Wt/kbd/спр-лъэмыӏ-бэтэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > спр-лъэмыӏ-бэтэн

Глагол лъэмыӏэс "бэтэн"-ым и спряженэр


Инфинитив (масдар)
щыӀэныгъэ: бэтэн
щымыӀэныгъэ: мыбэтэн
Инфинитив (масдар) щхьэкӀэ зэхъуэкӀа сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сыбэтэн убэтэн бэтэн дыбэтэн фыбэтэн бэтэн(хэ)
щымыӀэныгъэ: сымыбэтэн умыбэтэн мыбэтэн дымыбэтэн фымыбэтэн мыбэтэн(хэ)
унафэ наклоненэ уэ фэ
щыӀэныгъэ: батэ! фыбатэ!
щымыӀэныгъэ: умыбатэ! фымыбатэ!
Ре-кӀэ унафэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сребатэ уребатэ иребатэ дребатэ фребатэ иребатэ
щымыӀэныгъэ: сремыбатэ уремыбатэ иремыбатэ дремыбатэ фремыбатэ иремыбатэ
ЗэраӀуатэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: собатэ(р) уобатэ(р) мэбатэ(р) добатэ(р) фобатэ(р) мэбатэ(хэ)(р)
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбатэркъым убатэркъым батэркъым дыбатэркъым фыбатэркъым батэ(хэ)ркъым
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: сыбатэ(р)т убатэ(р)т батэ(р)т дыбатэ(р)т фыбатэ(р)т батэ(хэ)(р)т
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбатэ(р)тэкъым убатэ(р)тэкъым батэ(р)тэкъым дыбатэ(р)тэкъым фыбатэ(р)тэкъым батэ(хэ)(р)тэкъым
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбэтащ убэтащ бэтащ дыбэтащ фыбэтащ бэта(хэ)щ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбэтакъым убэтакъым бэтакъым дыбэтакъым фыбэтакъым бэта(хэ)къым
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: сыбэтат убэтат бэтат дыбэтат фыбэтат бэта(хэ)т
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбэтатэкъым убэтатэкъым бэтатэкъым дыбэтатэкъым фыбэтатэкъым бэта(хэ)тэкъым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэгъащ убэтэгъащ бэтэгъащ дыбэтэгъащ фыбэтэгъащ бэтэгъа(хэ)щ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэгъакъым убэтэгъакъым бэтэгъакъым дыбэтэгъакъым фыбэтэгъакъым бэтэгъа(хэ)къым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэгъат убэтэгъат бэтэгъат дыбэтэгъат фыбэтэгъат бэтэгъа(хэ)т
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэгъатэкъым убэтэгъатэкъым бэтэгъатэкъым дыбэтэгъатэкъым фыбэтэгъатэкъым бэтэгъа(хэ)тэкъым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: сыбатэщ убатэщ батэщ дыбатэщ фыбатэщ батэ(хэ)щ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: сыбатэкъым убатэкъым батэкъым дыбатэкъым фыбатэкъым батэ(хэ)къым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: сыбатэт убатэт батэт дыбатэт фыбатэт батэ(хэ)т
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: сыбатэтэкъым убатэтэкъым батэтэкъым дыбатэтэкъым фыбатэтэкъым батэ(хэ)тэкъым
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнщ убэтэнщ бэтэнщ дыбэтэнщ фыбэтэнщ бэтэн(хэ)щ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэнкъым убэтэнкъым бэтэнкъым дыбэтэнкъым фыбэтэнкъым бэтэн(хэ)къым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнущ убэтэнущ бэтэнущ дыбэтэнущ фыбэтэнущ бэтэну(хэ)щ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэнукъым убэтэнукъым бэтэнукъым дыбэтэнукъым фыбэтэнукъым бэтэну(хэ)къым
ЗэрыупщӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбатэрэ убатэрэ батэрэ дыбатэрэ фыбатэрэ батэ(хэ)рэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбатэркъэ убатэркъэ батэркъэ дыбатэркъэ фыбатэркъэ батэ(хэ)ркъэ
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: сыбатэ(р)т убатэ(р)т батэ(р)т дыбатэ(р)т фыбатэ(р)т батэ(хэ)(р)т
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбатэ(р)тэкъэ убатэ(р)тэкъэ батэ(р)тэкъэ дыбатэ(р)тэкъэ фыбатэ(р)тэкъэ батэ(хэ)(р)тэкъэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбэта убэта бэта дыбэта фыбэта бэта(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбэтакъэ убэтакъэ бэтакъэ дыбэтакъэ фыбэтакъэ бэта(хэ)къэ
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: сыбэтат убэтат бэтат дыбэтат фыбэтат бэта(хэ)т
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбэтатэкъэ убэтатэкъэ бэтатэкъэ дыбэтатэкъэ фыбэтатэкъэ бэта(хэ)тэкъэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэгъа убэтэгъа бэтэгъа дыбэтэгъа фыбэтэгъа бэтэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэгъакъэ убэтэгъакъэ бэтэгъакъэ дыбэтэгъакъэ фыбэтэгъакъэ бэтэгъа(хэ)къэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэгъат убэтэгъат бэтэгъат дыбэтэгъат фыбэтэгъат бэтэгъа(хэ)т
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбэтэгъатэкъэ убэтэгъатэкъэ бэтэгъатэкъэ дыбэтэгъатэкъэ фыбэтэгъатэкъэ бэтэгъа(хэ)тэкъэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: сыбатэ убатэ батэ дыбатэ фыбатэ батэ(хэ)
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: сыбатэкъэ убатэкъэ батэкъэ дыбатэкъэ фыбатэкъэ батэ(хэ)къэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: сыбатэт убатэт батэт дыбатэт фыбатэт батэ(хэ)т
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: сыбатэтэкъэ убатэтэкъэ батэтэкъэ дыбатэтэкъэ фыбатэтэкъэ батэ(хэ)тэкъэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэн убэтэн бэтэн дыбэтэн фыбэтэн бэтэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэнкъэ убэтэнкъэ бэтэнкъэ дыбэтэнкъэ фыбэтэнкъэ бэтэн(хэ)къэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэну убэтэну бэтэну дыбэтэну фыбэтэну бэтэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэнукъэ убэтэнукъэ бэтэнукъэ дыбэтэнукъэ фыбэтэнукъэ бэтэну(хэ)къэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбатэмэ убатэмэ батэмэ дыбатэмэ фыбатэмэ батэ(хэ)мэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбатэмэ умыбатэмэ мыбатэмэ дымыбатэмэ фымыбатэмэ мыбатэ(хэ)мэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбэтамэ убэтамэ бэтамэ дыбэтамэ фыбэтамэ бэта(хэ)мэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтамэ умыбэтамэ мыбэтамэ дымыбэтамэ фымыбэтамэ мыбэта(хэ)мэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбэтэгъамэ убэтэгъамэ бэтэгъамэ дыбэтэгъамэ фыбэтэгъамэ бэтэгъа(хэ)мэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэгъамэ умыбэтэгъамэ мыбэтэгъамэ дымыбэтэгъамэ фымыбэтэгъамэ мыбэтэгъа(хэ)мэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнмэ убэтэнмэ бэтэнмэ дыбэтэнмэ фыбэтэнмэ бэтэн(хэ)мэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнмэ умыбэтэнмэ мыбэтэнмэ дымыбэтэнмэ фымыбэтэнмэ мыбэтэн(хэ)мэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнумэ убэтэнумэ бэтэнумэ дыбэтэнумэ фыбэтэнумэ бэтэну(хэ)мэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнумэ умыбэтэнумэ мыбэтэнумэ дымыбэтэнумэ фымыбэтэнумэ мыбэтэну(хэ)мэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбатэтэмэ убатэтэмэ батэтэмэ дыбатэтэмэ фыбатэтэмэ батэ(хэ)тэмэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбатэтэмэ умыбатэтэмэ мыбатэтэмэ дымыбатэтэмэ фымыбатэтэмэ мыбатэ(хэ)тэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбэтатэмэ убэтатэмэ бэтатэмэ дыбэтатэмэ фыбэтатэмэ бэта(хэ)тэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтатэмэ умыбэтатэмэ мыбэтатэмэ дымыбэтатэмэ фымыбэтатэмэ мыбэта(хэ)тэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбэтэгъатэмэ убэтэгъатэмэ бэтэгъатэмэ дыбэтэгъатэмэ фыбэтэгъатэмэ бэтэгъа(хэ)тэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэгъатэмэ умыбэтэгъатэмэ мыбэтэгъатэмэ дымыбэтэгъатэмэ фымыбэтэгъатэмэ мыбэтэгъа(хэ)тэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнтэмэ убэтэнтэмэ бэтэнтэмэ дыбэтэнтэмэ фыбэтэнтэмэ бэтэн(хэ)тэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнтэмэ умыбэтэнтэмэ мыбэтэнтэмэ дымыбэтэнтэмэ фымыбэтэнтэмэ мыбэтэн(хэ)тэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнутэмэ убэтэнутэмэ бэтэнутэмэ дыбэтэнутэмэ фыбэтэнутэмэ бэтэну(хэ)тэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнутэмэ умыбэтэнутэмэ мыбэтэнутэмэ дымыбэтэнутэмэ фымыбэтэнутэмэ мыбэтэну(хэ)тэмэ
сослагательнэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнт убэтэнт бэтэнт дыбэтэнт фыбэтэнт бэтэн(хэ)т
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэнтэкъым убэтэнтэкъым бэтэнтэкъым дыбэтэнтэкъым фыбэтэнтэкъым бэтэн(хэ)тэкъым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнут убэтэнут бэтэнут дыбэтэнут фыбэтэнут бэтэну(хэ)т
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбэтэнутэкъым убэтэнутэкъым бэтэнутэкъым дыбэтэнутэкъым фыбэтэнутэкъым бэтэну(хэ)тэкъым
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбатэми убатэми батэми дыбатэми фыбатэми батэ(хэ)ми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбатэми умыбатэми мыбатэми дымыбатэми фымыбатэми мыбатэ(хэ)ми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбэтами убэтами бэтами дыбэтами фыбэтами бэта(хэ)ми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтами умыбэтами мыбэтами дымыбэтами фымыбэтами мыбэта(хэ)ми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбэтэгъами убэтэгъами бэтэгъами дыбэтэгъами фыбэтэгъами бэтэгъа(хэ)ми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэгъами умыбэтэгъами мыбэтэгъами дымыбэтэгъами фымыбэтэгъами мыбэтэгъа(хэ)ми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнми убэтэнми бэтэнми дыбэтэнми фыбэтэнми бэтэн(хэ)ми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнми умыбэтэнми мыбэтэнми дымыбэтэнми фымыбэтэнми мыбэтэн(хэ)ми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнуми убэтэнуми бэтэнуми дыбэтэнуми фыбэтэнуми бэтэну(хэ)ми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнуми умыбэтэнуми мыбэтэнуми дымыбэтэнуми фымыбэтэнуми мыбэтэну(хэ)ми
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбатэтэми убатэтэми батэтэми дыбатэтэми фыбатэтэми батэ(хэ)тэми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбатэтэми умыбатэтэми мыбатэтэми дымыбатэтэми фымыбатэтэми мыбатэ(хэ)тэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбэтатэми убэтатэми бэтатэми дыбэтатэми фыбэтатэми бэта(хэ)тэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтатэми умыбэтатэми мыбэтатэми дымыбэтатэми фымыбэтатэми мыбэта(хэ)тэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбэтэгъатэми убэтэгъатэми бэтэгъатэми дыбэтэгъатэми фыбэтэгъатэми бэтэгъа(хэ)тэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэгъатэми умыбэтэгъатэми мыбэтэгъатэми дымыбэтэгъатэми фымыбэтэгъатэми мыбэтэгъа(хэ)тэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнтэми убэтэнтэми бэтэнтэми дыбэтэнтэми фыбэтэнтэми бэтэн(хэ)тэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнтэми умыбэтэнтэми мыбэтэнтэми дымыбэтэнтэми фымыбэтэнтэми мыбэтэн(хэ)тэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбэтэнутэми убэтэнутэми бэтэнутэми дыбэтэнутэми фыбэтэнутэми бэтэну(хэ)тэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сымыбэтэнутэми умыбэтэнутэми мыбэтэнутэми дымыбэтэнутэми фымыбэтэнутэми мыбэтэну(хэ)тэми
гъэщӀэгъбэтэныгъэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сыбэтаи убэтаи бэтаи дыбэтаи фыбэтаи бэтаи
щымыӀэныгъэ: сыбэтакъыми убэтакъыми бэтакъыми дыбэтакъыми фыбэтакъыми бэтакъыми
фӀэфӀыныгъэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сыбэтащэрэт убэтащэрэт бэтащэрэт дыбэтащэрэт фыбэтащэрэт бэтащэрэт
щымыӀэныгъэ: сымыбэтащэрэт умыбэтащэрэт мыбэтащэрэт дымыбэтащэрэт фымыбэтащэрэт мыбэтащэрэт
шэч къытехьэныгъэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэнщ убэтагъэнщ бэтагъэнщ дыбэтагъэнщ фыбэтагъэнщ бэтагъэнщ
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнкъым убэтагъэнкъым бэтагъэнкъым дыбэтагъэнкъым фыбэтагъэнкъым бэтагъэнкъым
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэнт убэтагъэнт бэтагъэнт дыбэтагъэнт фыбэтагъэнт бэтагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнтэкъым убэтагъэнтэкъым бэтагъэнтэкъым дыбэтагъэнтэкъым фыбэтагъэнтэкъым бэтагъэнтэкъым
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэн убэтагъэн бэтагъэн дыбэтагъэн фыбэтагъэн бэтагъэн
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнкъэ убэтагъэнкъэ бэтагъэнкъэ дыбэтагъэнкъэ фыбэтагъэнкъэ бэтагъэнкъэ
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэнт убэтагъэнт бэтагъэнт дыбэтагъэнт фыбэтагъэнт бэтагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнтэкъэ убэтагъэнтэкъэ бэтагъэнтэкъэ дыбэтагъэнтэкъэ фыбэтагъэнтэкъэ бэтагъэнтэкъэ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэнущ убэтагъэнущ бэтагъэнущ дыбэтагъэнущ фыбэтагъэнущ бэтагъэнущ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнукъым убэтагъэнукъым бэтагъэнукъым дыбэтагъэнукъым фыбэтагъэнукъым бэтагъэнукъым
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэнут убэтагъэнут бэтагъэнут дыбэтагъэнут фыбэтагъэнут бэтагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнутэкъым убэтагъэнутэкъым бэтагъэнутэкъым дыбэтагъэнутэкъым фыбэтагъэнутэкъым бэтагъэнутэкъым
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэну убэтагъэну бэтагъэну дыбэтагъэну фыбэтагъэну бэтагъэну
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнукъэ убэтагъэнукъэ бэтагъэнукъэ дыбэтагъэнукъэ фыбэтагъэнукъэ бэтагъэнукъэ
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбэтагъэнут убэтагъэнут бэтагъэнут дыбэтагъэнут фыбэтагъэнут бэтагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбэтагъэнутэкъэ убэтагъэнутэкъэ бэтагъэнутэкъэ дыбэтагъэнутэкъэ фыбэтагъэнутэкъэ бэтагъэнутэкъэ
Причастиехэр сэ уэ ар дэ фэ ахэр
Зылэжь (субъектнэ) причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыбатэ убатэ батэ дыбатэ фыбатэ батэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сымыбатэ умыбатэ мыбатэ дымыбатэ фымыбатэ мыбатэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыбэта убэта бэта дыбэта фыбэта бэта(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сымыбэта умыбэта мыбэта дымыбэта фымыбэта мыбэта(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыбэтэгъа убэтэгъа бэтэгъа дыбэтэгъа фыбэтэгъа бэтэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сымыбэтэгъа умыбэтэгъа мыбэтэгъа дымыбэтэгъа фымыбэтэгъа мыбэтэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сыбэтэн убэтэн бэтэн дыбэтэн фыбэтэн бэтэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сымыбэтэн умыбэтэн мыбэтэн дымыбэтэн фымыбэтэн мыбэтэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сыбэтэну убэтэну бэтэну дыбэтэну фыбэтэну бэтэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сымыбэтэну умыбэтэну мыбэтэну дымыбэтэну фымыбэтэну мыбэтэну(хэ)
