Wt/kbd/ефэ-ешхэ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > ефэ-ешхэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [je:fɐˈje:ʂxɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • е- + [ф] + -э - е- + [шх] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: ефэ-ешхэ ефэ-ешхэр -- ефэ-ешхэхэр
Эргативнэ: ефэ-ешхэ ефэ-ешхэм -- ефэ-ешхэхэм
Послеложнэ: ефэ-ешхэкӀэ ефэ-ешхэмкӀэ ефэ-ешхэхэкӀэ ефэ-ешхэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: ефэ-ешхэу ефэ-ешхэрауэ ефэ-ешхэхэу ефэ-ешхэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. ГуфӀэгъуэм пыщӀа зэхэс.

ЩАПХЪЭХЭР

 • ТекӀуэныгъэм и щӀыхь гъуэзэджэмрэ фӀыгъуэ куэдымрэ къахьауэ къэбэрдейхэм къагъэзэжри махуэ зыбжанэкӀэ ефэ-ешхэрэ гушыӀэкӀэ зэхэтащ. Нэгумэ Шорэ
 • ХабзэмкӀэ ефэ-ешхэр щаухыр нэхъыжьым щхьэр икъута нэужьт. Шортэн Аскэрбий

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Ефэ-ешхэ щӀын.
 • Ефэ-ешхэм хэтын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • ефэ-ешхэ: feast, repast, banquet
 • Ефэ-ешхэ щӀын: have a banquet
 • Ефэ-ешхэм хэтын: take part in a feast
УРЫСЫБЗЭ
 • ефэ-ешхэ: пир, пиршество, застолье
 • Ефэ-ешхэ щӀын: устроить пир
 • Ефэ-ешхэм хэтын: участвовать в пире

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.