Wt/kbd/комбайн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbdWt > kbd > комбайн
Jump to navigation Jump to search

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)[edit source]

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ[edit source]

ЭТИМОЛОГИЕ[edit source]

< урысыбзэ: комбайн < инджылыбзэ: combine = комбайн

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ[edit source]

 • IPA [kɐmˈbaɪ̯n]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ[edit source]

 • комбайн

СКЛОНЕНЭ[edit source]

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: комбайн комбайныр -- комбайнхэр
Эргативнэ: комбайн комбайным -- комбайнхэм
Послеложнэ: комбайнкӀэ комбайнымкӀэ комбайнхэкӀэ комбайнхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: комбайну комбайнырауэ комбайнхэу комбайнхэрауэ

МЫХЬЭНЭ[edit source]

 1. Куэду зэхэлъ, машинэ зыбжанэм я лэжьыгъэр зэуэ зыгъэзащӀэ машинэ зэмылӀэужьыгъуэхэр.

ЩАПХЪЭХЭР[edit source]

 • Хьэсэнбий сэхуран Ӏузыхыж комбайным деж лъэсу кӀуэну ежьащ. Къущхьэ СулътӀан

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР[edit source]

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР[edit source]

ИНДЖЫЛЫБЗЭ[edit source]
 • комбайн: combine, harvester
УРЫСЫБЗЭ[edit source]
 • комбайн: комбайн

БИБЛИОГРАФИЕ[edit source]

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Бэлъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.