Wt/kbd/къидзэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > къидзэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [qʹi:'dzɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • къы- + -и- + [дз] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Къэбдзу зыгуэр зыщӀыпӀэ къигъэхуэн, къилъхьэн.
 2. Зыгуэр къыфӀэӀуэхун, къэлъытэн.
 3. Къэбдзу зыгуэр зыгуэрым фӀэгъэнэн, фӀэдзэн.
 4. ШоткӀэ зыгуэр бжын.

ЩАПХЪЭХЭР

 • И уӀэгъэр зэрыузри къримыдзэу, и ныбжьэгъур и щӀыбыкум кърилъхьэри, зэмыплъэкӀыу къежьэжащ. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • — Къидзэт, дапщэ къэсщэхуахэм я уасэр?

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • къидзэн: 1. throw, cast or toss sb or sth inside of sth 2. take sb or sth in account, acknowledge sb or sth 3. pounce, throw yourself onto sth 4. calculate on an abacus
 • — Къидзэт, дапщэ къэсщэхуахэм я уасэр?: Could you calculate on your abacus the price of my purchases?
УРЫСЫБЗЭ
 • къидзэн: 1. бросить, кинуть кого-что-л. внутрь чего-л. 2. считаться с кем-чем-л., признавать кого-что-л. 3. накинуть броском что-л. 4. считать на счётах
 • — Къидзэт, дапщэ къэсщэхуахэм я уасэр?: вы можете подсчитать на счётах стоимость моих покупок?

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.