Wt/kbd/сатин

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > сатин

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: сатин < французыбзэ: satin > Цюаньчжоу (китай кхъухь тедзапӀэ).

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [sɐˈtʲin]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [сатин]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: сатин сатиныр -- сатинхэр
Эргативнэ: сатин сатиным -- сатинхэм
Послеложнэ: сатинкӀэ сатинымкӀэ сатинхэкӀэ сатинхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: сатину сатинырауэ сатинхэу сатинхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зи дахапӀэр цӀу, бжьэхуцым е шылэм къыхэщӀыкӀа щэкӀ Ӏув.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Къандыгъэ шумэданым къыдихыурэ къегъэтӀылъ чэсейфэху, сатин, къэруакъ жыпӀэми щэкӀыщхьэ зыбжанэ. ЩакӀуэ Талъостэн

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Сатин джанэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • сатин: satin
 • Сатин джанэ: a satin shirt
УРЫСЫБЗЭ
 • сатин: сатин
 • Сатин джанэ: сатиновая рубашка

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.