Wt/kbd/спр-лъэӏ-бгъэдэгъэхьэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > спр-лъэӏ-бгъэдэгъэхьэн

Глагол лъэӀэс "бгъэдэгъэхьэн"-ым и спряженэрИнфинитив (масдар)
щыӀэныгъэ: бгъэдэгъэхьэн
щымыӀэныгъэ: бгъэдэмыгъэхьэн
Инфинитив (масдар) щхьэкӀэ зэхъуэкӀа сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэн бгъэдэбгъэхьэн бгъэдигъэхьэн бгъэдэдгъэхьэн бгъэдэвгъэхьэн бгъэдагъэхьэн
щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэн бгъэдумыгъэхьэн бгъэдимыгъэхьэн бгъэдэдмыгъэхьэн бгъэдэвмыгъэхьэн бгъэдамыгъэхьэн
Унафэ наклоненэ уэ фэ
щыӀэныгъэ: бгъэдэгъэхьэ! бгъэдэвгъэхьэ!
щымыӀэныгъэ: бгъэдумыгъэхьэ! бгъэдэвмыгъэхьэ!
Ре-кӀэ унафэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: сыбгъэдрегъэхьэ убгъэдрегъэхьэ бгъэдрегъэхьэ дыбгъэдрегъэхьэ фыбгъэдрегъэхьэ бгъэдрегъэхьэ
щымыӀэныгъэ: сыбгъэдремыгъэхьэ убгъэдремыгъэхьэ бгъэдремыгъэхьэ дыбгъэдремыгъэхьэ фыбгъэдремыгъэхьэ бгъэдремыгъэхьэ
ЗэраӀуатэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдызогъэхьэ(р) бгъэдыбогъэхьэ(р) бгъэдегъэхьэ(р) бгъэдыдогъэхьэ(р) бгъэдывогъэхьэ(р) бгъэдагъэхьэ(р)
ит зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэркъым бгъэдэбгъэхьэркъым бгъэдигъэхьэркъым бгъэдэдгъэхьэркъым бгъэдэвгъэхьэркъым бгъэдагъэхьэркъым
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэрт бгъэдэбгъэхьэрт бгъэдигъэхьэрт бгъэдэдгъэхьэрт бгъэдэвгъэхьэрт бгъэдагъэхьэрт
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэртэкъым бгъэдэбгъэхьэртэкъым бгъэдигъэхьэртэкъым бгъэдэдгъэхьэртэкъым бгъэдэвгъэхьэртэкъым бгъэдагъэхьэртэкъым
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьащ бгъэдэбгъэхьащ бгъэдигъэхьащ бгъэдэдгъэхьащ бгъэдэвгъэхьащ бгъэдагъэхьащ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьакъым бгъэдэбгъэхьакъым бгъэдигъэхьакъым бгъэдэдгъэхьакъым бгъэдэвгъэхьакъым бгъэдагъэхьакъым
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьат бгъэдэбгъэхьат бгъэдигъэхьат бгъэдэдгъэхьат бгъэдэвгъэхьат бгъэдагъэхьат
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьатэкъым бгъэдэбгъэхьатэкъым бгъэдигъэхьатэкъым бгъэдэдгъэхьатэкъым бгъэдэвгъэхьатэкъым бгъэдагъэхьатэкъым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъащ бгъэдэбгъэхьэгъащ бгъэдигъэхьэгъащ бгъэдэдгъэхьэгъащ бгъэдэвгъэхьэгъащ бгъэдагъэхьэгъащ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъакъым бгъэдэбгъэхьэгъакъым бгъэдигъэхьэгъакъым бгъэдэдгъэхьэгъакъым бгъэдэвгъэхьэгъакъым бгъэдагъэхьэгъакъым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъат бгъэдэбгъэхьэгъат бгъэдигъэхьэгъат бгъэдэдгъэхьэгъат бгъэдэвгъэхьэгъат бгъэдагъэхьэгъат
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъатэкъым бгъэдэбгъэхьэгъатэкъым бгъэдигъэхьэгъатэкъым бгъэдэдгъэхьэгъатэкъым бгъэдэвгъэхьэгъатэкъым бгъэдагъэхьэгъатэкъым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэщ бгъэдэбгъэхьэщ бгъэдигъэхьэщ бгъэдэдгъэхьэщ бгъэдэвгъэхьэщ бгъэдагъэхьэщ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэкъым бгъэдэбгъэхьэкъым бгъэдигъэхьэкъым бгъэдэдгъэхьэкъым бгъэдэвгъэхьэкъым бгъэдагъэхьэкъым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэт бгъэдэбгъэхьэт бгъэдигъэхьэт бгъэдэдгъэхьэт бгъэдэвгъэхьэт бгъэдагъэхьэт
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэтэкъым бгъэдэбгъэхьэтэкъым бгъэдигъэхьэтэкъым бгъэдэдгъэхьэтэкъым бгъэдэвгъэхьэтэкъым бгъэдагъэхьэтэкъым
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнщ бгъэдэбгъэхьэнщ бгъэдигъэхьэнщ бгъэдэдгъэхьэнщ бгъэдэвгъэхьэнщ бгъэдагъэхьэнщ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнкъым бгъэдэбгъэхьэнкъым бгъэдигъэхьэнкъым бгъэдэдгъэхьэнкъым бгъэдэвгъэхьэнкъым бгъэдагъэхьэнкъым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнущ бгъэдэбгъэхьэнущ бгъэдигъэхьэнущ бгъэдэдгъэхьэнущ бгъэдэвгъэхьэнущ бгъэдагъэхьэнущ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнукъым бгъэдэбгъэхьэнукъым бгъэдигъэхьэнукъым бгъэдэдгъэхьэнукъым бгъэдэвгъэхьэнукъым бгъэдагъэхьэнукъым
ЗэрыупщӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэрэ бгъэдэбгъэхьэрэ бгъэдигъэхьэрэ бгъэдэдгъэхьэрэ бгъэдэвгъэхьэрэ бгъэдагъэхьэрэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэркъэ бгъэдэбгъэхьэркъэ бгъэдигъэхьэркъэ бгъэдэдгъэхьэркъэ бгъэдэвгъэхьэркъэ бгъэдагъэхьэркъэ
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэрт бгъэдэбгъэхьэрт бгъэдигъэхьэрт бгъэдэдгъэхьэрт бгъэдэвгъэхьэрт бгъэдагъэхьэрт
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэртэкъэ бгъэдэбгъэхьэртэкъэ бгъэдигъэхьэртэкъэ бгъэдэдгъэхьэртэкъэ бгъэдэвгъэхьэртэкъэ бгъэдагъэхьэртэкъэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьа бгъэдэбгъэхьа бгъэдигъэхьа бгъэдэдгъэхьа бгъэдэвгъэхьа бгъэдагъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьакъэ бгъэдэбгъэхьакъэ бгъэдигъэхьакъэ бгъэдэдгъэхьакъэ бгъэдэвгъэхьакъэ бгъэдагъэхьакъэ
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьат бгъэдэбгъэхьат бгъэдигъэхьат бгъэдэдгъэхьат бгъэдэвгъэхьат бгъэдагъэхьат
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьатэкъэ бгъэдэбгъэхьатэкъэ бгъэдигъэхьатэкъэ бгъэдэдгъэхьатэкъэ бгъэдэвгъэхьатэкъэ бгъэдагъэхьатэкъэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъа бгъэдэбгъэхьэгъа бгъэдигъэхьэгъа бгъэдэдгъэхьэгъа бгъэдэвгъэхьэгъа бгъэдагъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀыныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъакъэ бгъэдэбгъэхьэгъакъэ бгъэдигъэхьэгъакъэ бгъэдэдгъэхьэгъакъэ бгъэдэвгъэхьэгъакъэ бгъэдагъэхьэгъакъэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъат бгъэдэбгъэхьэгъат бгъэдигъэхьэгъат бгъэдэдгъэхьэгъат бгъэдэвгъэхьэгъат бгъэдагъэхьэгъат
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъатэкъэ бгъэдэбгъэхьэгъатэкъэ бгъэдигъэхьэгъатэкъэ бгъэдэдгъэхьэгъатэкъэ бгъэдэвгъэхьэгъатэкъэ бгъэдагъэхьэгъатэкъэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэ бгъэдэбгъэхьэ бгъэдигъэхьэ бгъэдэдгъэхьэ бгъэдэвгъэхьэ бгъэдагъэхьэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэкъэ бгъэдэбгъэхьэкъэ бгъэдигъэхьэкъэ бгъэдэдгъэхьэкъэ бгъэдэвгъэхьэкъэ бгъэдагъэхьэкъэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэт бгъэдэбгъэхьэт бгъэдигъэхьэт бгъэдэдгъэхьэт бгъэдэвгъэхьэт бгъэдагъэхьэт
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэтэкъэ бгъэдэбгъэхьэтэкъэ бгъэдигъэхьэтэкъэ бгъэдэдгъэхьэтэкъэ бгъэдэвгъэхьэтэкъэ бгъэдагъэхьэтэкъэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэн бгъэдэбгъэхьэн бгъэдигъэхьэн бгъэдэдгъэхьэн бгъэдэвгъэхьэн бгъэдагъэхьэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнкъэ бгъэдэбгъэхьэнкъэ бгъэдигъэхьэнкъэ бгъэдэдгъэхьэнкъэ бгъэдэвгъэхьэнкъэ бгъэдагъэхьэнкъэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэну бгъэдэбгъэхьэну бгъэдигъэхьэну бгъэдэдгъэхьэну бгъэдэвгъэхьэну бгъэдагъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнукъэ бгъэдэбгъэхьэнукъэ бгъэдигъэхьэнукъэ бгъэдэдгъэхьэнукъэ бгъэдэвгъэхьэнукъэ бгъэдагъэхьэнукъэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэмэ бгъэдэбгъэхьэмэ бгъэдигъэхьэмэ бгъэдэдгъэхьэмэ бгъэдэвгъэхьэмэ бгъэдагъэхьэмэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэмэ бгъэдумыгъэхьэмэ бгъэдимыгъэхьэмэ бгъэдэдмыгъэхьэмэ бгъэдэвмыгъэхьэмэ бгъэдамыгъэхьэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьамэ бгъэдэбгъэхьамэ бгъэдигъэхьамэ бгъэдэдгъэхьамэ бгъэдэвгъэхьамэ бгъэдагъэхьамэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьамэ бгъэдумыгъэхьамэ бгъэдимыгъэхьамэ бгъэдэдмыгъэхьамэ бгъэдэвмыгъэхьамэ бгъэдамыгъэхьамэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъамэ бгъэдэбгъэхьэгъамэ бгъэдигъэхьэгъамэ бгъэдэдгъэхьэгъамэ бгъэдэвгъэхьэгъамэ бгъэдагъэхьэгъамэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэгъамэ бгъэдумыгъэхьэгъамэ бгъэдимыгъэхьэгъамэ бгъэдэдмыгъэхьэгъамэ бгъэдэвмыгъэхьэгъамэ бгъэдамыгъэхьэгъамэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнмэ бгъэдэбгъэхьэнмэ бгъэдигъэхьэнмэ бгъэдэдгъэхьэнмэ бгъэдэвгъэхьэнмэ бгъэдагъэхьэнмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнмэ бгъэдумыгъэхьэнмэ бгъэдимыгъэхьэнмэ бгъэдэдмыгъэхьэнмэ бгъэдэвмыгъэхьэнмэ бгъэдамыгъэхьэнмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнумэ бгъэдэбгъэхьэнумэ бгъэдигъэхьэнумэ бгъэдэдгъэхьэнумэ бгъэдэвгъэхьэнумэ бгъэдагъэхьэнумэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнумэ бгъэдумыгъэхьэнумэ бгъэдимыгъэхьэнумэ бгъэдэдмыгъэхьэнумэ бгъэдэвмыгъэхьэнумэ бгъэдамыгъэхьэнумэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэтэмэ бгъэдэбгъэхьэтэмэ бгъэдигъэхьэтэмэ бгъэдэдгъэхьэтэмэ бгъэдэвгъэхьэтэмэ бгъэдагъэхьэтэмэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэтэмэ бгъэдумыгъэхьэтэмэ бгъэдимыгъэхьэтэмэ бгъэдэдмыгъэхьэтэмэ бгъэдэвмыгъэхьэтэмэ бгъэдамыгъэхьэтэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьатэмэ бгъэдэбгъэхьатэмэ бгъэдигъэхьатэмэ бгъэдэдгъэхьатэмэ бгъэдэвгъэхьатэмэ бгъэдагъэхьатэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьатэмэ бгъэдумыгъэхьатэмэ бгъэдимыгъэхьатэмэ бгъэдэдмыгъэхьатэмэ бгъэдэвмыгъэхьатэмэ бгъэдамыгъэхьатэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъатэмэ бгъэдэбгъэхьэгъатэмэ бгъэдигъэхьэгъатэмэ бгъэдэдгъэхьэгъатэмэ бгъэдэвгъэхьэгъатэмэ бгъэдагъэхьэгъатэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэгъатэмэ бгъэдумыгъэхьэгъатэмэ бгъэдимыгъэхьэгъатэмэ бгъэдэдмыгъэхьэгъатэмэ бгъэдэвмыгъэхьэгъатэмэ бгъэдамыгъэхьэгъатэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнтэмэ бгъэдэбгъэхьэнтэмэ бгъэдигъэхьэнтэмэ бгъэдэдгъэхьэнтэмэ бгъэдэвгъэхьэнтэмэ бгъэдагъэхьэнтэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнтэмэ бгъэдумыгъэхьэнтэмэ бгъэдимыгъэхьэнтэмэ бгъэдэдмыгъэхьэнтэмэ бгъэдэвмыгъэхьэнтэмэ бгъэдамыгъэхьэнтэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнутэмэ бгъэдэбгъэхьэнутэмэ бгъэдигъэхьэнутэмэ бгъэдэдгъэхьэнутэмэ бгъэдэвгъэхьэнутэмэ бгъэдагъэхьэнутэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнутэмэ бгъэдумыгъэхьэнутэмэ бгъэдимыгъэхьэнутэмэ бгъэдэдмыгъэхьэнутэмэ бгъэдэвмыгъэхьэнутэмэ бгъэдамыгъэхьэнутэмэ
сослагательнэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнт бгъэдэбгъэхьэнт бгъэдигъэхьэнт бгъэдэдгъэхьэнт бгъэдэвгъэхьэнт бгъэдагъэхьэнт
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнтэкъым бгъэдэбгъэхьэнтэкъым бгъэдигъэхьэнтэкъым бгъэдэдгъэхьэнтэкъым бгъэдэвгъэхьэнтэкъым бгъэдагъэхьэнтэкъым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнут бгъэдэбгъэхьэнут бгъэдигъэхьэнут бгъэдэдгъэхьэнут бгъэдэвгъэхьэнут бгъэдагъэхьэнут
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнутэкъым бгъэдэбгъэхьэнутэкъым бгъэдигъэхьэнутэкъым бгъэдэдгъэхьэнутэкъым бгъэдэвгъэхьэнутэкъым бгъэдагъэхьэнутэкъым
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэми бгъэдэбгъэхьэми бгъэдигъэхьэми бгъэдэдгъэхьэми бгъэдэвгъэхьэми бгъэдагъэхьэми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэми бгъэдумыгъэхьэми бгъэдимыгъэхьэми бгъэдэдмыгъэхьэми бгъэдэвмыгъэхьэми бгъэдамыгъэхьэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьами бгъэдэбгъэхьами бгъэдигъэхьами бгъэдэдгъэхьами бгъэдэвгъэхьами бгъэдагъэхьами
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьами бгъэдумыгъэхьами бгъэдимыгъэхьами бгъэдэдмыгъэхьами бгъэдэвмыгъэхьами бгъэдамыгъэхьами
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъами бгъэдэбгъэхьэгъами бгъэдигъэхьэгъами бгъэдэдгъэхьэгъами бгъэдэвгъэхьэгъами бгъэдагъэхьэгъами
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэгъами бгъэдумыгъэхьэгъами бгъэдимыгъэхьэгъами бгъэдэдмыгъэхьэгъами бгъэдэвмыгъэхьэгъами бгъэдамыгъэхьэгъами
