Wt/kbd/спр-лъэмыӏ-бгъэдэгъуэлъхьэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > спр-лъэмыӏ-бгъэдэгъуэлъхьэн

Глагол лъэмыӏэс "бгъэдэгъуэлъхьэн"-ым и спряженэрИнфинитив (масдар)
щыӀэныгъэ: бгъэдэгъуэлъхьэн
щымыӀэныгъэ: бгъэдэмыгъуэлъхьэн
Инфинитив (масдар) щхьэкӀэ зэхъуэкӀа сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэн убгъэдэгъуэлъхьэн бгъэдэгъуэлъхьэн дыбгъэдэгъуэлъхьэн фыбгъэдэгъуэлъхьэн бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)
щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэн убгъэдэмыгъуэлъхьэн бгъэдэмыгъуэлъхьэн дыбгъэдэмыгъуэлъхьэн фыбгъэдэмыгъуэлъхьэн бгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)
унафэ наклоненэ уэ фэ
щыӀэныгъэ: бгъэдэгъуалъхьэ! фыбгъэдэгъуалъхьэ!
щымыӀэныгъэ: убгъэдэмыгъуалъхьэ! фыбгъэдэмыгъуалъхьэ!
Ре-кӀэ унафэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сыбгъэдрегъуалъхьэ убгъэдрегъуалъхьэ бгъэдрегъуалъхьэ дыбгъэдрегъуалъхьэ фыбгъэдрегъуалъхьэ бгъэдрегъуалъхьэ
щымыӀэныгъэ: сыбгъэдремыгъуалъхьэ убгъэдремыгъуалъхьэ бгъэдремыгъуалъхьэ дыбгъэдремыгъуалъхьэ фыбгъэдремыгъуалъхьэ бгъэдремыгъуалъхьэ
ЗэраӀуатэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдогъуалъхьэ(р) убгъэдогъуалъхьэ(р) бгъэдогъуалъхьэ(р) дыбгъэдогъуалъхьэ(р) фыбгъэдогъуалъхьэ(р) бгъэдогъуалъхьэ(хэ)(р)
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэркъым убгъэдэгъуалъхьэркъым бгъэдэгъуалъхьэркъым дыбгъэдэгъуалъхьэркъым фыбгъэдэгъуалъхьэркъым бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)ркъым
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэ(р)т убгъэдэгъуалъхьэ(р)т бгъэдэгъуалъхьэ(р)т дыбгъэдэгъуалъхьэ(р)т фыбгъэдэгъуалъхьэ(р)т бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)(р)т
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъым убгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъым бгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъым дыбгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъым фыбгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъым бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)(р)тэкъым
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьащ убгъэдэгъуэлъхьащ бгъэдэгъуэлъхьащ дыбгъэдэгъуэлъхьащ фыбгъэдэгъуэлъхьащ бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)щ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьакъым убгъэдэгъуэлъхьакъым бгъэдэгъуэлъхьакъым дыбгъэдэгъуэлъхьакъым фыбгъэдэгъуэлъхьакъым бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)къым
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьат убгъэдэгъуэлъхьат бгъэдэгъуэлъхьат дыбгъэдэгъуэлъхьат фыбгъэдэгъуэлъхьат бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)т
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьатэкъым убгъэдэгъуэлъхьатэкъым бгъэдэгъуэлъхьатэкъым дыбгъэдэгъуэлъхьатэкъым фыбгъэдэгъуэлъхьатэкъым бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)тэкъым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъащ убгъэдэгъуэлъхьэгъащ бгъэдэгъуэлъхьэгъащ дыбгъэдэгъуэлъхьэгъащ фыбгъэдэгъуэлъхьэгъащ бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)щ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъакъым убгъэдэгъуэлъхьэгъакъым бгъэдэгъуэлъхьэгъакъым дыбгъэдэгъуэлъхьэгъакъым фыбгъэдэгъуэлъхьэгъакъым бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)къым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъат убгъэдэгъуэлъхьэгъат бгъэдэгъуэлъхьэгъат дыбгъэдэгъуэлъхьэгъат фыбгъэдэгъуэлъхьэгъат бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)т
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъым убгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъым бгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъым дыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъым фыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъым бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)тэкъым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэщ убгъэдэгъуалъхьэщ бгъэдэгъуалъхьэщ дыбгъэдэгъуалъхьэщ фыбгъэдэгъуалъхьэщ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)щ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэкъым убгъэдэгъуалъхьэкъым бгъэдэгъуалъхьэкъым дыбгъэдэгъуалъхьэкъым фыбгъэдэгъуалъхьэкъым бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)къым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэт убгъэдэгъуалъхьэт бгъэдэгъуалъхьэт дыбгъэдэгъуалъхьэт фыбгъэдэгъуалъхьэт бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)т
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэтэкъым убгъэдэгъуалъхьэтэкъым бгъэдэгъуалъхьэтэкъым дыбгъэдэгъуалъхьэтэкъым фыбгъэдэгъуалъхьэтэкъым бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)тэкъым
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнщ убгъэдэгъуэлъхьэнщ бгъэдэгъуэлъхьэнщ дыбгъэдэгъуэлъхьэнщ фыбгъэдэгъуэлъхьэнщ бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)щ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнкъым убгъэдэгъуэлъхьэнкъым бгъэдэгъуэлъхьэнкъым дыбгъэдэгъуэлъхьэнкъым фыбгъэдэгъуэлъхьэнкъым бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)къым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнущ убгъэдэгъуэлъхьэнущ бгъэдэгъуэлъхьэнущ дыбгъэдэгъуэлъхьэнущ фыбгъэдэгъуэлъхьэнущ бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)щ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнукъым убгъэдэгъуэлъхьэнукъым бгъэдэгъуэлъхьэнукъым дыбгъэдэгъуэлъхьэнукъым фыбгъэдэгъуэлъхьэнукъым бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)къым
ЗэрыупщӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэрэ убгъэдэгъуалъхьэрэ бгъэдэгъуалъхьэрэ дыбгъэдэгъуалъхьэрэ фыбгъэдэгъуалъхьэрэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)рэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэркъэ убгъэдэгъуалъхьэркъэ бгъэдэгъуалъхьэркъэ дыбгъэдэгъуалъхьэркъэ фыбгъэдэгъуалъхьэркъэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)ркъэ
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэ(р)т убгъэдэгъуалъхьэ(р)т бгъэдэгъуалъхьэ(р)т дыбгъэдэгъуалъхьэ(р)т фыбгъэдэгъуалъхьэ(р)т бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)(р)т
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъэ убгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъэ бгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъэ дыбгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъэ фыбгъэдэгъуалъхьэ(р)тэкъэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)(р)тэкъэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьа убгъэдэгъуэлъхьа бгъэдэгъуэлъхьа дыбгъэдэгъуэлъхьа фыбгъэдэгъуэлъхьа бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьакъэ убгъэдэгъуэлъхьакъэ бгъэдэгъуэлъхьакъэ дыбгъэдэгъуэлъхьакъэ фыбгъэдэгъуэлъхьакъэ бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)къэ
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьат убгъэдэгъуэлъхьат бгъэдэгъуэлъхьат дыбгъэдэгъуэлъхьат фыбгъэдэгъуэлъхьат бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)т
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьатэкъэ убгъэдэгъуэлъхьатэкъэ бгъэдэгъуэлъхьатэкъэ дыбгъэдэгъуэлъхьатэкъэ фыбгъэдэгъуэлъхьатэкъэ бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)тэкъэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъа убгъэдэгъуэлъхьэгъа бгъэдэгъуэлъхьэгъа дыбгъэдэгъуэлъхьэгъа фыбгъэдэгъуэлъхьэгъа бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъакъэ убгъэдэгъуэлъхьэгъакъэ бгъэдэгъуэлъхьэгъакъэ дыбгъэдэгъуэлъхьэгъакъэ фыбгъэдэгъуэлъхьэгъакъэ бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)къэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъат убгъэдэгъуэлъхьэгъат бгъэдэгъуэлъхьэгъат дыбгъэдэгъуэлъхьэгъат фыбгъэдэгъуэлъхьэгъат бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)т
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъэ убгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъэ бгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъэ дыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъэ фыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэкъэ бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)тэкъэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэ убгъэдэгъуалъхьэ бгъэдэгъуалъхьэ дыбгъэдэгъуалъхьэ фыбгъэдэгъуалъхьэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэкъэ убгъэдэгъуалъхьэкъэ бгъэдэгъуалъхьэкъэ дыбгъэдэгъуалъхьэкъэ фыбгъэдэгъуалъхьэкъэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)къэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэт убгъэдэгъуалъхьэт бгъэдэгъуалъхьэт дыбгъэдэгъуалъхьэт фыбгъэдэгъуалъхьэт бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)т
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэтэкъэ убгъэдэгъуалъхьэтэкъэ бгъэдэгъуалъхьэтэкъэ дыбгъэдэгъуалъхьэтэкъэ фыбгъэдэгъуалъхьэтэкъэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)тэкъэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэн убгъэдэгъуэлъхьэн бгъэдэгъуэлъхьэн дыбгъэдэгъуэлъхьэн фыбгъэдэгъуэлъхьэн бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнкъэ убгъэдэгъуэлъхьэнкъэ бгъэдэгъуэлъхьэнкъэ дыбгъэдэгъуэлъхьэнкъэ фыбгъэдэгъуэлъхьэнкъэ бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)къэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэну убгъэдэгъуэлъхьэну бгъэдэгъуэлъхьэну дыбгъэдэгъуэлъхьэну фыбгъэдэгъуэлъхьэну бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнукъэ убгъэдэгъуэлъхьэнукъэ бгъэдэгъуэлъхьэнукъэ дыбгъэдэгъуэлъхьэнукъэ фыбгъэдэгъуэлъхьэнукъэ бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)къэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэмэ убгъэдэгъуалъхьэмэ бгъэдэгъуалъхьэмэ дыбгъэдэгъуалъхьэмэ фыбгъэдэгъуалъхьэмэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)мэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуалъхьэмэ убгъэдэмыгъуалъхьэмэ бгъэдэмыгъуалъхьэмэ дыбгъэдэмыгъуалъхьэмэ фыбгъэдэмыгъуалъхьэмэ бгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)мэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьамэ убгъэдэгъуэлъхьамэ бгъэдэгъуэлъхьамэ дыбгъэдэгъуэлъхьамэ фыбгъэдэгъуэлъхьамэ бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)мэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьамэ убгъэдэмыгъуэлъхьамэ бгъэдэмыгъуэлъхьамэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьамэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьамэ мыгъуэлъхьа(хэ)мэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъамэ убгъэдэгъуэлъхьэгъамэ бгъэдэгъуэлъхьэгъамэ дыбгъэдэгъуэлъхьэгъамэ фыбгъэдэгъуэлъхьэгъамэ бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)мэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъамэ убгъэдэмыгъуэлъхьэгъамэ бгъэдэмыгъуэлъхьэгъамэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъамэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъамэ бгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)мэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнмэ убгъэдэгъуэлъхьэнмэ бгъэдэгъуэлъхьэнмэ дыбгъэдэгъуэлъхьэнмэ фыбгъэдэгъуэлъхьэнмэ бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)мэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнмэ убгъэдэмыгъуэлъхьэнмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэнмэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнмэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)мэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнумэ убгъэдэгъуэлъхьэнумэ бгъэдэгъуэлъхьэнумэ дыбгъэдэгъуэлъхьэнумэ фыбгъэдэгъуэлъхьэнумэ бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)мэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнумэ убгъэдэмыгъуэлъхьэнумэ бгъэдэмыгъуэлъхьэнумэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнумэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнумэ бгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)мэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэтэмэ убгъэдэгъуалъхьэтэмэ бгъэдэгъуалъхьэтэмэ дыбгъэдэгъуалъхьэтэмэ фыбгъэдэгъуалъхьэтэмэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)тэмэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуалъхьэтэмэ убгъэдэмыгъуалъхьэтэмэ бгъэдэмыгъуалъхьэтэмэ дыбгъэдэмыгъуалъхьэтэмэ фыбгъэдэмыгъуалъхьэтэмэ бгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)тэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьатэмэ убгъэдэгъуэлъхьатэмэ бгъэдэгъуэлъхьатэмэ дыбгъэдэгъуэлъхьатэмэ фыбгъэдэгъуэлъхьатэмэ бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)тэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьатэмэ убгъэдэмыгъуэлъхьатэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьатэмэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьатэмэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьатэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)тэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэмэ убгъэдэгъуэлъхьэгъатэмэ бгъэдэгъуэлъхьэгъатэмэ дыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэмэ фыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэмэ бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)тэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэмэ убгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэмэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэмэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)тэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнтэмэ убгъэдэгъуэлъхьэнтэмэ бгъэдэгъуэлъхьэнтэмэ дыбгъэдэгъуэлъхьэнтэмэ фыбгъэдэгъуэлъхьэнтэмэ бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)тэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнтэмэ убгъэдэмыгъуэлъхьэнтэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэнтэмэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнтэмэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнтэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)тэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнутэмэ убгъэдэгъуэлъхьэнутэмэ бгъэдэгъуэлъхьэнутэмэ дыбгъэдэгъуэлъхьэнутэмэ фыбгъэдэгъуэлъхьэнутэмэ бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)тэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнутэмэ убгъэдэмыгъуэлъхьэнутэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэнутэмэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнутэмэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнутэмэ бгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)тэмэ
сослагательнэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнт убгъэдэгъуэлъхьэнт бгъэдэгъуэлъхьэнт дыбгъэдэгъуэлъхьэнт фыбгъэдэгъуэлъхьэнт бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)т
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнтэкъым убгъэдэгъуэлъхьэнтэкъым бгъэдэгъуэлъхьэнтэкъым дыбгъэдэгъуэлъхьэнтэкъым фыбгъэдэгъуэлъхьэнтэкъым бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)тэкъым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнут убгъэдэгъуэлъхьэнут бгъэдэгъуэлъхьэнут дыбгъэдэгъуэлъхьэнут фыбгъэдэгъуэлъхьэнут бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)т
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнутэкъым убгъэдэгъуэлъхьэнутэкъым бгъэдэгъуэлъхьэнутэкъым дыбгъэдэгъуэлъхьэнутэкъым фыбгъэдэгъуэлъхьэнутэкъым бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)тэкъым
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэми убгъэдэгъуалъхьэми бгъэдэгъуалъхьэми дыбгъэдэгъуалъхьэми фыбгъэдэгъуалъхьэми бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)ми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуалъхьэми убгъэдэмыгъуалъхьэми бгъэдэмыгъуалъхьэми дыбгъэдэмыгъуалъхьэми фыбгъэдэмыгъуалъхьэми бгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)ми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьами убгъэдэгъуэлъхьами бгъэдэгъуэлъхьами дыбгъэдэгъуэлъхьами фыбгъэдэгъуэлъхьами бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)ми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьами убгъэдэмыгъуэлъхьами бгъэдэмыгъуэлъхьами дыбгъэдэмыгъуэлъхьами фыбгъэдэмыгъуэлъхьами бгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)ми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъами убгъэдэгъуэлъхьэгъами бгъэдэгъуэлъхьэгъами дыбгъэдэгъуэлъхьэгъами фыбгъэдэгъуэлъхьэгъами бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)ми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъами убгъэдэмыгъуэлъхьэгъами бгъэдэмыгъуэлъхьэгъами дыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъами фыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъами бгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)ми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнми убгъэдэгъуэлъхьэнми бгъэдэгъуэлъхьэнми дыбгъэдэгъуэлъхьэнми фыбгъэдэгъуэлъхьэнми бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)ми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнми убгъэдэмыгъуэлъхьэнми бгъэдэмыгъуэлъхьэнми дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнми фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнми бгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)ми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнуми убгъэдэгъуэлъхьэнуми бгъэдэгъуэлъхьэнуми дыбгъэдэгъуэлъхьэнуми фыбгъэдэгъуэлъхьэнуми бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)ми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнуми убгъэдэмыгъуэлъхьэнуми бгъэдэмыгъуэлъхьэнуми дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнуми фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнуми бгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)ми
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуалъхьэтэми убгъэдэгъуалъхьэтэми бгъэдэгъуалъхьэтэми дыбгъэдэгъуалъхьэтэми фыбгъэдэгъуалъхьэтэми бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)тэми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуалъхьэтэми убгъэдэмыгъуалъхьэтэми бгъэдэмыгъуалъхьэтэми дыбгъэдэмыгъуалъхьэтэми фыбгъэдэмыгъуалъхьэтэми бгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)тэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьатэми убгъэдэгъуэлъхьатэми бгъэдэгъуэлъхьатэми дыбгъэдэгъуэлъхьатэми фыбгъэдэгъуэлъхьатэми бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)тэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьатэми убгъэдэмыгъуэлъхьатэми бгъэдэмыгъуэлъхьатэми дыбгъэдэмыгъуэлъхьатэми фыбгъэдэмыгъуэлъхьатэми бгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)тэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэми убгъэдэгъуэлъхьэгъатэми бгъэдэгъуэлъхьэгъатэми дыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэми фыбгъэдэгъуэлъхьэгъатэми бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)тэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэми убгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэми бгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэми дыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэми фыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъатэми бгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)тэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнтэми убгъэдэгъуэлъхьэнтэми бгъэдэгъуэлъхьэнтэми дыбгъэдэгъуэлъхьэнтэми фыбгъэдэгъуэлъхьэнтэми бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)тэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнтэми убгъэдэмыгъуэлъхьэнтэми бгъэдэмыгъуэлъхьэнтэми дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнтэми фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнтэми бгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)тэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьэнутэми убгъэдэгъуэлъхьэнутэми бгъэдэгъуэлъхьэнутэми дыбгъэдэгъуэлъхьэнутэми фыбгъэдэгъуэлъхьэнутэми бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)тэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьэнутэми убгъэдэмыгъуэлъхьэнутэми бгъэдэмыгъуэлъхьэнутэми дыбгъэдэмыгъуэлъхьэнутэми фыбгъэдэмыгъуэлъхьэнутэми бгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)тэми
гъэщӀэгъуэныгъэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьаи убгъэдэгъуэлъхьаи бгъэдэгъуэлъхьаи дыбгъэдэгъуэлъхьаи фыбгъэдэгъуэлъхьаи бгъэдэгъуэлъхьаи
щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьакъыми убгъэдэгъуэлъхьакъыми бгъэдэгъуэлъхьакъыми дыбгъэдэгъуэлъхьакъыми фыбгъэдэгъуэлъхьакъыми бгъэдэгъуэлъхьакъыми
фӀэфӀыныгъэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьащэрэт убгъэдэгъуэлъхьащэрэт бгъэдэгъуэлъхьащэрэт дыбгъэдэгъуэлъхьащэрэт фыбгъэдэгъуэлъхьащэрэт бгъэдэгъуэлъхьащэрэт
щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэмыгъуэлъхьащэрэт убгъэдэмыгъуэлъхьащэрэт бгъэдэмыгъуэлъхьащэрэт дыбгъэдэмыгъуэлъхьащэрэт фыбгъэдэмыгъуэлъхьащэрэт бгъэдэмыгъуэлъхьащэрэт
шэч къытехьэныгъэ наклоненэ сэ уэ ар дэ фэ ахэр
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнщ убгъэдэгъуэлъхьагъэнщ бгъэдэгъуэлъхьагъэнщ дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнщ фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнщ бгъэдэгъуэлъхьагъэнщ
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнкъым убгъэдэгъуэлъхьагъэнкъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнкъым дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнкъым фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнкъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнкъым
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнт убгъэдэгъуэлъхьагъэнт бгъэдэгъуэлъхьагъэнт дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнт фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнт бгъэдэгъуэлъхьагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъым убгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъым дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъым фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъым
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэн убгъэдэгъуэлъхьагъэн бгъэдэгъуэлъхьагъэн дыбгъэдэгъуэлъхьагъэн фыбгъэдэгъуэлъхьагъэн бгъэдэгъуэлъхьагъэн
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнкъэ убгъэдэгъуэлъхьагъэнкъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнкъэ дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнкъэ фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнкъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнкъэ
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнт убгъэдэгъуэлъхьагъэнт бгъэдэгъуэлъхьагъэнт дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнт фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнт бгъэдэгъуэлъхьагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъэ убгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъэ дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъэ фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнтэкъэ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнущ убгъэдэгъуэлъхьагъэнущ бгъэдэгъуэлъхьагъэнущ дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнущ фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнущ бгъэдэгъуэлъхьагъэнущ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнукъым убгъэдэгъуэлъхьагъэнукъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнукъым дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнукъым фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнукъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнукъым
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнут убгъэдэгъуэлъхьагъэнут бгъэдэгъуэлъхьагъэнут дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнут фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнут бгъэдэгъуэлъхьагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъым убгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъым дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъым фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъым бгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъым
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэну убгъэдэгъуэлъхьагъэну бгъэдэгъуэлъхьагъэну дыбгъэдэгъуэлъхьагъэну фыбгъэдэгъуэлъхьагъэну бгъэдэгъуэлъхьагъэну
