Wt/kbd/зэӏущэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > зэӏущэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [zɐʔʷǝ'ɕɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • зэ- + -Ӏу + [щ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэр щэн (щэкӀ); зыр зым Ӏущэн.
 2. Зыгуэрым щэхуу Ӏуэху кӀэлъызехьэн, Ӏуэху гуэр зэрыхъэн.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Фэ зэӀуфщэм фынэмысу тӀуэтэжащ. Акъсырэ Залымхъан

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Данэмрэ дыщэмрэ зэӀуещэ.
 • Цей хъунымрэ цей Ӏущэмрэ зэӀущэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • зэӏущэн: 1. weave sth 2. weave intrigues
 • Данэмрэ дыщэмрэ зэӀуещэ: he weaves together silk and gold
 • Цей хъунымрэ цей Ӏущэмрэ зэӀущэн: weave together the warp and weft of homemade cloth
УРЫСЫБЗЭ
 • зэӏущэн: 1. ткать что-л. 2. строить козни
 • Данэмрэ дыщэмрэ зэӀуещэ: он ткет шелк с золотом
 • Цей хъунымрэ цей Ӏущэмрэ зэӀущэн: сплести основу и уток домотканного сукна

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.