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнми бгъэдэбгъэхьэнми бгъэдигъэхьэнми бгъэдэдгъэхьэнми бгъэдэвгъэхьэнми бгъэдагъэхьэнми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнми бгъэдумыгъэхьэнми бгъэдимыгъэхьэнми бгъэдэдмыгъэхьэнми бгъэдэвмыгъэхьэнми бгъэдамыгъэхьэнми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнуми бгъэдэбгъэхьэнуми бгъэдигъэхьэнуми бгъэдэдгъэхьэнуми бгъэдэвгъэхьэнуми бгъэдагъэхьэнуми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнуми бгъэдумыгъэхьэнуми бгъэдимыгъэхьэнуми бгъэдэдмыгъэхьэнуми бгъэдэвмыгъэхьэнуми бгъэдамыгъэхьэнуми
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэтэми бгъэдэбгъэхьэтэми бгъэдигъэхьэтэми бгъэдэдгъэхьэтэми бгъэдэвгъэхьэтэми бгъэдагъэхьэтэми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэтэми бгъэдумыгъэхьэтэми бгъэдимыгъэхьэтэми бгъэдэдмыгъэхьэтэми бгъэдэвмыгъэхьэтэми бгъэдамыгъэхьэтэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьатэми бгъэдэбгъэхьатэми бгъэдигъэхьатэми бгъэдэдгъэхьатэми бгъэдэвгъэхьатэми бгъэдагъэхьатэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьатэми бгъэдумыгъэхьатэми бгъэдимыгъэхьатэми бгъэдэдмыгъэхьатэми бгъэдэвмыгъэхьатэми бгъэдамыгъэхьатэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэгъатэми бгъэдэбгъэхьэгъатэми бгъэдигъэхьэгъатэми бгъэдэдгъэхьэгъатэми бгъэдэвгъэхьэгъатэми бгъэдагъэхьэгъатэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэгъатэми бгъэдумыгъэхьэгъатэми бгъэдимыгъэхьэгъатэми бгъэдэдмыгъэхьэгъатэми бгъэдэвмыгъэхьэгъатэми бгъэдамыгъэхьэгъатэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнтэми бгъэдэбгъэхьэнтэми бгъэдигъэхьэнтэми бгъэдэдгъэхьэнтэми бгъэдэвгъэхьэнтэми бгъэдагъэхьэнтэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнтэми бгъэдумыгъэхьэнтэми бгъэдимыгъэхьэнтэми бгъэдэдмыгъэхьэнтэми бгъэдэвмыгъэхьэнтэми бгъэдамыгъэхьэнтэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьэнутэми бгъэдэбгъэхьэнутэми бгъэдигъэхьэнутэми бгъэдэдгъэхьэнутэми бгъэдэвгъэхьэнутэми бгъэдагъэхьэнутэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьэнутэми бгъэдумыгъэхьэнутэми бгъэдимыгъэхьэнутэми бгъэдэдмыгъэхьэнутэми бгъэдэвмыгъэхьэнутэми бгъэдамыгъэхьэнутэми
гъэщӀэгъуэныгъэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьаи бгъэдэбгъэхьаи бгъэдигъэхьаи бгъэдэдгъэхьаи бгъэдэвгъэхьаи бгъэдагъэхьаи
щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьакъыми бгъэдэбгъэхьакъыми бгъэдигъэхьакъыми бгъэдэдгъэхьакъыми бгъэдэвгъэхьакъыми бгъэдагъэхьакъыми
фӀэфӀыныгъэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьащэрэт бгъэдэбгъэхьащэрэт бгъэдигъэхьащэрэт бгъэдэдгъэхьащэрэт бгъэдэвгъэхьащэрэт бгъэдагъэхьащэрэт
щымыӀэныгъэ: бгъэдэзмыгъэхьащэрэт бгъэдумыгъэхьащэрэт бгъэдимыгъэхьащэрэт бгъэдэдмыгъэхьащэрэт бгъэдэвмыгъэхьащэрэт бгъэдамыгъэхьащэрэт
шэч къытехьэныгъэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнщ бгъэдэбгъэхьагъэнщ бгъэдигъэхьагъэнщ бгъэдэдгъэхьагъэнщ бгъэдэвгъэхьагъэнщ бгъэдагъэхьагъэнщ
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнкъым бгъэдэбгъэхьагъэнкъым бгъэдигъэхьагъэнкъым бгъэдэдгъэхьагъэнкъым бгъэдэвгъэхьагъэнкъым бгъэдагъэхьагъэнкъым
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнт бгъэдэбгъэхьагъэнт бгъэдигъэхьагъэнт бгъэдэдгъэхьагъэнт бгъэдэвгъэхьагъэнт бгъэдагъэхьагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнтэкъым бгъэдэбгъэхьагъэнтэкъым бгъэдигъэхьагъэнтэкъым бгъэдэдгъэхьагъэнтэкъым бгъэдэвгъэхьагъэнтэкъым бгъэдагъэхьагъэнтэкъым
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэн бгъэдэбгъэхьагъэн бгъэдигъэхьагъэн бгъэдэдгъэхьагъэн бгъэдэвгъэхьагъэн бгъэдагъэхьагъэн
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнкъэ бгъэдэбгъэхьагъэнкъэ бгъэдигъэхьагъэнкъэ бгъэдэдгъэхьагъэнкъэ бгъэдэвгъэхьагъэнкъэ бгъэдагъэхьагъэнкъэ
