэму: 1. slowly, not quick 2. quietly, not loud
 • Хуэму кӀуэн: walk slowly
 • Хуэму тхэн: write slowly
 • Хуэму псэлъэн: speak quietly
 • Хуэму еуӀун: knock quietly
УРЫСЫБЗЭ
 • хуэму: 1. тихо, медленно, небыстро 2. тихо, негромко
 • Хуэму кӀуэн: медленно идти
 • Хуэму тхэн: медленно писать
 • Хуэму псэлъэн: тихо говорить
 • Хуэму еуӀун: негромко стучать

{{Wt/kbd/библиографие}