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнукъэ убгъэдэгъуэлъхьагъэнукъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнукъэ дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнукъэ фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнукъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнукъэ
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнут убгъэдэгъуэлъхьагъэнут бгъэдэгъуэлъхьагъэнут дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнут фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнут бгъэдэгъуэлъхьагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: сыбгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъэ убгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъэ дыбгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъэ фыбгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъэ бгъэдэгъуэлъхьагъэнутэкъэ
Причастиехэр сэ уэ ар дэ фэ ахэр
Зылэжь (субъектнэ) причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуалъхьэ убгъэдэгъуалъхьэ бгъэдэгъуалъхьэ дыбгъэдэгъуалъхьэ фыбгъэдэгъуалъхьэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуалъхьэ убгъэдэмыгъуалъхьэ бгъэдэмыгъуалъхьэ дыбгъэдэмыгъуалъхьэ фыбгъэдэмыгъуалъхьэ бгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуэлъхьа убгъэдэгъуэлъхьа бгъэдэгъуэлъхьа дыбгъэдэгъуэлъхьа фыбгъэдэгъуэлъхьа бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуэлъхьа убгъэдэмыгъуэлъхьа бгъэдэмыгъуэлъхьа дыбгъэдэмыгъуэлъхьа фыбгъэдэмыгъуэлъхьа бгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуэлъхьэгъа убгъэдэгъуэлъхьэгъа бгъэдэгъуэлъхьэгъа дыбгъэдэгъуэлъхьэгъа фыбгъэдэгъуэлъхьэгъа бгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа убгъэдэмыгъуэлъхьэгъа бгъэдэмыгъуэлъхьэгъа дыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа фыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа бгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуэлъхьэн убгъэдэгъуэлъхьэн бгъэдэгъуэлъхьэн дыбгъэдэгъуэлъхьэн фыбгъэдэгъуэлъхьэн бгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуэлъхьэн убгъэдэмыгъуэлъхьэн бгъэдэмыгъуэлъхьэн дыбгъэдэмыгъуэлъхьэн фыбгъэдэмыгъуэлъхьэн бгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуэлъхьэну убгъэдэгъуэлъхьэну бгъэдэгъуэлъхьэну дыбгъэдэгъуэлъхьэну фыбгъэдэгъуэлъхьэну бгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуэлъхьэну убгъэдэмыгъуэлъхьэну бгъэдэмыгъуэлъхьэну дыбгъэдэмыгъуэлъхьэну фыбгъэдэмыгъуэлъхьэну бгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)
Лэжьыгъэм и къэхъукӀэр зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэгъуалъхьэ узэрыбгъэдэгъуалъхьэ зэрыбгъэдэгъуалъхьэ дызэрыбгъэдэгъуалъхьэ фызэрыбгъэдэгъуалъхьэ зэрыбгъэдэгъуалъхьэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэмыгъуалъхьэ узэрыбгъэдэмыгъуалъхьэ зэрыбгъэдэмыгъуалъхьэ дызэрыбгъэдэмыгъуалъхьэ фызэрыбгъэдэмыгъуалъхьэ зэрыбгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэгъуэлъхьа узэрыбгъэдэгъуэлъхьа зэрыбгъэдэгъуэлъхьа дызэрыбгъэдэгъуэлъхьа фызэрыбгъэдэгъуэлъхьа зэрыбгъэдэгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьа узэрыбгъэдэмыгъуэлъхьа зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьа дызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьа фызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьа зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэгъуэлъхьэгъа узэрыбгъэдэгъуэлъхьэгъа зэрыбгъэдэгъуэлъхьэгъа дызэрыбгъэдэгъуэлъхьэгъа фызэрыбгъэдэгъуэлъхьэгъа зэрыбгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа узэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа дызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа фызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэгъуэлъхьэн узэрыбгъэдэгъуэлъхьэн зэрыбгъэдэгъуэлъхьэн дызэрыбгъэдэгъуэлъхьэн фызэрыбгъэдэгъуэлъхьэн зэрыбгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэн узэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэн зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэн дызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэн фызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэн зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэгъуэлъхьэну узэрыбгъэдэгъуэлъхьэну зэрыбгъэдэгъуэлъхьэну дызэрыбгъэдэгъуэлъхьэну фызэрыбгъэдэгъуэлъхьэну зэрыбгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ сызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэну узэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэну зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэну дызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэну фызэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэну зэрыбгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)