Лэжьыгъэм и къэхъукӀэр зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбатэ узэрыбатэ зэрыбатэ дызэрыбатэ фызэрыбатэ зэрыбатэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сызэрымыбатэ узэрымыбатэ зэрымыбатэ дызэрымыбатэ фызэрымыбатэ мызэрыбатэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбэта узэрыбэта зэрыбэта дызэрыбэта фызэрыбэта зэрыбэта(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сызэрымыбэта узэрымыбэта зэрымыбэта дызэрымыбэта фызэрымыбэта зэрымыбэта(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбэтэгъа узэрыбэтэгъа зэрыбэтэгъа дызэрыбэтэгъа фызэрыбэтэгъа зэрыбэтэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сызэрымыбэтэгъа узэрымыбэтэгъа зэрымыбэтэгъа дызэрымыбэтэгъа фызэрымыбэтэгъа зэрымыбэтэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбэтэн узэрыбэтэн зэрыбэтэн дызэрыбэтэн фызэрыбэтэн зэрыбэтэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сызэрымыбэтэн узэрымыбэтэн зэрымыбэтэн дызэрымыбэтэн фызэрымыбэтэн зэрымыбэтэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбэтэну узэрыбэтэну зэрыбэтэну дызэрыбэтэну фызэрыбэтэну зэрыбэтэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сызэрымыбэтэну узэрымыбэтэну зэрымыбэтэну дызэрымыбэтэну фызэрымыбэтэну зэрымыбэтэну(хэ)
Зэман/щӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыщыбатэ ущыбатэ щыбатэ дыщыбатэ фыщыбатэ щыбатэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыщымыбатэ ущымыбатэ щымыбатэ дыщымыбатэ фыщымыбатэ щымыбатэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщыбэта ущыбэта щыбэта дыщыбэта фыщыбэта щыбэта(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщымыбэта ущымыбэта щымыбэта дыщымыбэта фыщымыбэта щымыбэта(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщыбэтэгъа ущыбэтэгъа щыбэтэгъа дыщыбэтэгъа фыщыбэтэгъа щыбэтэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщымыбэтэгъа ущымыбэтэгъа щымыбэтэгъа дыщымыбэтэгъа фыщымыбэтэгъа щымыбэтэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщыбэтэн ущыбэтэн щыбэтэн дыщыбэтэн фыщыбэтэн щыбэтэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщымыбэтэн ущымыбэтэн щымыбэтэн дыщымыбэтэн фыщымыбэтэн щымыбэтэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщыбэтэну ущыбэтэну щыбэтэну дыщыбэтэну фыщыбэтэну щыбэтэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщымыбэтэну ущымыбэтэну щымыбэтэну дыщымыбэтэну фыщымыбэтэну щымыбэтэну(хэ)
ЩӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыздэбатэ уздэбатэ здэбатэ дыздэбатэ фыздэбатэ здэбатэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыздэмыбатэ уздэмыбатэ здэмыбатэ дыздэмыбатэ фыздэмыбатэ здэмыбатэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыздэбэта уздэбэта здэбэта дыздэбэта фыздэбэта здэбэта(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыздэмыбэта уздэмыбэта здэмыбэта дыздэмыбэта фыздэмыбэта здэмыбэта(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыздэбэтэгъа уздэбэтэгъа здэбэтэгъа дыздэбэтэгъа фыздэбэтэгъа здэбэтэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыздэмыбэтэгъа уздэмыбэтэгъа здэмыбэтэгъа дыздэмыбэтэгъа фыздэмыбэтэгъа здэмыбэтэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыздэбэтэн уздэбэтэн здэбэтэн дыздэбэтэн фыздэбэтэн здэбэтэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыздэмыбэтэн уздэмыбэтэн здэмыбэтэн дыздэмыбэтэн фыздэмыбэтэн здэмыбэтэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыздэбэтэну уздэбэтэну здэбэтэну дыздэбэтэну фыздэбэтэну здэбэтэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыздэмыбэтэну уздэмыбэтэну здэмыбэтэну дыздэмыбэтэну фыздэмыбэтэну здэмыбэтэну(хэ)