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнт бгъэдэбгъэхьагъэнт бгъэдигъэхьагъэнт бгъэдэдгъэхьагъэнт бгъэдэвгъэхьагъэнт бгъэдагъэхьагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнтэкъэ бгъэдэбгъэхьагъэнтэкъэ бгъэдигъэхьагъэнтэкъэ бгъэдэдгъэхьагъэнтэкъэ бгъэдэвгъэхьагъэнтэкъэ бгъэдагъэхьагъэнтэкъэ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнущ бгъэдэбгъэхьагъэнущ бгъэдигъэхьагъэнущ бгъэдэдгъэхьагъэнущ бгъэдэвгъэхьагъэнущ бгъэдагъэхьагъэнущ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнукъым бгъэдэбгъэхьагъэнукъым бгъэдигъэхьагъэнукъым бгъэдэдгъэхьагъэнукъым бгъэдэвгъэхьагъэнукъым бгъэдагъэхьагъэнукъым
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнут бгъэдэбгъэхьагъэнут бгъэдигъэхьагъэнут бгъэдэдгъэхьагъэнут бгъэдэвгъэхьагъэнут бгъэдагъэхьагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнутэкъым бгъэдэбгъэхьагъэнутэкъым бгъэдигъэхьагъэнутэкъым бгъэдэдгъэхьагъэнутэкъым бгъэдэвгъэхьагъэнутэкъым бгъэдагъэхьагъэнутэкъым
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэну бгъэдэбгъэхьагъэну бгъэдигъэхьагъэну бгъэдэдгъэхьагъэну бгъэдэвгъэхьагъэну бгъэдагъэхьагъэну
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнукъэ бгъэдэбгъэхьагъэнукъэ бгъэдигъэхьагъэнукъэ бгъэдэдгъэхьагъэнукъэ бгъэдэвгъэхьагъэнукъэ бгъэдагъэхьагъэнукъэ
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнут бгъэдэбгъэхьагъэнут бгъэдигъэхьагъэнут бгъэдэдгъэхьагъэнут бгъэдэвгъэхьагъэнут бгъэдагъэхьагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: бгъэдэзгъэхьагъэнутэкъэ бгъэдэбгъэхьагъэнутэкъэ бгъэдигъэхьагъэнутэкъэ бгъэдэдгъэхьагъэнутэкъэ бгъэдэвгъэхьагъэнутэкъэ бгъэдагъэхьагъэнутэкъэ
Зылэжь (субъектнэ) причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзыгъэхьэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзымыгъэхьэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзыгъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзымыгъэхьа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзыгъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзымыгъэхьэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзыгъэхьэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзымыгъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзыгъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзымыгъэхьэну
Зэлэжь (объектнэ) причастие (щхьэм иту) сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьэ бгъэдэбгъэхьэ бгъэдигъэхьэ бгъэдэдгъэхьэ бгъэдэвгъэхьэ бгъэдагъэхьэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьэ бгъэдумыгъэхьэ бгъэдимыгъэхьэ бгъэдэдмыгъэхьэ бгъэдэвмыгъэхьэ бгъэдамыгъэхьэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьа бгъэдэбгъэхьа бгъэдигъэхьа бгъэдэдгъэхьа бгъэдэвгъэхьа бгъэдагъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьа бгъэдумыгъэхьа бгъэдимыгъэхьа бгъэдэдмыгъэхьа бгъэдэвмыгъэхьа бгъэдамыгъэхьа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьэгъа бгъэдэбгъэхьэгъа бгъэдигъэхьэгъа бгъэдэдгъэхьэгъа бгъэдэвгъэхьэгъа бгъэдагъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьэгъа бгъэдумыгъэхьэгъа бгъэдимыгъэхьэгъа бгъэдэдмыгъэхьэгъа бгъэдэвмыгъэхьэгъа бгъэдамыгъэхьэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьэн бгъэдэбгъэхьэн бгъэдигъэхьэн бгъэдэдгъэхьэн бгъэдэвгъэхьэн бгъэдагъэхьэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьэн бгъэдумыгъэхьэн бгъэдимыгъэхьэн бгъэдэдмыгъэхьэн бгъэдэвмыгъэхьэн бгъэдамыгъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьэну бгъэдэбгъэхьэну бгъэдигъэхьэну бгъэдэдгъэхьэну бгъэдэвгъэхьэну бгъэдагъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьэну бгъэдумыгъэхьэну бгъэдимыгъэхьэну бгъэдэдмыгъэхьэну бгъэдэвмыгъэхьэну бгъэдамыгъэхьэну
Зэлэжь (объектнэ) причастие (щхьэншэ)
