Wt/kbd/еджэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > еджэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [je:'dᶎɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • е- + [дж] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. МакъкӀэ зыхуэбгъазэу, уи Ӏэр е уи щхьэр хуэпщӀу зыгуэр зыбгъэдэшэн, гу зылъегъэтэн, уи дежкӀэ зыкъегъэгъэзэн.
 2. Зыгуэр егъэблэгъэн (п. п. хьэщӀэу).
 3. Зыгуэрым цӀэ гуэр фӀэщын, зыгуэрым цӀэ гуэркӀэ зыхуэгъэзэн.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Еджэт, СулътӀан, Тембот. Шортэн Аскэрбий
 • Нобэ ди тхьэлъэӀущ, феджэ ди гъунэгъухэм. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)
 • ЖыӀэт, Лолэ. сыт уи анэм узэреджэр. Акъсырэ Залымхъан

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Ди драмтеатрым ЩоджэнцӀыкӀу Алий и цӀэмкӀэ йоджэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • еджэн: 1. call out to sb, summon, invoke sb 2. Invite sb (for example, as a guest) 3. give sb or sth a name, call, give a name, christen
 • Ди драмтеатрым ЩоджэнцӀыкӀу Алий и цӀэмкӀэ йоджэ: Our drama theatre is named in honour of Ali Shogentsukov.
УРЫСЫБЗЭ
 • еджэн: 1. позвать, окликнуть кого-л. 2. пригласить, позвать кого-л. (напр. в гости) 3. именовать кого-что-л. каким-л. или чьим-л. именем
 • Ди драмтеатрым ЩоджэнцӀыкӀу Алий и цӀэмкӀэ йоджэ: Наш драматический театр назван в честь Алия Шогенцукова.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [je:'dᶎɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • е- + [дж] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. МакъкӀэ е гукӀэ тхыгъэр зэкӀэлъыкӀуэу къихын.
 2. ӀэщӀагъэ, щӀэныгъэ гуэр зэгъэгъуэтын, зэрызэбгъэгъуэтыным хэтын.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Зауэм, лӀыгъэм папщӀэ тхыгъэ Ӏэджэм, дауи, феджа хъунщ. ЩоджэнцӀыкӀу Ӏэдэм
 • Ди щӀалэ жанхэр Хэкупсэ хахуэщ, Хуиту еджахэщи, батэр ягъэш. ПащӀэ Бэчмырзэ

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Тхылъым еджэн.
 • щеджэн (щоджэ)

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • еджэн: 1. read 2. study, acquire knowledge
 • Тхылъым еджэн: read a book
 • щеджэн (щоджэ): study swh.
УРЫСЫБЗЭ
 • еджэн: 1. читать 2. учиться, овладевать знаниями
 • Тхылъым еджэн: читать книгу
 • щеджэн (щоджэ): учиться где-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.