Wt/kbd/еудэкӏын

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > еудэкӏын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [je:wǝdɐˈtʹʂǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • е- + [уд] + -э + -кӏ + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Жьэхэгъэуэн.
 2. Зыгуэр убэрэжьын, удыныщӀэн.
 3. Гукъанэ хуэщӀын, уи жагъуэ зэрыхъуар зыкъегъэщӀэн, еӀуэкӀын, псалъэмакъ ещӀэкӀын.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Шур жьапщэ иным ныхохьэ, шхий хуэдэ, жьапщэм зэредзэ, къыр хьэдзэ инхэм иреудэкӀ. Нартхэр
 • Псы уэрым.. пхъэр нэхъыбэм зэпиудырт, адкӀэ-мыдкӀэ ириудэкӀыурэ. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)
 • ЩӀалэм и ныбжьэгъум иреудэкӀ а Ӏуэхур. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • еудэкӏын: 1. hit with sth on sth 2. beat, wallop sb 3. reproach or reprimand sb.
УРЫСЫБЗЭ
 • еудэкӏын: 1. ударить чем-л. обо что-л. 2. побить, поколотить кого-л. 3. попрекнуть, упрекнуть кого-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.