Wt/kbd/хегъэхуэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > хегъэхуэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [xe:ʁɐ'xʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • хе- + гъэ- + [ху] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. хэхуэн II псалъэм и каузатив.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ВыщӀэр хъушэм хегъэхуэн.
 • Сэр лым хегъэхуэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • хегъэхуэн: causative for хэхуэн II: 1. stick or stab sth into sth 2. chase or drive sb or sth swh (into some medium or mass)
 • ВыщӀэр хъушэм хегъэхуэн: have sb chase a bullock into the herd.
 • Сэр лым хегъэхуэн: have sb jab a knife into a piece of meat.
УРЫСЫБЗЭ
 • хегъэхуэн: каузатив к хэхуэн II: 1. заставить кого-л. воткнуть, вонзить что-л. во что-л. 2. заставить кого-л. загнать кого-что-л. куда-л. (в какую-л. массу)
 • ВыщӀэр хъушэм хегъэхуэн: заставить кого-л. загнать бычка в стадо.
 • Сэр лым хегъэхуэн: заставить кого-л. заставить кого-л. вонзить нож в мясо.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.