Зэман/щӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыщыбгъэдэгъуалъхьэ ущыбгъэдэгъуалъхьэ щыбгъэдэгъуалъхьэ дыщыбгъэдэгъуалъхьэ фыщыбгъэдэгъуалъхьэ щыбгъэдэгъуалъхьэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыщыбгъэдэмыгъуалъхьэ ущыбгъэдэмыгъуалъхьэ щыбгъэдэмыгъуалъхьэ дыщыбгъэдэмыгъуалъхьэ фыщыбгъэдэмыгъуалъхьэ щыбгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщыбгъэдэгъуэлъхьа ущыбгъэдэгъуэлъхьа щыбгъэдэгъуэлъхьа дыщыбгъэдэгъуэлъхьа фыщыбгъэдэгъуэлъхьа щыбгъэдэгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщыбгъэдэмыгъуэлъхьа ущыбгъэдэмыгъуэлъхьа щыбгъэдэмыгъуэлъхьа дыщыбгъэдэмыгъуэлъхьа фыщыбгъэдэмыгъуэлъхьа щыбгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщыбгъэдэгъуэлъхьэгъа ущыбгъэдэгъуэлъхьэгъа щыбгъэдэгъуэлъхьэгъа дыщыбгъэдэгъуэлъхьэгъа фыщыбгъэдэгъуэлъхьэгъа щыбгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа ущыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа щыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа дыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа фыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа щыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщыбгъэдэгъуэлъхьэн ущыбгъэдэгъуэлъхьэн щыбгъэдэгъуэлъхьэн дыщыбгъэдэгъуэлъхьэн фыщыбгъэдэгъуэлъхьэн щыбгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэн ущыбгъэдэмыгъуэлъхьэн щыбгъэдэмыгъуэлъхьэн дыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэн фыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэн щыбгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщыбгъэдэгъуэлъхьэну ущыбгъэдэгъуэлъхьэну щыбгъэдэгъуэлъхьэну дыщыбгъэдэгъуэлъхьэну фыщыбгъэдэгъуэлъхьэну щыбгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэну ущыбгъэдэмыгъуэлъхьэну щыбгъэдэмыгъуэлъхьэну дыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэну фыщыбгъэдэмыгъуэлъхьэну щыбгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)
ЩӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыздыбгъэдэгъуалъхьэ уздыбгъэдэгъуалъхьэ здыбгъэдэгъуалъхьэ дыздыбгъэдэгъуалъхьэ фыздыбгъэдэгъуалъхьэ здыбгъэдэгъуалъхьэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыздыбгъэдэмыгъуалъхьэ уздыбгъэдэмыгъуалъхьэ здыбгъэдэмыгъуалъхьэ дыздыбгъэдэмыгъуалъхьэ фыздыбгъэдэмыгъуалъхьэ здыбгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыздыбгъэдэгъуэлъхьа уздыбгъэдэгъуэлъхьа здыбгъэдэгъуэлъхьа дыздыбгъэдэгъуэлъхьа фыздыбгъэдэгъуэлъхьа здыбгъэдэгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыздыбгъэдэмыгъуэлъхьа уздыбгъэдэмыгъуэлъхьа здыбгъэдэмыгъуэлъхьа дыздыбгъэдэмыгъуэлъхьа фыздыбгъэдэмыгъуэлъхьа здыбгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыздыбгъэдэгъуэлъхьэгъа уздыбгъэдэгъуэлъхьэгъа здыбгъэдэгъуэлъхьэгъа дыздыбгъэдэгъуэлъхьэгъа фыздыбгъэдэгъуэлъхьэгъа здыбгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа уздыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа здыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа дыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа фыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа здыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыздыбгъэдэгъуэлъхьэн уздыбгъэдэгъуэлъхьэн здыбгъэдэгъуэлъхьэн дыздыбгъэдэгъуэлъхьэн фыздыбгъэдэгъуэлъхьэн здыбгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэн уздыбгъэдэмыгъуэлъхьэн здыбгъэдэмыгъуэлъхьэн дыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэн фыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэн здыбгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыздыбгъэдэгъуэлъхьэну уздыбгъэдэгъуэлъхьэну здыбгъэдэгъуэлъхьэну дыздыбгъэдэгъуэлъхьэну фыздыбгъэдэгъуэлъхьэну здыбгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэну уздыбгъэдэмыгъуэлъхьэну здыбгъэдэмыгъуэлъхьэну дыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэну фыздыбгъэдэмыгъуэлъхьэну здыбгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)
Щхьэусыгъуэ, мурад зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэгъуалъхьэ ущӀыбгъэдэгъуалъхьэ щӀыбгъэдэгъуалъхьэ дыщӀыбгъэдэгъуалъхьэ фыщӀыбгъэдэгъуалъхьэ щӀыбгъэдэгъуалъхьэ(хэ)
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэмыгъуалъхьэ ущӀыбгъэдэмыгъуалъхьэ щӀыбгъэдэмыгъуалъхьэ дыщӀыбгъэдэмыгъуалъхьэ фыщӀыбгъэдэмыгъуалъхьэ щӀыбгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэгъуэлъхьа ущӀыбгъэдэгъуэлъхьа щӀыбгъэдэгъуэлъхьа дыщӀыбгъэдэгъуэлъхьа фыщӀыбгъэдэгъуэлъхьа щӀыбгъэдэгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьа ущӀыбгъэдэмыгъуэлъхьа щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьа дыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьа фыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьа щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэгъа ущӀыбгъэдэгъуэлъхьэгъа щӀыбгъэдэгъуэлъхьэгъа дыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэгъа фыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэгъа щӀыбгъэдэгъуэлъхьэгъа(хэ)
