Wt/kbd/нэгъэблэгъэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > нэгъэблэгъэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [nɐʁɐbɮɐˈʁɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • нэ- + гъэ- + [блэгъ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Пшэуэрэ, пхьыуэрэ зыгуэрым зыгуэр пэгъунэгъу щӀын.
 2. Зыгуэр (п. п. Ӏуэхур) мардэ пыухыкӀам и гъунэгъу щӀын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ЛэжьапӀэм нэгъэблэгъэн.
 • Вэныр и кӀэм нагъэблэгъащ.
 • Мэкъуэуэныр яухыным нагъэблэгъащ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • нэгъэблэгъэн: 1. give sb a ride, take sb or sth near to sb or sth 2. bring sb or sth to some term or limit (for example, in work, study)
 • ЛэжьапӀэм нэгъэблэгъэн: take sb to work
 • Вэныр и кӀэм нагъэблэгъащ: they fiished ploughing.
 • Мэкъуэуэныр яухыным нагъэблэгъащ: they finished mowing hay.
УРЫСЫБЗЭ
 • нэгъэблэгъэн: 1. подвести, подвезти, подогнать кого-что-л. близко к кому-чему-л. 2. довести что-л. до какого-л. предела (напр. работу, учёбу)
 • ЛэжьапӀэм нэгъэблэгъэн: подвезти на работу.
 • Вэныр и кӀэм нагъэблэгъащ: они довели пахоту до конца.
 • Мэкъуэуэныр яухыным нагъэблэгъащ: они довели покос сена до конца.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.