Wt/kbd/нурыншэ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > нурыншэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ПЛЪЫФЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< хьэрыпыбзэ: نور = нур, нэху

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [nu:ˈrǝnʂɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [нур] + -ы + -нш + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: нурыншэ нурыншэр -- нурыншэхэр
Эргативнэ: нурыншэ нурыншэм -- нурыншэхэм
Послеложнэ: нурыншэкӀэ нурыншэмкӀэ нурыншэхэкӀэ нурыншэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: нурыншэу нурыншэрауэ нурыншэхэу нурыншэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Нур мащӀэ зыдз, фӀыуэ зымыгъэнэху.
 2. Зи нэгум нур щӀэмыт, къыщӀимых.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Уэздыгъэ нурыншэ.
 • ЦӀыху нурыншэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • нурыншэ: 1. dim, weakly illuminated (about a light source) 2. unspiritual
 • Уэздыгъэ нурыншэ: a dim light
 • ЦӀыху нурыншэ: an unspiritual person
УРЫСЫБЗЭ
 • нурыншэ: 1. слабый, слабо освещающий (об источнике света) 2. неодухотворённый
 • Уэздыгъэ нурыншэ: слабо овещающая лампа
 • ЦӀыху нурыншэ: неодухотворённый человек

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.