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа ущӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа дыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа фыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэгъа(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэн ущӀыбгъэдэгъуэлъхьэн щӀыбгъэдэгъуэлъхьэн дыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэн фыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэн щӀыбгъэдэгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэн ущӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэн щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэн дыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэн фыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэн щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэн(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэну ущӀыбгъэдэгъуэлъхьэну щӀыбгъэдэгъуэлъхьэну дыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэну фыщӀыбгъэдэгъуэлъхьэну щӀыбгъэдэгъуэлъхьэну(хэ)
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ сыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэну ущӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэну щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэну дыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэну фыщӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэну щӀыбгъэдэмыгъуэлъхьэну(хэ)
Деепричастиехэр сэ уэ ар дэ фэ ахэр
ит зэман - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуалъхьэу убгъэдэгъуалъхьэу бгъэдэгъуалъхьэу дыбгъэдэгъуалъхьэу фыбгъэдэгъуалъхьэу бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)у
ит зэман - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуалъхьэу убгъэдэмыгъуалъхьэу бгъэдэмыгъуалъхьэу дыбгъэдэмыгъуалъхьэу фыбгъэдэмыгъуалъхьэу бгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)у
блэкӀа зэман - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуэлъхьауэ убгъэдэгъуэлъхьауэ бгъэдэгъуэлъхьауэ дыбгъэдэгъуэлъхьауэ фыбгъэдэгъуэлъхьауэ бгъэдэгъуэлъхьауэ / бгъэдэгъуэлъхьа(хэ)у
блэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуэлъхьауэ убгъэдэмыгъуэлъхьауэ бгъэдэмыгъуэлъхьауэ дыбгъэдэмыгъуэлъхьауэ фыбгъэдэмыгъуэлъхьауэ бгъэдэмыгъуэлъхьауэ(хэ) / бгъэдэмыгъуэлъхьа(хэ)у
жрэ-кӀэ деепричастие - щыӀэныгъэ сыбгъэдэгъуалъхьэурэ убгъэдэгъуалъхьэурэ бгъэдэгъуалъхьэурэ дыбгъэдэгъуалъхьэурэ фыбгъэдэгъуалъхьэурэ бгъэдэгъуалъхьэ(хэ)урэ
жрэ-кӀэ деепричастие - щымыӀэныгъэ сыбгъэдэмыгъуалъхьэурэ убгъэдэмыгъуалъхьэурэ бгъэдэмыгъуалъхьэурэ дыбгъэдэмыгъуалъхьэурэ фыбгъэдэмыгъуалъхьэурэ бгъэдэмыгъуалъхьэ(хэ)урэ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ -- ит зэман щыӀэныгъэ фащэ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
Подлежащэ
сэ -- сыббгъэдогъуалъхьэ сыбгъэдогъуалъхьэ -- сывбгъэдогъуалъхьэ сабгъэдогъуалъхьэ
уэ узбгъэдогъуалъхьэ -- убгъэдогъуалъхьэ удбгъэдогъуалъхьэ -- уабгъэдогъуалъхьэ
ар збгъэдогъуалъхьэ ббгъэдогъуалъхьэ бгъэдогъуалъхьэ дбгъэдогъуалъхьэ вбгъэдогъуалъхьэ ябгъэдогъуалъхьэ
дэ -- дыббгъэдогъуалъхьэ дыбгъэдогъуалъхьэ -- дывбгъэдогъуалъхьэ дабгъэдогъуалъхьэ
фэ фызбгъэдогъуалъхьэ -- фыбгъэдогъуалъхьэ фыдбгъэдогъуалъхьэ -- фабгъэдогъуалъхьэ
ахэр збгъэдогъуалъхьэ(хэ) ббгъэдогъуалъхьэ(хэ) бгъэдогъуалъхьэ(хэ) дбгъэдогъуалъхьэ(хэ) вбгъэдогъуалъхьэ(хэ) ябгъэдогъуалъхьэ(хэ)
-э-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [гъуалъхь]э [гъуалъхь]эр -- [гъуалъхь]эхэр
Эргативнэ: [гъуалъхь]э [гъуалъхь]эм -- [гъуалъхь]эхэм
Послеложнэ: [гъуалъхь]экӀэ [гъуалъхь]эмкӀэ [гъуалъхь]эхэкӀэ [гъуалъхь]эхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [гъуалъхь]эуэ [гъуалъхь]эрауэ [гъуалъхь]эхэу [гъуалъхь]эхэрауэ
-а-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [гъуэлъхь]а [гъуэлъхь]ар -- [гъуэлъхь]ахэр
Эргативнэ: [гъуэлъхь]а [гъуэлъхь]ам -- [гъуэлъхь]ахэм
Послеложнэ: [гъуэлъхь]акӀэ [гъуэлъхь]амкӀэ [гъуэлъхь]ахэкӀэ [гъуэлъхь]ахэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [гъуэлъхь]ауэ [гъуэлъхь]арауэ [гъуэлъхь]ахэу [гъуэлъхь]ахэрауэ
-эн-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [гъуэлъхь]эн [гъуэлъхь]эныр -- [гъуэлъхь]энхэр
Эргативнэ: [гъуэлъхь]эн [гъуэлъхь]эным -- [гъуэлъхь]энхэм
Послеложнэ: [гъуэлъхь]энкӀэ [гъуэлъхь]энымкӀэ [гъуэлъхь]энхэкӀэ [гъуэлъхь]энхэмкӀэ
'Обстоятельственнэ: [гъуэлъхь]эну [гъуэлъхь]энырауэ [гъуэлъхь]энхэу [гъуэлъхь]энхэрауэ
-эну-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [гъуэлъхь]эну [гъуэлъхь]энур -- [гъуэлъхь]энухэр
Эргативнэ: [гъуэлъхь]эну [гъуэлъхь]энум -- [гъуэлъхь]энухэм
Послеложнэ: [гъуэлъхь]энукӀэ [гъуэлъхь]энумкӀэ [гъуэлъхь]энухэкӀэ [гъуэлъхь]энухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [гъуэлъхь]энууэ [гъуэлъхь]энурауэ [гъуэлъхь]энухэу [гъуэлъхь]энухэрауэ