Wt/kbd/ехухын

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > ехухын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [je:xʷǝˈxǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • е- + [ху] + -ы + -х + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. ЛъагапӀэм тетыр и лъабжьэмкӀэ хун.
 2. ИщхъэрэкӀэ хун.
 3. Жьэдэкуэн, екъухын, Ӏум икудэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Мэлхэр Ӏуащхьэм ехухын.
 • ИщхъэрэкӀэ ехухын.
 • ЩӀакхъуэр ехухын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • ехухын: 1. drive or chase sb down from swh (for example, a herd down from a mountain) 2. drive sb down sth (for example, down the street) 3. stuff sb or sth with sth
 • Мэлхэр Ӏуащхьэм ехухын: to heard the flock down from the hill.
 • ИщхъэрэкӀэ ехухын: chase sb downwards.
 • ЩӀакхъуэр ехухын: stuff with bread
УРЫСЫБЗЭ
 • ехухын: 1. сгонять кого-л. откуда-л. (напр. стадо с горы) 2. гнать кого-л. вниз (напр. по улице) 3. пичкать кого-что-л. чем-л.
 • Мэлхэр Ӏуащхьэм ехухын: сгонять овец с холма.
 • ИщхъэрэкӀэ ехухын: согнать вниз
 • ЩӀакхъуэр ехухын: пичкать хлебом

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.