ит зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэгъэхьэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэмыгъэхьэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэгъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэмыгъэхьа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэгъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэмыгъэхьэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэгъэхьэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэмыгъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэгъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэмыгъэхьэну
Обстоятельственнэ причастиехэр сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
Лэжьыгъэм и къэхъукӀэр зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзгъэхьэ зэрыбгъэдэбгъэхьэ зэрыбгъэдигъэхьэ зэрыбгъэдэдгъэхьэ зэрыбгъэдэвгъэхьэ зэрыбгъэдагъэхьэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзмыгъэхьэ зэрыбгъэдумыгъэхьэ зэрыбгъэдимыгъэхьэ зэрыбгъэдэдмыгъэхьэ зэрыбгъэдэвмыгъэхьэ зэрыбгъэдамыгъэхьэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзгъэхьа зэрыбгъэдэбгъэхьа зэрыбгъэдигъэхьа зэрыбгъэдэдгъэхьа зэрыбгъэдэвгъэхьа зэрыбгъэдагъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзмыгъэхьа зэрыбгъэдумыгъэхьа зэрыбгъэдимыгъэхьа зэрыбгъэдэдмыгъэхьа зэрыбгъэдэвмыгъэхьа зэрыбгъэдамыгъэхьа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзгъэхьэгъа зэрыбгъэдэбгъэхьэгъа зэрыбгъэдигъэхьэгъа зэрыбгъэдэдгъэхьэгъа зэрыбгъэдэвгъэхьэгъа зэрыбгъэдагъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзмыгъэхьэгъа зэрыбгъэдумыгъэхьэгъа зэрыбгъэдимыгъэхьэгъа зэрыбгъэдэдмыгъэхьэгъа зэрыбгъэдэвмыгъэхьэгъа зэрыбгъэдамыгъэхьэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзгъэхьэн зэрыбгъэдэбгъэхьэн зэрыбгъэдигъэхьэн зэрыбгъэдэдгъэхьэн зэрыбгъэдэвгъэхьэн зэрыбгъэдагъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзмыгъэхьэн зэрыбгъэдумыгъэхьэн зэрыбгъэдимыгъэхьэн зэрыбгъэдэдмыгъэхьэн зэрыбгъэдэвмыгъэхьэн зэрыбгъэдамыгъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзгъэхьэну зэрыбгъэдэбгъэхьэну зэрыбгъэдигъэхьэну зэрыбгъэдэдгъэхьэну зэрыбгъэдэвгъэхьэну зэрыбгъэдагъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ зэрыбгъэдэзмыгъэхьэну зэрыбгъэдумыгъэхьэну зэрыбгъэдимыгъэхьэну зэрыбгъэдэдмыгъэхьэну зэрыбгъэдэвмыгъэхьэну зэрыбгъэдамыгъэхьэну
Зэман/щӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ щыбгъэдэзгъэхьэ щыбгъэдэбгъэхьэ щыбгъэдигъэхьэ щыбгъэдэдгъэхьэ щыбгъэдэвгъэхьэ щыбгъэдагъэхьэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ щыбгъэдэзмыгъэхьэ щыбгъэдумыгъэхьэ щыбгъэдимыгъэхьэ щыбгъэдэдмыгъэхьэ щыбгъэдэвмыгъэхьэ щыбгъэдамыгъэхьэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щыбгъэдэзгъэхьа щыбгъэдэбгъэхьа щыбгъэдигъэхьа щыбгъэдэдгъэхьа щыбгъэдэвгъэхьа щыбгъэдагъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щыбгъэдэзмыгъэхьа щыбгъэдумыгъэхьа щыбгъэдимыгъэхьа щыбгъэдэдмыгъэхьа щыбгъэдэвмыгъэхьа щыбгъэдамыгъэхьа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щыбгъэдэзгъэхьэгъа щыбгъэдэбгъэхьэгъа щыбгъэдигъэхьэгъа щыбгъэдэдгъэхьэгъа щыбгъэдэвгъэхьэгъа щыбгъэдагъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щыбгъэдэзмыгъэхьэгъа щыбгъэдумыгъэхьэгъа щыбгъэдимыгъэхьэгъа щыбгъэдэдмыгъэхьэгъа щыбгъэдэвмыгъэхьэгъа щыбгъэдамыгъэхьэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щыбгъэдэзгъэхьэн щыбгъэдэбгъэхьэн щыбгъэдигъэхьэн щыбгъэдэдгъэхьэн щыбгъэдэвгъэхьэн щыбгъэдагъэхьэн
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щыбгъэдэзмыгъэхьэн щыбгъэдумыгъэхьэн щыбгъэдимыгъэхьэн щыбгъэдэдмыгъэхьэн щыбгъэдэвмыгъэхьэн щыбгъэдамыгъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щыбгъэдэзгъэхьэну щыбгъэдэбгъэхьэну щыбгъэдигъэхьэну щыбгъэдэдгъэхьэну щыбгъэдэвгъэхьэну щыбгъэдагъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щыбгъэдэзмыгъэхьэну щыбгъэдумыгъэхьэну щыбгъэдимыгъэхьэну щыбгъэдэдмыгъэхьэну щыбгъэдэвмыгъэхьэну щыбгъэдамыгъэхьэну
ЩӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ здыбгъэдэзгъэхьэ здыбгъэдэбгъэхьэ здыбгъэдигъэхьэ здыбгъэдэдгъэхьэ здыбгъэдэвгъэхьэ здыбгъэдагъэхьэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ здыбгъэдэзмыгъэхьэ здыбгъэдумыгъэхьэ здыбгъэдимыгъэхьэ здыбгъэдэдмыгъэхьэ здыбгъэдэвмыгъэхьэ здыбгъэдамыгъэхьэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ здыбгъэдэзгъэхьа здыбгъэдэбгъэхьа здыбгъэдигъэхьа здыбгъэдэдгъэхьа здыбгъэдэвгъэхьа здыбгъэдагъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ здыбгъэдэзмыгъэхьа здыбгъэдумыгъэхьа здыбгъэдимыгъэхьа здыбгъэдэдмыгъэхьа здыбгъэдэвмыгъэхьа здыбгъэдамыгъэхьа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ здыбгъэдэзгъэхьэгъа здыбгъэдэбгъэхьэгъа здыбгъэдигъэхьэгъа здыбгъэдэдгъэхьэгъа здыбгъэдэвгъэхьэгъа здыбгъэдагъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ здыбгъэдэзмыгъэхьэгъа здыбгъэдумыгъэхьэгъа здыбгъэдимыгъэхьэгъа здыбгъэдэдмыгъэхьэгъа здыбгъэдэвмыгъэхьэгъа здыбгъэдамыгъэхьэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ здыбгъэдэзгъэхьэн здыбгъэдэбгъэхьэн здыбгъэдигъэхьэн здыбгъэдэдгъэхьэн здыбгъэдэвгъэхьэн здыбгъэдагъэхьэн
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ здыбгъэдэзмыгъэхьэн здыбгъэдумыгъэхьэн здыбгъэдимыгъэхьэн здыбгъэдэдмыгъэхьэн здыбгъэдэвмыгъэхьэн здыбгъэдамыгъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ здыбгъэдэзгъэхьэну здыбгъэдэбгъэхьэну здыбгъэдигъэхьэну здыбгъэдэдгъэхьэну здыбгъэдэвгъэхьэну здыбгъэдагъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ здыбгъэдэзмыгъэхьэну здыбгъэдумыгъэхьэну здыбгъэдимыгъэхьэну здыбгъэдэдмыгъэхьэну здыбгъэдэвмыгъэхьэну здыбгъэдамыгъэхьэну
Щхьэусыгъуэ, мурад зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзгъэхьэ щӀыбгъэдэбгъэхьэ щӀыбгъэдигъэхьэ щӀыбгъэдэдгъэхьэ щӀыбгъэдэвгъэхьэ щӀыбгъэдагъэхьэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзмыгъэхьэ щӀыбгъэдумыгъэхьэ щӀыбгъэдимыгъэхьэ щӀыбгъэдэдмыгъэхьэ щӀыбгъэдэвмыгъэхьэ щӀыбгъэдамыгъэхьэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзгъэхьа щӀыбгъэдэбгъэхьа щӀыбгъэдигъэхьа щӀыбгъэдэдгъэхьа щӀыбгъэдэвгъэхьа щӀбгъэдагъэхьа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзмыгъэхьа щӀыбгъэдумыгъэхьа щӀыбгъэдимыгъэхьа щӀыбгъэдэдмыгъэхьа щӀыбгъэдэвмыгъэхьа щӀыбгъэдамыгъэхьа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзгъэхьэгъа щӀэбгъэдэбгъэхьэгъа щӀыбгъэдигъэхьэгъа щӀэбгъэдэдгъэхьэгъа щӀэбгъэдэвгъэхьэгъа щӀыбгъэдагъэхьэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзмыгъэхьэгъа щӀыбгъэдумыгъэхьэгъа щӀыбгъэдимыгъэхьэгъа щӀыбгъэдэдмыгъэхьэгъа щӀыбгъэдэвмыгъэхьэгъа щӀыбгъэдамыгъэхьэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзгъэхьэн щӀыбгъэдэбгъэхьэн щӀыбгъэдигъэхьэн щӀыбгъэдэдгъэхьэн щӀыбгъэдэвгъэхьэн щӀыбгъэдагъэхьэн
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзмыгъэхьэн щӀыбгъэдумыгъэхьэн щӀыбгъэдимыгъэхьэн щӀыбгъэдэдмыгъэхьэн щӀыбгъэдэвмыгъэхьэн щӀыбгъэдамыгъэхьэн
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзгъэхьэну щӀыбгъэдэбгъэхьэну щӀыбгъэдигъэхьэну щӀыбгъэдэдгъэхьэну щӀыбгъэдэвгъэхьэну щӀыбгъэдагъэхьэну
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щӀыбгъэдэзмыгъэхьэну щӀыбгъэдумыгъэхьэну щӀыбгъэдимыгъэхьэну щӀыбгъэдэдмыгъэхьэну щӀыбгъэдэвмыгъэхьэну щӀыбгъэдамыгъэхьэну
Деепричастиехэр сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьэу бгъэдэбгъэхьэу бгъэдигъэхьэу бгъэдэдгъэхьэу бгъэдэвгъэхьэу бгъэдагъэхьэу
ит зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьэу бгъэдумыгъэхьэу бгъэдимыгъэхьэу бгъэдэдмыгъэхьэу бгъэдэвмыгъэхьэу бгъэдамыгъэхьэу
блэкӀа зэман - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьауэ бгъэдэбгъэхьауэ бгъэдигъэхьауэ бгъэдэдгъэхьауэ бгъэдэвгъэхьауэ бгъэдагъэхьауэ
блэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьауэ бгъэдумыгъэхьауэ бгъэдимыгъэхьауэ бгъэдэдмыгъэхьауэ бгъэдэвмыгъэхьауэ бгъэдамыгъэхьауэ
урэ-кӀэ деепричастие - щыӀэныгъэ бгъэдэзгъэхьэурэ бгъэдэбгъэхьэурэ бгъэдигъэхьэурэ бгъэдэдгъэхьэурэ бгъэдэвгъэхьэурэ бгъэдагъэхьэурэ
урэ-кӀэ деепричастие - щымыӀэныгъэ бгъэдэзмыгъэхьэурэ бгъэдумыгъэхьэурэ бгъэдимыгъэхьэурэ бгъэдэдмыгъэхьэурэ бгъэдэвмыгъэхьэурэ бгъэдамыгъэхьэурэ
ит зэман щыӀэныгъэ фащэ: подлежащэ + прямой дополненэ +

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

подлежащэ СЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ
уэ убгъэдызогъэхьэ уабгъэдызогъэхьэ
ар ббгъэдызогъэхьэ бгъэдызогъэхьэ вбгъэдызогъэхьэ ябгъэдызогъэхьэ
дэ
фэ фыбгъэдызогъэхьэ фабгъэдызогъэхьэ
ахэр ббгъэдызогъэхьэ(хэ) бгъэдызогъэхьэ(хэ) вбгъэдызогъэхьэ(хэ ябгъэдызогъэхьэ(хэ)
подлежащэ УЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыбгъэдыбогъэхьэ сабгъэдыбогъэхьэ
уэ
ар збгъэдыбогъэхьэ бгъэдыбогъэхьэ дбгъэдыбогъэхьэ ябгъэдыбогъэхьэ
дэ дыбгъэдыбогъэхьэ дабгъэдыбогъэхьэ
фэ
ахэр збгъэдыбогъэхьэ(хэ) бгъэдыбогъэхьэ(хэ) дбгъэдыбогъэхьэ(хэ) ябгъэдыбогъэхьэ(хэ)
подлежащэ АБЫ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыббгъэдегъэхьэ сыбгъэдегъэхьэ сывбгъэдегъэхьэ сабгъэдегъэхьэ
уэ узбгъэдегъэхьэ убгъэдегъэхьэ удбгъэдегъэхьэ уабгъэдегъэхьэ
ар збгъэдегъэхьэ ббгъэдегъэхьэ бгъэдегъэхьэ дбгъэдегъэхьэ вбгъэдегъэхьэ ябгъэдегъэхьэ
дэ дыббгъэдегъэхьэ дыбгъэдегъэхьэ дывбгъэдегъэхьэ дабгъэдегъэхьэ
фэ фызбгъэдегъэхьэ фыбгъэдегъэхьэ фыдбгъэдегъэхьэ фабгъэдегъэхьэ
ахэр збгъэдегъэхьэ(хэ) ббгъэдегъэхьэ(хэ) бгъэдегъэхьэ(хэ) дбгъэдегъэхьэ(хэ) вбгъэдегъэхьэ(хэ) ябгъэдегъэхьэ(хэ)
подлежащэ ДЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ
уэ убгъэдыдогъэхьэ уабгъэдыдогъэхьэ
ар ббгъэдыдогъэхьэ бгъэдыдогъэхьэ вбгъэдыдогъэхьэ ябгъэдыдогъэхьэ
дэ
фэ фыбгъэдыдогъэхьэ фабгъэдыдогъэхьэ
ахэр ббгъэдыдогъэхьэ(хэ) бгъэдыдогъэхьэ(хэ) вбгъэдыдогъэхьэ(хэ) ябгъэдыдогъэхьэ(хэ)
подлежащэ ФЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыбгъэдывогъэхьэ сабгъэдывогъэхьэ
уэ
ар збгъэдывогъэхьэ бгъэдывогъэхьэ дбгъэдывогъэхьэ ябгъэдывогъэхьэ
дэ дыбгъэдывогъэхьэ дабгъэдывогъэхьэ
фэ
ахэр збгъэдывогъэхьэ(хэ) бгъэдывогъэхьэ(хэ) дбгъэдывогъэхьэ(хэ) ябгъэдывогъэхьэ(хэ)
подлежащэ АБЫХЭМ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыббгъэдагъэхьэ сыбгъэдагъэхьэ сывбгъэдагъэхьэ сабгъэдагъэхьэ
уэ узбгъэдагъэхьэ убгъэдагъэхьэ удбгъэдагъэхьэ уабгъэдагъэхьэ
ар збгъэдагъэхьэ ббгъэдагъэхьэ бгъэдагъэхьэ дбгъэдагъэхьэ вбгъэдагъэхьэ ябгъэдагъэхьэ
дэ дыббгъэдагъэхьэ дыбгъэдагъэхьэ дывбгъэдагъэхьэ дабгъэдагъэхьэ
фэ фызбгъэдагъэхьэ фыбгъэдагъэхьэ фыдбгъэдагъэхьэ фабгъэдагъэхьэ
ахэр збгъэдагъэхьэ(хэ) ббгъэдагъэхьэ(хэ) бгъэдагъэхьэ(хэ) дбгъэдагъэхьэ(хэ) вбгъэдагъэхьэ(хэ) ябгъэдагъэхьэ(хэ)
-э-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [хь]э [хь]эр -- [хь]эхэр
Эргативнэ: [хь]э [хь]эм -- [хь]эхэм
Послеложнэ: [хь]экӀэ [хь]эмкӀэ [хь]эхэкӀэ [хь]эхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [хь]эу [хь]эрауэ [хь]эхэу [хь]эхэрауэ
-а-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [хь]а [хь]ар -- [хь]ахэр
Эргативнэ: [хь]а [хь]ам -- [хь]ахэм
Послеложнэ: [хь]акӀэ [хь]амкӀэ [хь]ахэкӀэ [хь]ахэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [хь]ауэ [хь]арауэ [хь]ахэу [хь]ахэрауэ
-эн-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [хь]эн [хь]эныр -- [хь]энхэр
Эргативнэ: [хь]эн [хь]эным -- [хь]энхэм
Послеложнэ: [хь]энкӀэ [хь]энымкӀэ [хь]энхэкӀэ [хь]энхэмкӀэ
'Обстоятельственнэ: [хь]эну [хь]энырауэ [хь]энхэу [хь]энхэрауэ
-эну-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [хь]эну [хь]энур -- [хь]энухэр
Эргативнэ: [хь]эну [хь]энум -- [хь]энухэм
Послеложнэ: [хь]энукӀэ [хь]энумкӀэ [хь]энухэкӀэ [хь]энухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [хь]энууэ [хь]энурауэ [хь]энухэу [хь]энухэрауэ