Wt/kbd/олифэ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > олифэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: олифа < ижьрей грекыбзэ: αλειφα = дагъэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɐˈlʲifɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [олиф] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: олифэ олифэр -- олифэхэр
Эргативнэ: олифэ олифэм -- олифэхэм
Послеложнэ: олифэкӀэ олифэмкӀэ олифэхэкӀэ олифэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: олифэу олифэрауэ олифэхэу олифэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Лэч зэрызэхащӀэ дагъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Пхъэм олифэ щыхуэн.
 • Олифэ лэчым хэкӀэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • олифэ: drying oil, varnish
 • Пхъэм олифэ щыхуэн: to cover a board with varnish.
 • Олифэ лэчым хэкӀэн: to dilute paint with drying oil.
УРЫСЫБЗЭ
 • олифэ: олифа
 • Пхъэм олифэ щыхуэн: навести на олифу на доску.
 • Олифэ лэчым хэкӀэн: разбавить краску олифой.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.