Щхьэусыгъуэ, мурад зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыщӀэбатэ ущӀэбатэ щӀэбатэ дыщӀэбатэ фыщӀэбатэ щӀэбатэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀэмыбатэ ущӀэмыбатэ щӀэмыбатэ дыщӀэмыбатэ фыщӀэмыбатэ щӀэмыбатэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщӀэбэта ущӀэбэта щӀэбэта дыщӀэбэта фыщӀэбэта щӀэбэта(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀэмыбэта ущӀэмыбэта щӀэмыбэта дыщӀэмыбэта фыщӀэмыбэта щӀэмыбэта(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщӀэбэтэгъа ущӀэбэтэгъа щӀэбэтэгъа дыщӀэбэтэгъа фыщӀэбэтэгъа щӀэбэтэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀэмыбэтэгъа ущӀэмыбэтэгъа щӀэмыбэтэгъа дыщӀэмыбэтэгъа фыщӀэмыбэтэгъа щӀэмыбэтэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщӀэбэтэн ущӀэбэтэн щӀэбэтэн дыщӀэбэтэн фыщӀэбэтэн щӀэбэтэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀэмыбэтэн ущӀэмыбэтэн щӀэмыбэтэн дыщӀэмыбэтэн фыщӀэмыбэтэн щӀэмыбэтэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщӀэбэтэну ущӀэбэтэну щӀэбэтэну дыщӀэбэтэну фыщӀэбэтэну щӀэбэтэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀэмыбэтэну ущӀэмыбэтэну щӀэмыбэтэну дыщӀэмыбэтэну фыщӀэмыбэтэну щӀэмыбэтэну(хэ)
Деепричастиехэр сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман - щыӀэныгъэ сыбатэу убатэу батэу дыбатэу фыбатэу батэ(хэ)у
ит зэман - щымыӀэныгъэ сымыбатэу умыбатэу мыбатэу дымыбатэу фымыбатэу мыбатэ(хэ)у
блэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыбэтауэ убэтауэ бэтауэ дыбэтауэ фыбэтауэ бэтауэ / бэта(хэ)у
блэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сымыбэтауэ умыбэтауэ мыбэтауэ дымыбэтауэ фымыбэтауэ мыбэтауэ(хэ) / мыбэта(хэ)у
-урэ-кӀэ деепричастие - щыӀэныгъэ сыбатэурэ убатэурэ батэурэ дыбатэурэ фыбатэурэ батэ(хэ)урэ
-урэ-кӀэ деепричастие - щымыӀэныгъэ сымыбатэурэ умыбатэурэ мыбатэурэ дымыбатэурэ фымыбатэурэ мыбатэ(хэ)урэ
-э-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [бат]э [бат]эр -- [бат]эхэр
Эргативнэ: [бат]э [бат]эм -- [бат]эхэм
Послеложнэ: [бат]экӀэ [бат]эмкӀэ [бат]эхэкӀэ [бат]эхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [бат]эуэ [бат]эрауэ [бат]эхэу [бат]эхэрауэ
-а-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [бэт]а [бэт]ар -- [бэт]ахэр
Эргативнэ: [бэт]а [бэт]ам -- [бэт]ахэм
Послеложнэ: [бэт]акӀэ [бэт]амкӀэ [бэт]ахэкӀэ [бэт]ахэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [бэт]ауэ [бэт]арауэ [бэт]ахэу [бэт]ахэрауэ
-эн-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [бэт]эн [бэт]эныр -- [бэт]энхэр
Эргативнэ: [бэт]эн [бэт]эным -- [бэт]энхэм
Послеложнэ: [бэт]энкӀэ [бэт]энымкӀэ [бэт]энхэкӀэ [бэт]энхэмкӀэ
'Обстоятельственнэ: [бэт]эну [бэт]энырауэ [бэт]энхэу [бэт]энхэрауэ
-эну-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [бэт]эну [бэт]энур -- [бэт]энухэр
Эргативнэ: [бэт]эну [бэт]энум -- [бэт]энухэм
Послеложнэ: [бэт]энукӀэ [бэт]энумкӀэ [бэт]энухэкӀэ [бэт]энухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [бэт]энууэ [бэт]энурауэ [бэт]энухэу [бэт]энухэрауэ