Wt/kbd/пэж

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > пэж

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [pɐᶎ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [пэж]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: пэж пэжыр -- пэжхэр
Эргативнэ: пэж пэжым -- пэжхэм
Послеложнэ: пэжкӀэ пэжымкӀэ пэжхэкӀэ пэжхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: пэжу пэжырауэ пэжхэу пэжхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Ӏуэхур зэрыщыт, зытет дыдэ, пцӀы зыхэмылъ, захуэ, тэмэм.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Пэжыр гъуджэщ - сыт пкӀэрылъми, лей щӀымыгъуу укъищынщ. Къэбэрдей поэзием и антологие
 • Пэжым нэр ирещӀ. Псалъэжьхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • пэж: truth, verity
УРЫСЫБЗЭ
 • пэж: правда, истина


БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ПЛЪЫФЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [pɐᶎ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [пэж]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: пэж пэжыр -- пэжхэр
Эргативнэ: пэж пэжым -- пэжхэм
Послеложнэ: пэжкӀэ пэжымкӀэ пэжхэкӀэ пэжхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: пэжу пэжырауэ пэжхэу пэжхэрауэ

Wt/kbd/мыхьэнэ}}

 1. ПцӀы зыхэмылъ.
 2. Гурэ псэкӀэ зыгуэрым бгъэдэт, укъэзымыгъэпцӀэжын.
 3. Тэмэм, зэрыщытын хуейм тет.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Хъыбар пэж.
 • ЦӀыху пэж.
 • Ныбжьэгъу пэж.
 • Щхьэгъусэ пэж.
 • Тэрэзэ пэж.
 • Сыхьэт пэж.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • пэж: 1. true, real, genuine, truthful 2. honest, faithful, loyal, devoted 3. accurate, correct, exact, without deviation
 • Хъыбар пэж: a true story
 • ЦӀыху пэж: an honest man
 • Ныбжьэгъу пэж: a loyal friend
 • Щхьэгъусэ пэж: a faithful spouse
 • Тэрэзэ пэж: accurate scales
 • Сыхьэт пэж: accurate watch/clock
УРЫСЫБЗЭ
 • пэж: 1. правдивый, истинный 2. честный, верный, преданный 3. точный, правильный, без отклонения
 • Хъыбар пэж: правдивая история
 • ЦӀыху пэж: честный человек
 • Ныбжьэгъу пэж: верный друг
 • Щхьэгъусэ пэж: верный супруг (верная супруга)
 • Тэрэзэ пэж: точные весы
 • Сыхьэт пэж: точные часы

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.